Her er det mest kø i hele Nor­den

Oslo-bil­fø­re­re sit­ter i bil­kø 145 ti­mer i året, i til­legg til nor­mal reise­tid. Oslo er nå øverst i Nor­den, mens Stav­an­ger går fra fem­te­til sjette­plass.

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

Kø­sit­ting i ho­ved­sta­den har økt så­pass mye på ett år at Oslo over­tar en lite at­trak­tiv første­plass på lis­ta over Nor­dens ver­ste kø­byer, og sky­ver Stock­holm ned på andre­plass. Når du set­ter deg i bil i Oslo må du i snitt reg­ne med å be­nyt­te 30 pro­sent len­ger tid fra A til B på grunn av tra­fikk i til­legg til nor­mal reise­tid.Etter Oslo og Stock­holm er det Hel­sing­fors, Upp­sa­la og Åbo som er mest tra­fik­kert i Nor­den, før Stav­an­ger på sjette­plass. Der tar en kjøre­tur i snitt 24 pro­sent eks­tra reise­tid på grunn av kø­sit­ting. Trond­heims tra­fik­ken hop­per fra 13. til 10. plass, mens Ber­gen går den and­re vei­en og lig­ger på 12. plass, ned fra ni­en­de i 2015.

Tal­le­ne er hen­tet fra en rap­port fra na­vi­ga­sjons- og kart­sel­ska­pet TomTom, som tar for seg de størs­te by­ene i verden og hvor mye tid inn­byg­ger­ne til­brin­ger i tra­fikk og bil­kø.

Sa­er­lig etter­mid­dags­rush­et i Oslo er ille, der bi­le­ne bru­ker 69 pro­sent leng­re tid på grunn av tra­fikk opp­hop­ning. D eter ver­re enn i rush­ti­den i Lon­don.

End­re vaner

– Vi øns­ker at al­le skal ten­ke på hvor­dan de kan re­du­se­re meng­den av tid de bru­ker i tra­fik­ken hver dag – og å inn­se at vi må job­be sam­men for å løse ut­ford­rin­ge­ne i tra­fik­ken. Hvis bare fem pro­sent av oss end­ret våre reise­pla­ner, vil vi for­bed­re rei­se- ti­den på de størs­te mo­tor­vei­er med opp­til tret­ti pro­sent. Sam­men kan vi kvit­te oss med tra­fikkao­set, sier To­re Bjørn­sen­gen, land­an­svar­lig for TomTom i Nor­ge.

TomToms rap­port for 2016 vi­ser hvor mye eks­tra tid bi­lis­ter til­brin­ger i tra­fik­ken ge­ne­relt, i rush­ti­den og hvil­ke da­ger som er verst og best. Ikke over­ras­ken­de er det tet­te­re tra­fikk på små­vei­er enn på sto­re mo­tor­vei­er i al­le de nors­ke by­ene. Torsdag og fre­dag etter­mid­dag er de da­ge­ne i uken med mest opp­hop­ning i tra­fik­ken.

Den mest tra­fik­ker­te da­gen for Oslo-bor­ge­re i 2016 var 4. mai. Det var Kris­ti him­mel­farts­dag og ny­de­lig va­er etter en uke med sludd. Sto­re de­ler av Oslo-fol­ket vil­le ut av byen på fri­da­gen, sam­ti­dig.

Man­ge bek­ker

Rush­tids­kjø­rin­gen kom­mer ty­de­lig fram i rap­por­ten. I Stav­an­ger må bil­fø­re­re nå reg­ne med opp til 53 pro­sent eks­tra reise­tid på etter­mid­da­gen, i mot­set­ning til når det er fri flyt i tra­fik­ken. Trond­heim har hatt en ned­gang i både mor­gen- og etter­mid­dags­rush i 2014 og 2015, men så i fjor ny øk­ning.

Ber­gen­se­re må reg­ne med 19 mi­nut­ter eks­tra reise­tid per dag, el­ler gjen­nom­snitt­lig 74 ti­mer eks­tra reise­tid per år – i til­legg til nor­mal reise­tid. Etter­mid­dags­rush­et er verst for ber­gen­ser­ne, der reise­ti­den øker med 40 pro­sent. I mor­gen­ti­me­ne er det ikke like ille, med 28 pro­sent eks­tra reise­tid. Til­sva­ren­de tall i Trond­heim er 36 pro­sent eks­tra reise­tid på etter­mid­da­gen og 26 pro­sent på mor­ge­nen.

I Euro­pa lig­ger Oslo som num­mer 52 og på ver­dens­ba­sis som num­mer 113 på lis­ten, over de mest tra­fik­ker­te by­ene.

Verst i verden er Mex­i­co by. (©NTB)

20 KAN BLI TIL 34: En 20 mi­nut­ters til sam­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.