Slått ned på byen

Fot­ball­spil­ler Mads And­ås (21) ble slått ned av en tid­li­ge­re dør­vakt da han var på vei hjem fra by­tur. Sen­ska­de­ne sli­ter han fort­satt med.

Agderposten - - FORSIDE -

Den 21 år gam­le Ex­press-spil­le­ren had­de va­ert på fest hjem­me hos en kom­pis før tu­ren gikk vi­de­re til sen­trum med ei venn­in­ne.

Stem­nin­gen var god og de tul­let seg imel­lom. Klok­ken 02.30 skul­le de ta taxi hjem sam­men.

Mads skal ha gått litt på ut­si­den av taxi­køen da han dul­tet borti en eld­re gutt som kom gå­en­de mot køen sam­men med to and­re kom­pi­ser.

Plut­se­lig smel­ler det. Først kom­mer ett slag, så kom­mer det nes­te.

Med bruk­ket kje­ve går 21-årin­gen rett i as­fal­ten.

I lø­pet av noen mi­nut­ter an­kom­mer am­bu­lan­sen og frak­ter ham til syke­hu­set i Aren­dal. Der blir han inn­lagt.

– Jeg hus­ker ikke noe an­net enn at jeg våk­net i en seng på syke­hu­set klok­ken seks om morg­nin­gen, sier 21-årin­gen.

Hjerne­rys­tel­se og kjeve­brudd

På syke­hu­set i Aren­dal blir det på­vist at Ex­press-spil­le­ren – i til­legg til brud­det i kje­ven, også har på­dratt seg en hjerne­rys­tel­se.

Da­gen etter blir han ope­rert. Brud­det er så kom­pli­sert at le­ge­ne må ope­re­re inn en stål­pla­te som blir fes­tet med to skru­er.

Som en føl­ge av ska­de­ne blir 21-årin­gen syke­meldt i tre uker.

I dag, et halvt år etter hen­del­sen som skjed­de natt til 14. au­gust, har han fort­satt ikke fått til­ba­ke fø­lel­sen etter nerve­ska­den han ble på­ført i høy­re del av kje­ven.

Noen kon­se­kven­ser for fot­ball­kar­rie­ren har vol­den til alt hell ikke fått.

En mis­for­stå­el­se

Man­dag star­tet retts­sa­ken mot en 29 år gam­mel mann fra Aren­dal som i Aust-Ag­der tingrett står til­talt for grov vold mot den 21 år gam­le Ex­press-spil­le­ren.

Iføl­ge til­ta­len skjed­de vol­den ved taxi­køen i Ves­ter­vei­en i Aren­dal. Der slo han iføl­ge til­ta­len 21-årin­gen «fle­re gan­ger i an­sik­tet slik at han ble på­ført et brudd i un­der­kje­ven og ska­der i en ner­ve som med­før­te tap av før­lig­het på høy­re side av un­der­lep­pen og hake­hud­en».

I ret­ten inn­røm­met man­nen den gro­ve vol­den Mads And­ås, som tid­li­ge­re har spilt for Aren­dal Fot­ball, men at det hele skyld­tes en mis­for­stå­el­se.

I dag be­kla­ger han den gro­ve vol­den på det ster­kes­te. Iføl­ge sin egen for­kla­ring har det­te på­vir­ket både ham selv og familien.

– Jeg ang­rer vel­dig og skul­le øns­ke at det ald­ri had­de skjedd. Men alt skjed­de så fort og jeg rakk ikke å ten­ke skik­ke­lig over det, sier han.

Etter volds­hand­lin­gen skal han og de to kom­pi­se­ne fått pa­nikk og stakk fra åste­det. Men etter å ha tenkt seg om var det 29-årin­gen selv som meld­te seg for po­li­ti­et og inn­røm­met det han had­de gjort.

Til et se­ne­re po­liti­av­hør møt­te han ikke opp. I ret­ten for­klar­te han det­te med sto­re angst­pro­ble­mer og at han ikke had­de so­vet på fle­re døgn etter den al­vor­li­ge hen­del­sen.

Tid­li­ge­re dør­vakt

Mads And­ås vet at han fort kan bli rapp­kjef­tet når han har druk­ket, men fø­ler at han ikke skal ha ut­gjort en trus­sel oven­for noen av de tre kom­pi­se­ne.

I ret­ten inn­røm­met man­nen som slo at han i lø­pet av da­gen had­de druk­ket 10–12 halv­li­te­re med øl.

