Gir seg etter 20 år

Alf Olav Øye sel­ger sine fire McDo­nalds res­tau­ran­ter.

Agderposten - - FORSIDE -

10. juli 1997 åp­net McDo­nalds i lo­ka­le­ne til slakter Fred­rik­sen på Tor­vet. Nat­ten før had­de de iv­rigs­te over­nat­tet i sove­pose for å va­ere først i køen som tal­te over 100 nys­gjer­ri­ge aren­da­lit­ter som vil­le ha en smak av hva en av ver­dens mest kjen­te merke­va­rer kun­ne til­by.

– Fort­satt er åp­nings­da­gen i Aren­dal den tred­je bes­te i McDo­nalds his­to­rie i Nor­ge, for­tel­ler Øye, som kom ens aerend til Aren­dal for å star­te opp McDo­nalds, etter ni må­ne­ders opp­la­e­ring i drift av McDo­nalds res­tau­ran­ter.

I 2000 var han med på opp­star­ten av McDo­nalds Grim­stad, som han ble ene­ei­er av fra nytt­år 2001.

Se­ne­re over­tok han også å beg- ge McDo­nalds i Kristiansand, i Mar­kens og på Sør­lands­sen­te­ret.

Gjø­re noe an­net etter 20 år

Etter 20 år kom alt­så tan­ken på at der­som han skal gjø­re noe an­net i sitt yr­kes­ak­ti­ve liv, så bør det skje nå.

Hans gode kol­le­ga fra Stavanger, Ron­ny Sig­bjørn­sen har job­bet i McDo­nalds i over 25 år, og har de sis­te ti åre­ne dre­vet fem res­tau­ran­ter i Stavanger og om­egn.

Når han over­tar om en snau må­ned, blir det in­gen merk­ba­re end­rin­ger for an­sat­te og kun­der.

– Det er vel­dig be­tryg­ge­de å sel­ge til en som kjen­ner McDo­nalds så godt og som vet hva han går til. Da vet jeg at de an­sat­te blir godt iva­re­tatt og at drif­ten fort­set­ter som før, sier Øye.

Stor ung­doms­ar­beids­plass

Etter 20 år i bran­sjen vil han sa­er­lig hus­ke man­ge gode an­sat­te som har stått på gjen­nom åre­ne. Det er ikke få som har job­bet kor­te­re el­ler leng­re tid på McDo­nalds.

– Vi er nok en av de størs­te ung­doms­ar­beids­plas­se­ne, og det vil jeg si, at med den ar­beids­mo­ra­len de al­ler fles­te ung­dom­mer har, er jeg ikke be­kym­ret.

Bort­sett fra at april nok blir en fe­rie­må­ned, har Sør­lan­dets burgerkonge in­gen kon­kre­te jobb­pla­ner fore­lø­pig, men noe ide­er har­han.

– Har va­ert en livs­stil

– Det har va­ert en livs­stil, sier han om å dri­ve en virk­som­het som nå tel­ler om lag 200 an­sat­te og for førs­te gang pas­ser­te 100 mil­lio­ner kro­ner i om­set­ning i fjor.

Og ja, han kom­mer til å stik­ke inn­om. Men nep­pe hver dag. Så dags­inn­ta­ket på to bur­ge­re dag­lig, kan bli re­du­sert.

FOTO: VIDAR FLØDE

RUN­DER AV PÅ MCDO­NALDS: Alf Olav Øye gir seg etter 20 år med McDo­nalds, her fra 2010 da res­tau­ran­ten flyt­tet inn i nye lo­ka­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.