9,2 mil­lio­ner skal få fle­re til å bru­ke syk­kel

Grim­stad kom­mu­ne har fått til sam­men 9,2 mil­lio­ner til tre syk­kel­pro­sjek­ter i byen.

Agderposten - - NYHETER - ▶ Stein Lar­sen lar­sen@ag­der­pos­ten.no

Pen­ge­ne kom­mer fra en stat­lig til­de­ling man­dag.

Kom­mu­ner og fyl­kes­kom­mu­ner over det gans­ke land kan søke stat­li­ge mid­ler til til­tak som vil frem­me syk­kel og gan­ge. Det be­nyt­tet syk­kel­bane Grim­stad seg av. Spe­si­elt si­den kom­mu­ner med syk­kel­by­av­ta­le og ved­tatt ho­ved­plan for syk­kel, prio­ri­te- res, som det he­ter i vil­kå­re­ne.

Økt syk­kel­bruk

I over­sik­ten som kom man­dag går det frem at re­gje­rin­gen i 2017 har be­vil­get 122 mil­lio­ner kro­ner til til­tak som skal til­rette­leg­ge for økt syk­kel­bruk.

– Aust- Ag­der har blitt høyt prio­ri­tert og får 10,625 mil­lio­ner kro­ner. Av dis­se går 9,2 mil­lio­ner kro­ner til til­tak i Grim­stad, mel­der Grim­stad kom­mu­ne på sine hjemme­si­der.

Syk­kel­par­ke­ring

Gang- og sykkel­an­legg langs Lil­le­sands­vei­en til­de­les 3,5 mil­lio­ner kro­ner, gang- og sykkel­an­leg­get på Bie­slet­ta til­de­les 5,5 mil­lio­ner kro­ner, mens Grim­stad kom­mu­ne mot­tar i til­legg 200.000 kro­ner i støt­te til å etab­le­re syk­kel­par­ke­ring på Hol­vi­ga sko­ler, mel­der kom­mu­nen.

DRYSSER PENGER: Det drys­ses stat­li­ge syk­kel­pen­ger over Grim­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.