Ga­ranti­ka­me­ra­te­ne

Agderposten - - MENINGER -

▶Vi har tid­li­ge­re på den­ne plass gitt Aren­dals-po­li­ti­ker­ne ros for at de, etter grun­dig å ha bla­mert kom­mu­nen for hele lan­det, til slutt sør­get for at be­hand­lin­gen av ek­te­pa­ret Char­les og Gun­vor Hovd Nil­sen end­te godt. Sam­ti­dig ut­tryk­te vi et håp for frem­ti­den, ved at kom­mu­nen nå ga­ran­te­rer at ekte­par og sam­bo­ere skal få va­ere sam­men på syke­hjem, un­der vis­se for­ut­set­nin­ger. Nå har Ar­bei­der­par­ti­et sen­tralt fore­slått at den så­kal­te sam­boer­ga­ran­ti­en bør lov­re­gu­le­res og gjel­de for hele lan­det. Også her føl­ger det ri­me­lig­vis med for­ut­set­nin­ger. Et­hvert øns­ke kan selv­føl­ge­lig ikke opp­fyl­les, og det må fort­satt bru­kes skjønn. Det er her de sty­ren­de par­ti­er i Aren­dal, med Ap i spis­sen, svik­tet så ka­pi­talt.

▶Vi reg­ner med at en bratt la­e­rings­kur­ve gir håp for frem­ti­den, men en li­ten re­pe­ti­sjon kan li­ke­vel va­ere nyt­tig. Sa­ken ble av by­ens le­den­de po­li­ti­ke­re frem­stilt som helt ulø­se­lig: Char­les Hovd Nil­sen var ikke syk nok, al­le skul­le be­hand­les likt, man måt­te ven­te på Fyl­kes­man­nens av­gjø­rel­se, lan­dets re­dak­tø­rer skul­le ikke be­stem­me, og ver­dig­hets­ga­ran­ti­en stop­per dob­belt­rom.

▶Lik­het er bra, men mi­ni­mums­løs­nin­ger som po­li­tisk kamp­sak in­nen eldre­om­sor­gen, er det ikke. Og po­li­ti­ker­red­se­len for at «medie­ne skal be­stem­me», må bero på en mis­opp­fat­ning av rol­ler. Et av me­die­nes vik­tigs­te opp­drag er å løf­te frem sa­ker der en­kelt­men­nes­ker kan va­ere uri­me­lig be­hand­let. Slike sa­ker må nøk­ternt vur­de­res av de an­svar­li­ge, men det blir feil å av­vise dem av red­sel for pre­sti­sje­tap. Nes­te mis­for­stå­el­se er at ver­dig­hets­ga­ran­ti­en, som ber kom­mu­ne­ne til­by eld­re ene­rom, skul­le for­by dob­belt­rom. «Ga­ran­ti­en» er åpen­bart ment som et gode for de eld­re, og ikke som et for­bud mot å gi par plass på dob­belt­rom.

▶Ap-po●iti­ker­ne og de­res støtte­par­ti­er bør hel­ler grub­le på pa­ra­graf 2 i «ga­ran­ti­en», der kom­mu­ne­ne bes sik­re de eld­re «et ver­dig og så langt som mu­lig me­nings­fullt liv i sam­svar med sine in­di­vi­du­el­le be­hov».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.