For­bru­ker­rå­det vur­de­rer søks­mål mot økt søp­pel­av­gift

Agderposten - - NYHETER -

▶FOR­BRU­KER­RÅ­DET syns d eter ar­ro­gant at Oslo kom­mu­ne og Re­no­vas jons­eta­ten sen­der­eks­tra­reg­nin­gen for eget søp­pel­rot til inn­byg­ger­ne. Sa­ken kan ende i ret­ten.

– Vi vur­de­rer jevn­lig retts­li­ge skritt i for­skjel­li­ge sa­ker, og det kan det godt ten­kes at vi gjør også i den­ne sa­ken, sier­fag­direk- tør for of­fent­li­ge tje­nes­ter og hel­se i For­bru­ker­rå­det, An­ne Kris­tin Vie, til NRK.

Kao­set rundt av­falls­inn­hen­tin­gen vil føre til at inn­byg­ger­ne i Oslo kom­mu­ne får økt re­no­va­sjons­ge­by­ret med 5 pro­sent. For­bru­ker­rå­det rea­ge­rer kraf­tig på at folk må be­ta­le eks­tra for en tje­nes­te de al­le­re­de har opp­levd at de ikke får, skri­ver Af­ten- pos­ten. – Jeg sy­nes det er vel­dig ar­ro­gant av etat og kom­mu­ne, sier Vie til avi­sen. Før jul krev­de For­bru­ker­rå­det at Re­no­vas jons­eta­ten i Oslo skul­le gi kom­pen­sa­sjon til bor­ge­res o mik­ke fikk de re­no­va­sjons­tje­nes­te­ne de be­ta­ler for .(© NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.