Sprit had­de han slut­tet med etter en lig­nen­de volds­hand­ling i 2013, da han mis­tet til­la­tel­sen til å job­be som god­kjent dør­vakt.

Nå er han ar­beids­le­dig.

Nye til­tak hjel­per

– Det er dess­ver­re umu­lig å gar­de­re seg hund­re pro­sent mot slike volds­epi­so­der, sier dag­lig le­der for I-taxi i Aren­dal, Per Øystein Eik.

Li­ke­vel fø­ler han at sel­ska­pet har kom­met langt for å be­skyt­te pas­sa­sje­re­ne mot vold i dro­sje­køen.

Da Aren­dal fort­satt gikk un­der nav­net «Ban­ke-du-byen», med mye vold­skri­mi­na­li­tet grun­net dop og mis­bruk av ana­bo­le ste­roi­der, var dro­sje­køen be­ryk­tet for sine pro­ble­mer.

Det var på det­te tids­punk­tet na­e­rin­gen selv sat­te inn til­tak som Per Øystein Eik ikke nø­ler med å be­skri­ve som en stor suk­sess.

– Hver lør­dag lei­er vi inn to an­sat­te fra et vek­ter­fir­ma som både or­ga­ni­se­rer køen og sør­ger for at det ikke skjer noe med dem som står og ven­ter på dro­sje. På bak­grunn av de til­bake­mel­din­ge­ne vi har fått fra våre pas­sa­sje­rer, fun­ge­rer den­ne ord­nin­gen me­get bra, opp­ly­ser per Øystein Eik.

Har hal­vert vol­den

Sta­ti­stik­ken over an­tall volds­til­fel­ler i Aren­dal sen­trum vi­ser at Mads And­ås var maks uhel­dig.

På fem år vi­ser tal­le­ne at vol­den i Aren­dal sen­trum na­er­mest er hal­vert fra 87 til­fel­ler i 2012 til 46 til­fel­ler i 2016.

En mål­ret­tet inn­sats mot gate­vol­den er iføl­ge po­liti­sta­sjons­sjef Jan Sver­re Krog­stad og le­der av fore­byg­gen­de av­de­ling, Torbjørn Tromme­stad, hem­me­lig­he­ten bak den sto­re ned­gan­gen i an­tall volds­sa­ker.

Pa­trulje­virk­som­he­ten i sen­trum set­ter nå res­sur­se­ne inn på tids­punkt og ste­der de gir mest ef­fekt.

– Det er en kjens­gjer­ning at det mes­te av vol­den skjer i hel- ge­ne. I det sis­te har vi brukt mye tid på å ana­ly­se­re oss frem til nøy­ak­tig hvor og når den skjer, sier Jan Sver­re Krog­stad.

Tu­sen­vis av data

Re­sul­ta­tet er blitt et pus­le­spill av data som ope­ra­sjons­le­der sty­rer pa­trul­je­ne sine etter hver enes­te helg.

Når sjan­se­ne iføl­ge po­li­ti­ets data er sto­re for at det skal skje noe i taxi­køen, sty­res en pa­trul­je dit.

Når sjan­se­ne iføl­ge de sam­me da­ta­ene er sto­re for at det skal skje noe på Syr­da­lens Hjør­ne, sty­res en an­nen pa­trul­je dit.

– Vi snak­ker om små jus­te­rin­ger som kan gi sto­re ut­slag på volds­sta­ti­stik­ken, sier po­liti­be­tjent Torbjørn Tromme­stad.

For Mads And­ås er dis­se til­ta­ke­ne en ma­ger trøst. Li­ke­vel er han glad for at lengt faer­re får opp­le­ve det sam­me som han har opp­levd.

– Jeg fikk hel­dig­vis ikke noen psy­kis­ke men etter vol­den. Men det er plag­somt med den mang­len­de før­lig­he­ten i mun­nen som le­ge­ne nå dess­ver­re me­ner vil bli per­ma­nen­te, sier han.

SLÅTT NED: Mads And­ås skul­le ta en taxi hjem klok­ken halv tre på nat­ten da han ble slått ned. I ste­det for taxi­tu­ren hjem måt­te 21-årin­gen kjø­res til syke­hu­set i Aren­dal, der le­ge­ne på­vis­te brudd i høy­re un­der­kje­ve og en kraf­tig hjerne­rys­tel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.