Hum­len: – Sta­ten for­le­det oss i Ma­ha­mud-sa­ken

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

▶ STA­TEN snak­ket usant da de hev­det at grans­kin­gen mot Ma­had Abib Ma­ha­mud star­tet på grunn av et ano­nymt tips, hev­der ad­vo­kat Arild Hum­len.

Han for­sva­rer den 30 år gam­le bio­in­ge­ni­ø­ren fra Bru­mund­dal som gikk til sak mot sta­ten etter at han ble fra­tatt sitt nors­ke stats­bor­ger­skap. Sta­ten me­ner Ma­ha­mud ikke er fra So­ma­lia, slik han har for­klart, men fra Dji­bou­ti.

Sta­tens grans­king av Ma­ha­mud ble star­tet på grunn­lag av et tips, som UNE først hev­det var ano­nymt. Men det er ikke rik­tig, sier Hum­len til NTB.

Før helgen fikk han ret­tens kjen­nel­se til å vite hvem tip­se­ren var.

– Da vi­ser det seg at tip­se­ren ikke var anonym, men ble ano­ny­mi­sert av UNE. Det­te er en per­son som er en po­li­tisk mot­part av Ma­had. Den­ne per­sonen er den sam­me som har skre­vet fle­re ar­tik­ler på in­ter­nett, som er et slags an­grep på Ma­had, sier Hum­len til NTB.

– Det vi­ser hvor far­lig det er, i et opp­rørt sam­funn som So­ma­lia, med så mye kon­flik­ter par­ti­ene imel­lom, å sto­le på sån­ne tips. Enda ver­re er det å kal­le dem ano­ny­me når de egent­lig er ano­ny­mi­sert, sier han.

Hum­len me­ner sta­tens be­vis­før­sel el­lers er pre­get av slurv og sam­men­blan­ding av fak­ta.(©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.