Trol­let som sprakk i lyset

Sa­ken om ek­te­pa­ret Char­les og Gun­vor Hovd Nil­sen har ikke tålt of­fent­lig­he­tens lys. Men nå har det al­le­re­de gått po­li­tikk i sa­ken, og vi er til­ba­ke til start. Det er bare å ven­te på nes­te snø­skred.

Agderposten - - MENINGER - Elisabeth & Petter Amund­sen

Ifor­ri­ge uke ble Aren­dal kom­mu­ne ram­met av et snø­skred. Skav­len had­de byg­get seg opp over lang tid, og ra­set måt­te kom­me. Det ven­tet bare på en ut­løs­ning.

I be­gyn­nel­sen av uka så det ut til at det var Char­les Hovd Nil­sen og hans pleie­tren­gen­de kone som kom til å lig­ge un­der ra­set. Før ra­set nåd­de bun­nen var det kom­mu­nen selv som lå der.

Had­de de hatt gode skred­vars­le­re kun­ne skre­det va­ert unn­gått. Hvor­for had­de de ikke det?

Det er tid for re­flek­sjon. Hva var det egent­lig som skjed­de? Hva har kom­mu­nen la­ert av det­te?

Vår in­ter­es­se for sa­ken knyt­ter seg til en an­nen sak om syke­hjems­plass med av­slag fra den sam­me kom­mu­nen. I vårt til­fel­le fun­ger­te Fyl­kes­man­nen som skred­vars­ler, og sa­ken ble om­gjort før skav­len ble for stor.

Også i vårt til­fel­le var det en vik­tig prin­sipp­sak om rett til syke­hjems­plass. Fyl­kes­man­nen bruk­te bare få da­ger på å av­gjø­re en sak, som kom­mu­nen had­de brukt fle­re må­ne­der på.

Møns­te­ret ser ut til å va­ere det sam­me fra kom­mu­nens side: Hvil­ket re­gel­verk kan vi bru­ke for å be­grun­ne at den pleie­tren­gen­de ikke har rett til syke­hjems­plass?

Spørs­må­let bur­de hel­ler ha va­ert: Hvor­dan kan vi sik­re at den pleie­tren­gen­de får en god al­der­dom i vår kom­mu­ne?

Vi ble av­vist når vi hen­vis­te til lo­ver og rund­skriv som Fyl­kes­man­nen selv se­ne­re hen­vis­te til. Vi fikk høre at kom­mu­nens ju­ris­ter had­de gått på kurs og var opp­da­tert på det­te. Hvor­for kan ikke Fyl­kes­man­nens og kom­mu­nens ju­ris­ter gå på sam­me kurs?

Sam­kjø­ring og fel­les for­stå­el­se av re­gel­verk og ut­øvel­se av skjønn vil kun­ne gi be­ty­de­li­ge res­surs­be­spa­rel­ser for kom­mu­nen og mind­re frust­ra­sjon og vente­tid for bru­ker­ne.

Til­ba­ke til sa­ken om ek­te­pa­ret Hovd Nil­sen. Le­der i by­sty­rets ko­mi­té for hel­se, om­sorg og leve­kår var tid­lig ute i Ag­der­pos­ten og spur­te hvor­dan det skul­le gå hvis al­le sa­ker skul­le saks­be­hand­les i media og ikke in­ternt?

Sva­ret vet vi nå; uri­me­li­ge av­gjø­rel­ser i strid med sunn for­nuft av­dek­kes og om­gjø­res lyn­raskt.

Etter at sa­ken var av­slått på høy­es­te nivå i kom­mu­nens ad­mi­ni­stra­sjon av råd­man­nen, tok det kun ti­mer fra den ble om­talt i Dags­revy­en til den ble om­gjort av ord­fø­re­ren (og for­mann­ska­pet sam­me dag).

Det er di­rek­te pin­lig når fyl­kes­le­gen på Dags­revy­en for­sø­ker å leke stats­mi­nis­ter ved å hen­vi­se til at det­te drei­de seg om Nor­ges bunn­lin­je. Det er de eld­re og pleie­tren­gen­de som har skapt Nor­ges bunn­lin­je.

Hel­dig­vis ble de tatt ned av en sva­ert ty­de­lig hel­se- og om­sorgs­mi­nis­ter, som kon­sta­te­rer at sunn for­nuft ikke kan lov­re­gu­le­res. Ikke et ord om bunn­lin­je. Der­imot fø­rer sa­ken tro­lig til en ny sam­boer­ga­ran­ti for eld­re pleie­tren­gen­de i hele Nor­ge.

Det er vik­tig å vars­le om åpen­ba­re uri­me­lig­he­ter. Den­ne sa­ken har ikke tålt of­fent­lig­he­tens lys. Trol­let sprakk i lyset.

Kom­mu­nens kom­men­ta­rer til sa­ken etter at de har om­gjort den, ty­der dess­ver­re på at den har be­gren­set la­e­rings­ef­fekt for etter­ti­den.

I føl­ge ord­fø­re­ren har Aren­dal kom­mu­ne ikke gjort noe feil. Ag­der­pos­tens le­der­ar­tik­kel 18.02 kal­ler det «by­rå­kra­ti på sitt ver­ste». Det har al­le­re­de gått po­li­tikk i sa­ken. Vi er til­ba­ke til start. Det er bare å ven­te på nes­te snø­skred.

Det er et fare­sig­nal når det of­fent­li­ge glem­mer hvem de er til for, og hvem som fak­tisk fi­nan­sie­rer dem.

Den­ne type sa­ker gjør at av­stan­den mel­lom van­li­ge men­nes­ker og det of­fent­li­ge øker. Det er in­gen tjent med.

FOTO: VIDAR FLØ­DE

AREN­DAL KOM­MU­NE: Ag­der­pos­tens le­der­ar­tik­kel 18.02 kal­ler be­hand­lin­gen av ek­te­pa­ret Char­les og Gun­vor Hovd Nil­sen for «by­rå­kra­ti på sitt ver­ste». Men i føl­ge ord­fø­rer Ro­bert Nord­li har kom­mu­nen ikke gjort noe feil. Det er et fare­sig­nal når det of­fent­li­ge glem­mer hvem de er til for, og hvem som fak­tisk fi­nan­sie­rer dem, me­ner ar­tik­kel­for­fat­ter­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.