Po­li­ti­et kan ha fun­net draps­vå­pen

Po­li­ti­et hå­per de tek­nis­ke un­der­sø­kel­se­ne skal av­dek­ke om de har fun­net draps­vå­pe­net i Åm­li-sa­ken.

Agderposten - - NYHETER - ▶ Stein Lar­sen stein.lar­sen@ag­der­pos­ten.no

Po­liti­ad­vo­kat Van­ja Bru­voll sier at po­li­ti­et sit­ter på om­fat­ten­de be­slag etter fle­re da­ger med åsteds­un­der­sø­kel­ser på går­den der dra­pet skal ha skjedd i slut­ten av no­vem­ber.

– Jeg kan ikke nå med sik­ker­het si at vi har el­ler ikke har fun­net draps­vå­pe­net. Det er fle­re be­slag som skal sjek­kes tek­nisk før vi kan be­kref­te det, sier hun til Ag­der­pos­ten.

Etter det Ag­der­pos­ten er­fa­rer skal po­li­ti­et ha fun­net fle­re vå­pen. De hå­per nå at de tek­nis­ke un­der­sø­kel­se­ne skal av­slø­re om draps­vå­pe­net er blant dem.

Skutt

Den 45 år gam­le Sig­mund Ol­sen skal ha blitt skutt og drept av sin søs­ters sam­bo­er, og de­ret­ter par­tert og gravd ned på de­res ei­en­dom. Først da po­li­ti­et øns­ket tak i Ol­sen i for­bin­del­se med so­nin­gen av en dom, be­gyn­te de å un­der­sø­ke om­sten­dig­he­te­ne rundt det som ble be­teg­net som en sav­net­sak.

Un­der­veis skal det ha til­flytt po­li­ti­et in­for­ma­sjon om at noe had­de skjedd med Ol­sen, og de star­tet grun­di­ge­re un­der­sø­kel­ser. Etter fle­re uker had­de de nok til en på­gri­pel­se. Sist tirs­dag ble så sam­boer­pa­ret på­gre­pet.

Po­li­ti­et øns­ker så langt ikke kom­men­te­re mu­lig mo­tiv el­ler år­sak til hen­del­sen som es­ka­ler­te og end­te opp i et drap.

De­tal­jert

I av­hør skal de to sik­te­de ha gitt de­tal­jer­te for­kla­rin­ger. Men in­gen øns­ker å kom­men­te­re hva de har for­klart.

Kvin­nens for­sva­rer Ole De­vold sier imid­ler­tid at hans kli­ent ikke var med på dra­pet, men ble kjent med det etter at det var be­gått.

Det­te vil ikke et­ter­forsk­nings­le­der Bru­voll kom­men­te­re. De to er sik­tet for for­sett­lig drap.

– Det er ikke tale om å end­re sik­tel­ser nå. Beg­ge er fengs­let for fi­re uker i sa­ken, noe de sam­tyk­ket i, sier Bru­voll.

Når det gjel­der be­sla­ge­ne i sa­ken, øns­ker hun ikke å ut­dy­pe hva po­li­ti­et har be­slag­lagt.

Fer­di­ge

Bru­voll sier til Ag­der­pos­ten at po­li­ti­et har av­slut­tet åsteds­un­der­sø­kel­se­ne inn­til vi­de­re.

– Om­rå­det er fort­satt av­sper­ret og for­seg­let. Det kan va­ere vi må fore­ta nye un­der­sø­kel­ser etter hvert som det frem­kom­mer opp­lys­nin­ger i av­hør. Så der­for er ste­det fort­satt stengt for all­menn­he­ten, selv om vi fore­lø­pig er fer­di­ge der, sier hun.

OM­FAT­TEN­DE: Po­li­ti­ets etter­fors­ke­re har saum­fart går­den i Åmli på jakt et­ter spor. Un­der­sø­kel­se­ne er nå av­slut­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.