EU vil gjø­re det vans­ke­li­ge­re å unn­gå skatt

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

▶ BRUS­SEL EUs mi­nis­ter­råd gir tom­mel opp til et sett med reg­ler som skal gjø­re det vans­ke­li­ge­re for sto­re sel­ska­per å unn­gå skatt, men ut­set­ter inn­fø­rin­gen med ett år.

De nye reg­le­ne ble fore­slått av EU-kom­mi­sjo­nen i ok­to­ber i fjor og skal gjø­re det vans­ke­li­ge­re for sto­re sel­ska­per å unn­gå skatt ved å slu­se pen­ger gjen­nom land uten­for EU som har and­re skatte­reg­ler enn EUs med­lems­land.

EUs mi­nis­ter­råd stil­ler seg nå bak re­gel­ver­ket, men øns­ker å ut­set­te fris­ten for inn­fø­rin­gen med ett år til 1. ja­nu­ar 2020.

Mi­nis­ter­rå­det fore­slår også en­kel­te and­re unn­tak og kom­pro­mis­ser.

Sa­ken går nå vi­de­re til EU-par­la­men­tet, som må si sin me­ning før mi­nis­ter­rå­det kan gjø­re det en­de­li­ge ved­ta­ket.

EUs fi­nans kom­mis­sa­er Pier­re Mosco­vi­ci sier seg for­nøyd med kom­pro­mis­set.

– Steg for steg fjer­ner vi de åp­nin­ge­ne som en­kel­te sel­ska­per bru­ker for å slip­pe skatt, sier han.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.