De skrev bok om å kom­me ut av ska­pet

Gjers­dø­lin­gen Bård Nylund fikk ny­lig en bok i hen­de­ne som han gjer­ne skul­le hatt den gan­gen han strev­de med å stå fram som ho­mo­fil. Nå har han skre­vet bo­ka selv, sam­men med Anet­te Trette­berg­stu­en.

Agderposten - - FORSIDE - ▶ In­ger Sta­ve­lin in­ger.sta­ve­lin@ag­der­pos­ten.no

▶ BOK OM HOMOFILI

Bo­ka de to står bak har fått den enk­le tit­te­len Homo. Med un­der­tit­te­len «For deg som er, lu­rer på om du er el­ler har lyst til å bli homo. El­ler for deg som bare lu­rer på hvor­dan dis­se ho­mog­rei­e­ne fun­ker.»

– Anet­te og jeg kom ut av ska­pet sam­men for man­ge år si­den. I som­mer be­gyn­te vi å snak­ke om hvor­dan det had­de va­ert, og var eni­ge om at vi had­de trengt en bruks­an­vis­ning el­ler guide i den pro­ses­sen. «Men den bo­ka kan vi jo skri­ve!» fant vi ut, for­tel­ler Bård Nylund.

LOogAp

Man­ge hus­ker ham som le­der for LLH – Lands­for­enin­gen for les­bis­ke, ho­mo­fi­le, bi­fi­le og trans­per­soner, som har byt­tet navn til FRI – Fore­nin­gen for kjønns- og sek­su­ali­tet s mang­fold. N åer han nest­le­der i or­ga­ni­sa­sjons­av­de­lin­gen iLO.

Hans med­for­fat­ter Anet­te T rette­berg­stu­ene r stor­tings­po­li­ti­ker for Ar­bei­der­par­ti­et, og har va­ert kå­ret til «Nor­ges mek­tigs­te les­bis­ke kvin­ne».

For­stå mer

Man­dag fikk de bo­ka si i hen­de­ne for førs­te gang.

– Jeg er vel­dig stolt av den, og hå­per og tror at den kan bety noe for noen, sier han.

Ikke bare for ho­mo­fi­le, men også for de­res fa­mi­lie, ven­ner, kol­le­ger og om­gangs­krets.

– Når min mor le­ser al­le de and­res his­to­ri­er, vil hun kan­skje se ting som gjør at hun også vil for­stå mer av hvem jeg er. Jeg tror bo­ka kan gi folk stør­re for­stå­el­se for hva det­te hand­ler om, sier Nylund.

Homo for beg­ge kjønn

Bo­ka har man­ge for­tel­lin­ger om hvor­dan folk har opp­levd å stå fram for ven­ner, fa­mi­lie og and­re og si va­ri­an­ter av «Jeg er homo».

– I Den nors­ke kir­ke he­ter det «like­kjøn­net». Er ikke homo et ord som ute­luk­ker da­mer?

– Nei da. Det sy­nes ikke Anet­te, i hvert fall, og in­gen av bi­drags­yter­ne har på­pekt det, sier Nylund.

Det at de er sam­men om bo­ka, gjør at både jen­ter og gut­ter, kvin­ner og menn fin­ner «sine» his­to­ri­er i bo­ka. Av­snitt og ka­pit­ler er mer­ket med A og B, etter­som det er Anet­te el­ler Bård som fø­rer or­det.

Mang­fol­dig bok

Bo­ka har blant an­net man­ge kom­me-ut-his­to­ri­er, en kort homo­his­to­rikk, kon­kret vei­led­ning i hvor­dan man kan ha sex med en av sam­me kjønn, tips til ste­der å rei­se for å tref­fe ho­mo­fi­le, ti hom­se- og les­be­fil­mer, et dykk inn i and­re sek­su­el­le ori­en­te­rin­ger enn mann-mann og dame­dame, og en pro­ble­ma­ti­se­ring av om det fak­tisk er vans­ke­li­ge­re å va­ere ho­mo­fil på byg­da enn i by­ene.

Ble hei­et på i Gjer­stad

– Du skri­ver pent om hjem­byg­da di Gjer­stad. Opp­lev­de du at homofili ble ak­sep­tert der da du voks­te opp?

– Jeg har en vel­dig sterk iden­ti­tet knyt­tet til Gjer­stad. Om jeg har hatt noen ne­ga­ti­ve opp­le­vel­ser, så er ikke det an­ner­le­des enn det ven­ner for­tel­ler fra Oslo også. Men det er et lite og gjen­nom­sik­tig mil­jø på byg­de­ne, man­ge vet mye om man­ge, og man blir vel­dig syn­lig. Det er kre­ven­de for noen, og po­si­tivt for and­re. For meg var det fint å vokse opp i Gjer­stad. Da jeg valg­te å va­ere åpen, fikk jeg masse støt­te nett­opp fra mitt eget lo­kal­sam­funn. Da jeg se­ne­re fikk jobb som le­der for ho­mo­be­ve­gel­sen, opp­lev­de jeg i enda stør­re grad at de hei­et på meg og var med meg på den kam­pen, sier Nylund.

Bo­ka har en mun­ter grunn­tone, og prø­ver på man­ge må­ter å vise at det ikke er så vans­ke­lig som man tror å kom­me ut av ska­pet.

– Jeg hå­per at bo­ka kan hjel­pe folk å fin­ne styr­ke til å va­ere glad i seg sjøl sånn som de er, sier Bård Nylund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.