Ord­fø­rer­opp­rør mot Nye Vei­er

Ti ord­fø­re­re skri­ver brev og ber om møte med vei­stats­råd Sol­vik-Ol­sen for å dis­ku­te­re sin frust­ra­sjon over Nye Vei­er AS og det de me­ner er man­gel på re­spekt for ved­tat­te pla­ner - og forslag de me­ner vil gi ny E18 la­ve­re kva­li­tet.

Agderposten - - NYHETER - ▶ Vidar Flø­de vifl@ag­der­pos­ten.no

– Det­te blir sik­kert opp­fat­tet som mis­nøye fra en del Ap-ord­fø­re­re, men slik er det ab­so­lutt ikke ment, un­der­stre­ker Tvede­strands-ord­fø­rer Jan Du­ke­ne (Tverr­po­li­tisk lis­te). Han har slått føl­ge med sju Ap-ord­fø­re­re og to Sp-ord­fø­re­re i bre­vet der de ber om møte med sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-Ol­sen (Frp) før påske for å dis­ku­te­re sin frust­ra­sjon og be­kym­ring for pro­ses­sen med de nye mo­tor­vei­pro­sjek­te­ne Nye Vei­er AS skal rea­li­se­re gjen­nom kom­mu­ner i Aust-Ag­der og Tele­mark.

Iføl­ge avi­sen Var­den, som først om­tal­te bre­vet, har også fyl­kes­ut­val­get i Tele­mark slut­tet seg til bre­vet til stats­rå­den.

– Frust­rert over Nye Vei­er

Du­ke­ne un­der­stre­ker at han selv over­ho­det ikke vil va­ere med på noen ge­ne­rell kri­tikk mot Nye Vei­er: – Det­te drei­er seg ikke om parti­po­li­tikk. Men det ra­cet som kjø­res nå fra Nye Vei­er for å få end­ret fer­dig ved­tat­te pla­ner opp­le­ves som tungt av man­ge. Og det er ikke bare vi ord­fø­re­re som er frust­rer­te, det er også grunn­ei­ere og and­re, pre­si­se­rer Tvede­strands-ord­fø­rer en.

– Nye Vei­er skal jo byg­ge nye vei­ere ras­ke­re, bil­li­ge­re og bed­re. Men vi fø­ler på det mest blir snakk om å byg­ge bil­li­ge­re. Det å ta bort veilys opp­fat­tes av vel­dig få som en for­bed­ring, frem­hol­der Du­ke­ne.

Over­tok fer­di­ge pla­ner

– Husk at det er tre vei­pro­sjek­ter hvor Nye Vei­er har over­tatt helt fer­dig god­kjen­te re­gu­le­rings­pla­ner for de nye mo­tor­vei­pro­sjek­te­ne, frem­hol­der Du­ke­ne og pe­ker på at det­te gjel­der E18 Tvede­strand-Aren­dal, E18 Rugt­vedt-Dør­dal i Tele­mark og også E6-ko­lon­nen Mo­elv i Hed­mark.

– Det blir noe helt an­net for de kom­men­de vei­pro­sjek­te­ne, der Nye Vei­er også får an­svar for re­gu­le­rings­pla­ne­ne. Der vil de ikke møte dis­se ut­ford­rin­ge­ne. Men her har man alt­så pla­ner som er blitt til gjen­nom en møy­som­me­lig pro­sess med man­ge par­ter over lang tid, og man­ge kom­pro­mis­ser – og da bør Nye Vei­er va­ere litt mer for­sik­ti­ge, fort­set­ter Du­ke­ne.

Han leg­ger til at det nok er be­gren­set hva stats­råd Sol­vik-Ol­sen kan kom­me ord­fø­rer­ne i møte med, si­den pro­ses­se­ne er over­latt til Nye Vei­er AS. Men han er blitt med på bre­vet for å få satt søke­lys på sa­ken.

Først skryt, så kri­tikk.

