– Kon­gen blir bare mer o

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg skrev tirs­dag sin hil­sen til kong Ha­rald i Slot­tets gra­tu­la­sjons pro­to­koll. Hu­ner ikke over­ras­ket over kon­gens po­pu­la­ri­tet.

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

Stats­mi­nis­ter Sol­berg og stor­tings­pre­si­dent Ole­mic T hom­me sen( H) varde­førs­tes om tirs­dag un­der­teg­net gra­tu­la­sjons pro­to­kol­lens om er­lagt ut på Slot­tet i for­bin­del­se med kong Ha­ralds 80-års­dag.

Høy­este­retts­jus­ti­tia­ri­us To­rill Ma­rie Øie skri­ver også sin hil­sen før en rek­ke am­bas­sa­dø­rer og di­plo­ma­ter i det di­plo­ma­tis­ke korps an­kom­mer Slot­tet for å gjø­re det sam­me.

Vel­dig po­pu­la­er

Kong Ha­rald er po­pu­la­er som ald­ri før på sin 80-års­dag. I en un­der­sø­kel­se i VG sva­rer pas­sen­de nok nett­opp 80 pro­sent av de spur­te at de me­ner kon­gen gjør en god jobb.

– Tal­le­nes tale er en­ty­dig og klar. Når 80 pro­sent av det nors­ke folk me­ner at kong Ha­rald gjør en god jobb, vi­ser det en ene­stå­en­de «stan­ding» for en re­gje­ren­de mo­nark, sier TV 2s konge­hus­eks­pert Kjell Ar­ne Tot­land til avi­sen.

Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg sier til TV 2 etter sig­ne­rin­gen av gra­tu­la­sjons pro­to­kol­len at hun ikke er over­ras­ket over kon­gens po­pu­la­ri­tet.

– Jeg tror at han bare blir mer og mer po­pu­la­er. Han har vist sin hu­mo­ris­tis­ke sans og med­fø­lel­se med det nors­ke folk. Han har også vist kunn­skap om og de­di­ka­sjon til ut­vik­lin­gen av vårt land. Han yter re­spekt og har en naer­het til fol­ket som er uvan­lig for kon­ge­li­ge, sier Sol­berg.

– Hyg­ge­lig og klok

Også stor­tings­pre­si­dent Ole­mic Thomme­sen ro­ser 80-års­ju­bi­lan­ten.

– Han er en hyg­ge­lig og klok mann som har fun­net en form som ap­pel­le­rer til oss, sier han.

Også tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Gro Har­lem Brundt­land gra­tu­le­rer kong Ha­rald med da­gen. I en presse­mel­ding tak­ker hun ham for den vik­ti­ge og sam­len- de rol­len han har stått for både som kron­prins og som kon­ge.

– Det er en sva­ert over­be­vi­sen­de og im­po­ne­ren­de inn­sats som lig­ger bak den uvan­lig ster­ke stil­ling kong Ha­rald har i det nors­ke folk, skri­ver Brundt­land.

Gra­tu­la­sjons pro­to­kol­len på Slot­tet var åpen for pub­li­kum til å sig­ne­re mel­lom klok­ken 14 og 16 i går. Konge­hu­set har også lagt ut en elek­tro­nisk gra­tu­la­sjons pro­to­koll på sine nett­si­der for dem som ikke har an­led­ning til å stil­le seg i kø på Slotts­plas­sen.

Konge­fa­mi­li­en er selv på vin­ter­fe­rie sam­ti­dig med kon­gens burs­dag. (NTB)

FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

GRATULERTE KON­GEN: Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg un­der­teg­ner gra­tu­la­sjons­pro­to­kol­len på slot­tet i an­led­ning Hans Ma­jes­tet Kon­gens 80-års­dag tirs­dag.

PÅ SAMLINGSFERD: For kong Ha­rald er det en vik­tig opp­ga­ve å be­sø­ke al­le vogn. Etter et pro­gram i Dran­ge­dal som blant an­net inne­holdt ser­ve­ring av lo­kal

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.