Gikk til sak mot sje­fen: Det kos­tet ham 722.000

Da brukt­bil­im­por­tø­ren fra Aren­dal ikke fikk det som han vil­le, trakk han sin bel­gis­ke ma­jo­ri­tets­ei­er for ret­ten.

Agderposten - - NYHETER - ▶ Ar­ne Ing­mar Eg­gen aie@ag­der­pos­ten.no

▶ ARBEIDSRETT

Nå har Aust-Ag­der ting­rett slått fast at det bil­im­por­tø­ren gjor­de – da han trakk sin bel­gis­ke ma­jo­ri­tets­ei­er for ret­ten, var så grovt at det kva­li­fi­ser­te til opp­si­gel­se. «Mang­len­de lo­ja­li­tet» og «grovt plikt­brudd», slår ar­beids­ret­ten fast.

Kon­flik­ter

For­his­to­ri­en er slik:

1. ja­nu­ar kjøp­te en bel­gisk for­ret­nings­mann ak­sje­ne i et Aren­dals-fir­ma som im­por­ter­te brukt­bi­ler. Kjøpe­sum­men var ca 700.000 kro­ner.

Selv om han ikke len­ger had­de ma­jo­ri­te­ten av ak­sje­ne i sel­ska­pet han had­de dre­vet si­den be­gyn­nel­sen av 90-tal­let, skul­le 58-årin­gen fra Aren­dal li­ke­vel få fort­set­te som dag­lig le­der og styre­le­der i det nye sel­ska­pet. Men ut­over 2015 ble ar­beids­kli­ma­et mel­lom 58-årin­gen og den bel­gis­ke ma­jo­ri­tets­ei­e­ren sta­dig mer an­strengt.

I et møte mel­lom de to i ja­nu­ar 2016 fikk 58-årin­gen over­rakt et skriv der det frem­gikk at den bel­gis­ke ma­jo­ri­tets­ei­e­ren krev­de eks­tra­or­di­na­er ge­ne­ral­for­sam­ling med krav om at han vil­le bli fjer­net som styre­le­der i sel­ska­pet. Etter ge­ne­ral­for­sam­lin­gen 10. fe­bru­ar 2016 – der 58-årin­gen ble fjer­net som styre­le­der i sel­ska­pet, fikk han imid­ler­tid lov til å fort­set­te som dag­lig le­der.

Bare tre må­ne­der se­ne­re – den 31. mai 2016, ble han også fjer­net som le­der. Det­te god­tok ikke 58-årin­gen fra Aren­dal. 10. ja­nu­ar i år end­te der­for sa­ken i AustAg­der ting­rett.

«Grovt plikt­brudd»

Nå har Aust-Ag­der ting­rett slått fast at den bel­gis­ke ma­jo­ri­tets­ei­e­ren had­de lo­ven på sin side da han spar­ket den tid­li­ge­re le­de­ren i den nors­ke av­de­lin­gen av det bel­gis­ke sel­ska­pet som har virk­som­he­ter i en rek­ke land over hele Euro­pa.

Iføl­ge fler­tal­let i Aust-Ag­der ting­rett er det en rek­ke for­hold som for­sva­rer av­skje­di­gel­sen. Det al­vor­ligs­te for­hol­det er like- vel da 58-årin­gen – midt i den opp­ri­ven­de kon­flik­ten, gikk til søks­mål mot sin egen ma­jo­ri­tets­ei­er og dermed på­før­te sel­ska­pet saks­om­kost­nin­ger på rundt 100.000 kro­ner.

«Det er vi­de­re på det rene at det­te søks­må­let ikke før­te frem og at ut­gif­te­ne dermed var helt unød­ven­dig», skri­ver ting­retts­dom­mer Øy­vind Strand i pre­mis­se­ne for dom­men.

At en dag­lig le­der går til søks­mål mot sin egen ma­jo­ri­tets­ei­er, be­skri­ver fler­tal­let i Aust-Ag­der ting­rett som «mang­len­de lo­ja­li­tet» og «grovt plikt­brudd».

At 58-årin­gen som dag­lig le­der tok med seg sin kone på for­ret­nings­rei­se­ne til Bel­gia – til tross for at sel­ska­pet slet med dår­lig øko­no­mi, var hel­ler ikke sa­er­lig po­pu­la­ert.

722.000 kro­ner

Saks­om­kost­nin­ge­ne er blitt me­get høye.

Av dom­men frem­går det ikke hvor høye saks­om­kost­nin­ge­ne til 59-årin­gen ble, men om­kost­nings­opp­ga­ven til den bel­gis­ke ma­jo­ri­tets­ei­e­ren ly­der på 722.526 kro­ner som er blant de høy­es­te som noen gang har fore­kom­met i en ar­beids­retts­sak Aust-Ag­der ting­rett.

DOMMER: Ting­retts­dom­mer Øy­vind Strand ad­mi­ni­strer­te ar­beids­retts­sa­ken som nå har kos­tet man­nen som sak­søk­te sje­fen sin over 722.000 kro­ner. I til­legg kom­mer man­nens egne saks­om­kost­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.