Øns­ker 194 nye ar­beids­plas­ser

Ven­st­re vil kjem­pe for at Grim­stad får Land­bruks­for­valt­nin­gen når Re­gje­rin­gen nå skal flyt­te stat­li­ge ar­beids­plas­ser ut av Oslo.

Agderposten - - FORSIDE - An­ne Gro Balle­stad agro@ag­der­pos­ten.no

Tors­dag var parti­le­der Tri­ne Skei Gran­de på be­søk på Sør­lan­det og møt­te par­ti­ets stor­tings­kan­di­dat, Pet­ter N. Told­naes fra Lil­le­sand.

I den an­led­ning for­tel­ler de at de vil kjem­pe for at Grim­stad får 194 ar­beids­plas­ser til­hø­ren­de Land­bruks­for­valt­nin­gen.

Re­gje­rin­gen vil gjen­nom­gå den sam­le­de an­svars­de­lin­gen i land­bruks­for­valt­nin­gen, på tvers av da­gens for­valt­nings­nivå med sik­te på for­enk­lin­ger, bed­re kon­troll med of­fent­li­ge til­skudd og en hen­sikts­mes­sig ar­beids­for­de­ling mel­lom kom­mu­ner, fyl­kes­man­nen og Land­bruks­di­rek­to­ra­tet. Ut­red­nin­gen skal fer­dig­stil­les in­nen 1. juli 2017.

Ut­red­nin­gen skal om­fat­te en vur­de­ring av å lo­ka­li­se­re opp­ga­ver el­ler en­he­ter til uli­ke ste­der i lan­det, blant an­net i Trøn­de­lag. Det er i dag 194 og 30 an­sat­te ved Land­bruks­di­rek­to­ra­tet i hen­holds­vis Oslo og Al­ta. Den sam­le­de ar­beids­meng­den til land­bruks­for­valt­nin­gen hos fyl­kes­men­ne­ne er om lag 300 års­verk.

Til­legg

– I til­legg til de 630 ar­beids­plas­se­ne som i for­ri­ge uke ble opp­lyst skul­le flyt­tes ut av Oslo, er det 1200 uli­ke ar­beids­plas­ser som en­ten er ny­etab­le­rin­ger el­ler ut­flyt­tin­ger. En stor del av dis­se vil en­ten etab­le­res uten­for, el­ler flyt­tes ut av Oslo, for­tel­ler Pet­ter N Told­naes.

Blant dis­se er Land­bruks­for­valt­nin­gen, Ar­beids- og vel­ferds­di­rek­to­ra­tet og Fyl­kes­man­nens fel­les­ad­mi­ni­stra­sjon. Sist­nevn­te er fore­slått flyt­tet til Aren­dal.

– Aust-Ag­der har vel­dig får stat­li­ge ar­beids­plas­ser i pro­sent av inn­byg­ger­tal­let, sam­men­lig­net med and­re fyl­ker. Der­for må vi få fle­re og jeg tror at vi stil­ler sterkt i kon­kur­ran­sen, sier Told­naes.

Spør ord­fø­re­ren

Man­dag vil Ven­st­res gruppe­le­der i Grim­stad kom­mune­sty­re, Arnt Gun­nar Tøn­nes­sen ut­ford­re ord­fø­rer Kje­til Glims­dal (KrF) om han vil ta ini­tia­tiv til å få dis­se stat­li­ge ar­beids­plas­se­ne til Grim­stad.

– Som kjent er Grim­stad den størs­te land­bruks­kom­mu­nen på Ag­der, og det sam­men med den vik­ti­ge for­ed­lin­gen av land­bruks­pro­duk­ter, fag­mil­jø­et som alt fin­nes her og vår be­lig­gen­het, gjør at Ven­st­re me­ner Grim­stad er en yp­per­lig kan­di­dat til å få lo­ka­li­se­rin­gen av land­bruks­for­valt­nin­gen. Inn­til 200 ar­beids­plas­ser vil bety mye for kom­mu­nen, og vil kun­ne styr­ke land­bruks­na­e­rin­gen spe­si­elt, men også va­ere vik­tig for man­ge and­re ar­beids­plas­ser knyt­tet til landbruk og land­bruks­pro­duk­ter, skri­ver Tøn­nes­sen i sitt spørs­mål til ord­fø­re­ren.

Han reg­ner med at ord­fø­re­ren er po­si­tiv til ar­beids­plas­se­ne og ber om at det så raskt som mu­lig sam­les støt­te i re­gio­nen, og star­ter på­virk­ning mot sen­tra­le myn­dig­he­ter for å få til det­te.

Ten­ker re­gio­nalt

Ord­fø­rer Kje­til Glims­dal (KrF) sier til Grim­stad Adresse­ti­den­de at sy­nes for­sla­get er bra. Men sam­ti­dig me­ner han det er vik­tig å ten­ke re­gio­nalt. Han vil der­for ta kon­takt med Øst­re Ag­der slik at ikke kom­mu­ner i Aust-Ag­der opp­trer som kon­kur­ren­ter.

– Det kan hen­de at vi skal støt­tet at det­te kom­mer and­re ste­der enn Grim­stad hvis det vi­ser seg mer for­måls­tjen­lig, sier han.

FOTO: PRIVAT

STØT­TER: Parti­le­der Tri­ne Skei Gran­de var tors­dag på sør­lands­be­søk, in­vi­tert av Ven­st­res stor­tings­kan­di­dat Pet­ter N.Told­nae s.I Grim­stad møt­te de gruppe­le­der Arnt Gun­nar Tøn­nes­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.