Trap­per opp kam­pen mot na­tur­svi­ne­ri

Ord­fø­rer Ar­ne Tho­mas­sen vil ha med seg 327 men­nes­ker – minst – til å ryd­de Lil­le­sands kyst og stren­der for plast­søp­pel og an­net na­tur­svi­ne­ri.

Agderposten - - NYHETER - FOR­URENS­NING In­ger Sta­ve­lin in­ger.sta­ve­lin@ag­der­pos­ten.no

Hva­len som stran­det uten­for Ber­gen med mage­sek­ken full av plast, har opprørt man­ge. En av dem er hobby­fis­ker og ord­fø­rer Ar­ne Tho­mas­sen.

Han me­ner noe må gjø­res, og vil mo­bi­li­se­re inn­byg­ger­ne. Han me­ner at meng­den plast­søp­pel på vid­van­ke bare øker og øker i Lil­le­sand.

– Her som i res­ten av lan­det, Nes­ten hver gang jeg er på fiske­tur, fin­ner jeg plast som jeg tar med meg dri­ven­de i ha­vet, sier han.

Ryd­de­dug­nad

Nå vil han med seg både kom­mune­an­sat­te og folk flest på ryd­de­dug­nad.

Han ha sendt et brev til råd­man­nen på veg­ne av Lil­le­sand Høy­re, der han ber om et møte for å lage «en god plan, slik at Lil­le­sand går i front på det­te vik­ti­ge om­rå­det!», som han skri­ver.

Tho­mas­sen knyt­ter øns­ket opp mot den al­le­re­de etab­ler­te na­sjo­na­le strand­rydde­da­gen 6. mai.

Dyk­ke­re og båt­ei­ere også

– Vi øns­ker å mo­bi­li­se­rer inn­byg­ge­re, lag og for­enin­ger og kom­mu­nens Sk­jaer­gårds­tje­nes­te den­ne da­gen slik at vi får gjort en skik­ke­lig jobb. Vi øns­ker også å få med lo­ka­le dyk­ke­re, skri­ver han i bre­vet.

– Sk­jaer­gårds­tje­nes­ten gjør en kjempe­jobb med å pluk­ke søp­pel gjen­nom hele året, og de kjen­ner Lil­le­sand ut og inn. Hvis vi kan få med oss man­ge and­re med bå­ter også, så kan vi få gjort en inn­sats på hol­mer og sk­ja­er, sier Tho­mas­sen til Ag­der­pos­ten.

En kilo­me­ter til hver

Han for­tel­ler at Lil­le­sand har 327 kilo­me­ter kyst­lin­je når vann­kan­ten rundt øy­ene og inni al­le vi­ke­ne er talt.

– Det er like langt som til Oslo! Men hvis vi får 327 men­nes­ker til å stil­le opp, og al­le tar 1 kilo­me­ter hver, da får vi det til. Noen ste­der er det brat­te skren­ter rett ned i sjø­en, så det blir en kor­te­re strek­ning i prak­sis, sier Tho­mas­sen.

Bed­re or­ga­ni­se­ring

Strand­rydde­da­gen har ek­sis­tert i fle­re år, men Tho­mas­sen sy­nes den bur­de or­ga­ni­se­res mye bed­re. Noen lag og for­enin­ger har gjort en god jobb, og stort sett ryd­det på de mest bruk­te bade­ste­de­ne. Men de har va­ert for få til å dek­ke hele Lil­le­sands-kys­ten.

I år hå­per han de kla­rer å gjø­re som un­der TV-ak­sjo­nen: å dele inn i ro­der.

– Når folk ser om­fan­get, tror jeg det gjør noe med for­hol­det til plas­tikk. Det er vik­tig at vi po­li­ti­ke­re mo­bi­li­se­rer folk til å ikke kas­te ting i na­tu­ren, og bru­ke mer gjen­vinn­ba­re ma­te­ria­ler, sier Tho­mas­sen.

Nå lig­ger sa­ken i råd­man­nens hen­der. Øns­ket er at kom­mu­nens plan­leg­ge­re, Sk­jaer­gårds­tje­nes­ten, LiBir, lag, for­enin­ger og en­kelt­per­soner drar i sam­me ret­ning, og får kys­ten ren.

VIL MO­BI­LI­SE­RE: Ord­fø­rer i Lil­le­sand Ar­ne Tho­mas­sen vil ha med seg folk til å pluk­ke søp­pel – og å slut­te å kas­te den i na­tu­ren.

FØR: Det­te bil­det er fra Hest­holm­buk­ta på Sk­aur­øya i Lil­le­sand før pluk­ker­ne tok fatt i april fjor. Iføl­ge Ar­ne Tho­mas­sen blir det ver­re og ver­re for hvert år. I år ber han om mye mer dug­nads­hjelp – og bed­re or­ga­ni­se­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.