LO god­tar ikke ny real­lønns­ned­gang

LO-le­der Gerd Kris­ti­an­sen kan ikke god­ta at nors­ke ar­beids­ta­ke­re får nok et år med real­lønns­ned­gang.

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

På LOs re­pre­sen­tant­skaps­møte tirs­dag vars­let hun hvor­dan kra­ve­ne vil leg­ges opp i årets lønns­opp­gjør.

– Selv om vi ikke ser for oss en real­lønns­ut­vik­ling på sam­me nivå som fram til 2015, kan vi ikke ak­sep­te­re real­lønns­ned­gang fle­re år på rad, sa LO-le­de­ren.

Kre­ver til­legg for al­le

I kra­vet til mot­par­ten i NHO vil LO kre­ve at kjøpe­kraft­ut­vik­lin­gen må sik­res gjen­nom et ge­ne­relt til­legg til al­le. Sam­ti­dig vil LO fort­set­te å prio­ri­te­re til­tak for lavt­løn­te og like­lønn. I fjor fikk folk flest mind­re å rut­te med, vis­te tall Tek­nisk beregningsutvalg la fram man­dag. Real­løn­nen etter skatt falt sam­let sett med 1,2 pro­sent. LO-le­de­ren be­mer­ket også at de øko­no­mis­ke ut­sik­te­ne for de na­er­mes­te år er vel­dig usik­re. Sa­er­lig knyt­ter det seg til ned­gang i olje­in­ves­te­rin­ge­ne, hvor va­rig den guns­ti­ge krone­kur­sen blir samt ut­vik­lin­gen i ver­dens­øko­no­mi­en ge­ne­relt.

– Det­te er ting vi tar med oss når vi nå går inn i et nytt lønns­opp­gjør. Som all­tid er hen­sy­net til ar­beids­plas­se­ne det som vei­er tyngst.

Moderasjon fra al­le

Kris­ti­an­sen kom også med en ad­var­sel til topp­le­de­re om å vise moderasjon.

– I en si­tua­sjon der de som har mest fra før får sto­re skatte­re­duk­sjo­ner, sam­ti­dig som van­li­ge ar­beids­ta­ke­re har ned­gang i real­lønn, vil det ikke bli for­stått el­ler ak­sep­tert om topp­le­de­re for­sy­ner seg mer enn and­re av den verdi­skap­nin­gen vi al­le bi­drar med, sa Kris­ti­an­sen. (NTB)

FOTO: VI­DAR RUUD , NTB SCANPIX

BE LEDERE VISE MODERASJON: LO-le­der Gerd Kris­ti­an­sen ta­ler på re­pre­sen­tant­skaps­møte tirs­dag i fol­kets hus i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.