I bre­vet un­der­stre­ker de ti ord­fø­rer­ne at de «er po­si­ti­ve til at NV AS (Nye Vei­er) lyk­kes med en hel­het­lig og sam­men­fal­len­de ut­byg­ging av E18 gjen­nom våre kom­mu­ner. Vi øns­ker å bi­dra til en så søm­løs pro­sess som mu­lig», skri­ver ord­fø­rer­ne. Men så fort­set­ter de:

«Vi er mind­re for­nøyd med den må­ten NV AS for­hol­der seg til gjel­den­de pla­ner og plan­pro­ses­ser. I fle­re av kom­mu­ne­ne er pla­ne­ne fer­di­ge og kla­re til å iverk­set­tes. NV AS ut­ford­rer kom­mu­ne­ne som plan­myn­dig­het både på ved­tat­te re­gu­le­rings­pla­ner, ved­tat­te kom­mune­del­pla­ner og i plan­pro­ses­se­ne, samt at dis­se end­rin­ge­ne leg­ges som for­ut­set­nin­ger (an­buds­grunn­la­get) for fir­ma­ene som skal ut­fø­re byg­gin­gen av tra­se­ene. NV AS øns­ker også å inn­gå av­ta­ler om plan­pro­ses­ser som bin­der kom­mu­ne­ne før plan­ut­kast er frem­lagt og før hø­rings­in­stan­ser har ut­talt seg», he­ter det.

– Sår tvil om frem­drif­ten

Og ord­fø­rer­ne skri­ver vi­de­re: «Vi opp­fat­ter også at NV AS sår tvil om frem­drif­ten av vei­pro­sjek­tet der­som ikke kom­mu­ne­ne går med på fore­slåt­te end­rin­ger. NV AS ut­ford­rer også be­ho­vet for vei­be­lys­ning og bred­den på vei­skul­der. Vi kan ikke se at det fore­lig­ger vik­ti­ge tra­fikk­sik­ker­hets­vur­de­rin­ger bak dis­se for­sla­ge­ne til end­rin­ger – det be­kym­rer oss», skri­ver ord­fø­rer­ne.

– Pres­ser på for om­kam­per

S om­skri­ver at frust­ra­sjons ni­vå­et også e rø­ken­de hos ak­tø­rer ut over kom­mu­ne­ne, og nev­ner fyl­kes­kom­mu­ne­ne, na­e­rings dri­ven­de, opp­sit­te­re, grunn­ei­ere, vilt­lag og vilt­nemn­der m.fl. Som «ut­tryk­ker øken­de frust­ra­sjon over at NV AS pres­ser på for å kjø­re om­kam­per på fle­re om­rå­der( vilt frem­kom­me­lig­het, av­bø­ten­de til­tak, til­før­sels­vei­er, m.m.) samt at tid­li­ge­re inn­gåt­te av­ta­ler øns­kes re­for­hand­let», skri­ver ord­fø­rer­ne i bre­vet der de øns­ker møte med stats­rå­den – helst før påske.

3D: MULTICONSULT

PLANLAGT MED VEILYS: Ny E18 mel­lom Arendal og Tvede­strand er planlagt med veilys, men Nye Vei­er har søkt Veg­di­rek­to­ra­tet om å få byg­ge den uten. – De faer­res­te opp­fat­ter det som en kva­li­tets­for­bed­ring, be­mer­ker Tvede­strands-ord­fø­rer Jan Du­ke­ne. Det...

FOTO: VI­DAR FLØ­DE

FIRE AV TI: De fles­te smi­ler på det­te ar­kiv­bil­det fra ord­fø­rer­møte på Fe­vik - men bre­vet dis­se fire har sendt sam­men med seks ord­fø­rer­kol­le­ger fra Tele­mark - oser av frust­ra­sjon og ir­ri­ta­sjon over Nye Vei­er AS. Fra høy­re Aren­dals-ord­fø­rer Ro­bert C....

BER OM MØTE MED STATSRÅDEN: De ti ord­fø­re­re har­s­kre­vet bre­vog bedt om møte med vei­stats­råd Ke­til Sol­vikOl­sen (Frp).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.