Vil ut­vik­le ro­bot som kan gi råd

Uni­ver­si­te­tet i Ag­der sat­ser tungt på forsk­ning in­nen kuns­tig in­tel­li­gens. 2. mars åp­ner de et nytt forsk­nings­sen­ter, hvor må­let er å ut­vik­le en data­ma­skin som skal kun­ne gi råd om psy­kisk hel­se.

Agderposten - - FORSIDE -

Forsk­nings­sen­te­ret Cent­re for Ar­ti­fi­ci­al In­tel­li­gen­ce Rese­arch (CAIR) i Grim­stad vil ta opp kam­pen med gi­gan­te­ne Goog­le og IBM på forsk­ning på kuns­tig in­tel­li­gens.

Til sam­men put­tes 13 mil­lio­ner kro­ner og 14 fors­ke­re inn i det nye forsk­nings­sen­te­ret.

– Vi er le­den­de på forsk­ning på kuns­tig in­tel­li­gens i Nor­ge, og nå er må­let å vise oss frem in­ter­na­sjo­nalt, for­tel­ler pro­sjekt­le­der og pro­fes­sor ved UiA Ole-Chris­tof­fer Gr­an­mo.

- Åpen 24 ti­mer i døg­net

Fors­ker­ne på pro­sjek­tet skal job­be full­tid med ut­vik­ling av en data som skal kun­ne gi råd om psy­kisk hel­se til un­ge. Den skal fun­ge­re litt som en ny ver­sjon av «Kla­ra-Klok», for­kla­rer Gr­an­mo.

– Der man før måt­te sen­de en e-post og ven­te på svar fra en lege, vil data­ma­ski­nen kun­ne sva­re deg på spørs­mål 24 ti­mer i døg­net. Den skal kun­ne gi både klo­ke og per­son­li­ge råd til ung­dom­mer som kon­tak­ter chatte­tje­nes­ten, for­kla­rer pro­fes­so­ren.

Vil la­ere seg selv nye ting

Data­ma­ski­nen skal kun­ne la­ere seg selv nye svar, ved at den selv vil «for­stå» mye av inn­hol­det. Der man før måt­te søke på ak­ku­rat det sam­me spørs­må­let som har blitt stilt før, er må­let at data­ma­ski­nen vil for­stå al­le spørs­mål.

Helse­de­len i pro­sjek­tet vil fors­ker­grup­pa sam­ar­bei­de med Uni­ver­si­te­tet i Oslo om.

– Det­te er et vel­dig vans­ke­lig pro­sjekt, men så har vi man­ge dyk­ti­ge fors­ke­re på la­get også, un­der­stre­ker Gr­an­mo.

Må ofte in­ter­na­sjo­nalt

Må­let var å fin­ne ut av noe som kun­ne gjø­re nyt­te i prak­sis.

– Og un­ge har både gle­de og nyt­te av pro­sjek­tet. Det er et stort be­hov for råd­gi­ve­re, sier han.

Er du blant dem som har godt over mid­dels pei­ling på kuns­tig in­tel­li­gens, lig­ger stil­lings­ut­lys­nin­ge­ne ute.

– Ja, her skal det job­bes i fire år med proto­typ. Det fin­nes man­ge eks­per­ter i Nor­ge, men ofte blir det til at vi går ut in­ter­na­sjo­nalt.

– Ser be­hov for vei­led­ning

Nett­si­den ung.no er en in­for­ma­sjons­ka­nal for ung­dom og en del av sat­sin­gen fra Bar­ne-, ung­domsog fa­mi­lie­di­rek­to­ra­tet. ung.no er én av fle­re ak­tø­rer som har teg­net in­ten­sjons­av­ta­le med forsk­nings­grup­pen for å vur­de­re hvor­dan de kan bru­ke forsk­nings­re­sul­ta­te­ne på sine nett­si­der.

– Vi har man­ge hen­ven­del­ser på nett­si­den vår, og det blir spen­nen­de å se hva fors­ker­ne fin­ner ut av. Gjen­nom spørs­mål og hen­ven­del­ser vi får på ung. no, ser vi at be­ho­vet for in­for­ma­sjon og vei­led­ning knyt­tet til psy­kisk hel­se er stort, sier Bea­te Aas, re­dak­tør av ung.no i en presse­mel­ding.

Bi­dra til kjap­pe­re hjelp

I til­legg til at man ved hjelp av kuns­tig in­tel­li­gens skal kun­ne hjel­pe un­ge, kan det også hjel­pe fle­re.

– Det er gjen­nom­snitt­lig om­kring 200 do­ku­men­ter i en pa­si­ent­jour­nal, og sa­er­lig på akut­ten er det guns­tig at le­gen raskt får over­sikt for ek­sem­pel over pa­si­en­tens al­ler­gi­er for å kun­ne ta en rik­tig be­slut­ning om be­hand­ling, sier Geir Tho­re Ber­ge.

Det­te skal alt­så data­ma­ski­nen kun­ne hjel­pe til med. Hvor­dan de skal løse opp­ga­ve­ne ved hjelp av forsk­ning, er fort­satt usik­kert. Men en ting er gans­ke så sik­kert:

– Det blir nok fire fine år, smi­ler Gr­an­mo.

INTELLIGENT PÅ KJØK­KE­NET: Ved hjelp av kuns­tig in­tel­li­gens vil dis­se bril­le­ne for ek­sem­pel kun­ne bi­dra til at mat­la­ging blir enk­le­re. – Man kan for ek­sem­pel få be­skjed om at det trengs

en eks­tra kly­pe salt i ma­ten, smi­ler pro­fes­sor ved UiA, Ole-Chris­tof­fer Gr­an­mo.

FOTO: MA­RIE RO­SEN­BORG WADAHL

VIL BLI FØRST I VER­DEN: Bernt Vig­go Mat­heus­sen i Ag­der Ener­gi øns­ker at kuns­tig in­tel­li­gens skal kun­ne sty­re kraft­pro­duk­sjon. Får de til det­te, vil de bli først i ver­den.

FOTO: MA­RIE RO­SEN­BORG WADAHL

FORS­KER­NE: Det­te er grup­pen som skal inn­ta det nye forsk­nings­sen­te­ret 2. mars.

FOTO: MA­RIE RO­SEN­BORG WADAHL

MEDI­SINS­KE RÅD: Data­ma­ski­nen vil kun­ne as­sis­te­re le­ge­ne ved å gi kjapp råd­giv­ning.

FOTO: MA­RIE RO­SEN­BORG WADAHL

SPRÅK: Må­let er også at man skal kun­ne ha en dia­log med ma­ski­nen, slik at man slip­per å skri­ve.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.