Vil ha Nor­ge i fø­rer­se­tet til havs

Re­gje­rin­gen sam­ler virke­mid­ler i en ny hav­stra­te­gi for å ska­pe ar­beids­plas­ser og øke verdi­skap­nin­gen i hav­ba­ser­te na­e­rin­ger.

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

Nor­ge er på fle­re om­rå­der en av ver­dens le­den­de hav­na­sjo­ner. Med hav­stra­te­gi­en øns­ker re­gje­rin­gen å bin­de sam­men vi­sjo­ner og virke­mid­ler for pe­tro­le­ums rin­gen, ma­ri­tim na­e­ring og sjø­mat­na­e­rin­gen.

Stra­te­gi­en inn­hol­det en rek­ke vil­je serk la e rin­ger og pla­ner for hvor­dan de of­fent­li­ge myn­dighe- tene skal leg­ge til ret­te for at de etab­ler­te hav­na­e­rin­ge­ne skal vokse, og hvor­dan kunn­skapsog tek­no­logi­ut­vik­ling skal bi­dra til at nye na­e­rin­ger kan ut­vik­les.

– Det­te er en stra­te­gi for fram­ti­dens job­ber. Gjen­nom ge­ne­ra­sjo­ner har nord­menn­hatt blik­ket mot ha­vet, og hav­na­e­rin­ge­ne har stått for tek­no­logi­bøl­ge­ne som la mye av grunn­la­get for det mo­der­ne Nor­ge. Nå er det vår ge­ne­ra­sjons tur til å føre sta­fett­pin­nen vi­de­re, sier stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H).

Fel­les for hav­na­e­rin­ge­ne er at de er in­ter­na­sjo­na­le, eks­port­ori­en­ter­te og syk­lis­ke. De nors­ke hav­ba­ser­te na­e­rin­ge­ne er en be­ty­de­lig kil­de til verdi­skap­ning og sys­sel­set­ting. I 2014 sto de for en verdi­skap­ning på 760 mil­li­ar­der kro­ner og sys­sel­sat­te 256.000 per­soner.

– Vi er knall­gode på hav i Nor­ge, men vi må ha enda mer kunn­skap for å be­hol­de po­si­sjo­nen. Vi er sik­re på at pe­tro­le­um, nye ar­ter og mi­ne­ra­ler re­pre­sen­te­rer enor­me mu­lig­he­ter, sier fiskeri­mi­nis­ter Per Sand­berg (Frp) til NTB.

FOTO: NTB SCANPIX

NY HAV­STRA­TE­GI: I den nye hav­stra­te­gi­en skis­se­rer re­gje­rin­gen hvor­dan vi skal ska­pe fle­re job­ber i hav­na­e­rin­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.