Ster­ke re­ak­sjo­ner mot ny ter­ror­film

Alt fra skul­der­trekk til sin­ne og in­dig­na­sjon. Slik rea­ge­rer de lo­ka­le Utøy­a­of­re­ne på at ter­ror­dra­met 22. juli nå skal bli ac­tion­film.

Agderposten - - Forside - ▶ Synnøve Skeie Fosse re­dak­sjo­nen@ag­der­pos­ten.no

Fre­dag skrev Ber­gens Ti­den­de at Hol­ly­wood-re­gis­sø­ren Paul Gre­en­grass plan­leg­ger film om ter­ro­ren 22. juli 2011.

Fil­men skal ba­se­res på Ås­ne Sei­er­stads bok, «En av oss», og i føl­ge BT kom­mer Gre­en­grass til Nor­ge om et par uker for å møte fa­mi­lie­ne til noen av ter­rorof­re­ne.

Gre­en­grass er kjent for ac­tion­fil­me­ne om Ja­son Bour­ne (spilt av Matt Damon), men den tid­li­ge­re jour­na­lis­ten har også la­get en rek­ke dra­ma­ti­se­rin­ger av vir­ke­li­ge hen­del­ser. Gre­en­grass var man­nen bak «Uni­ted 93», et ac­tiond­ra­ma om av fly­kap­rin­ge­ne un­der 9/11-ter­ro­ren.

Ble skutt etter

– Kjempe­bra! Jeg sy­nes det er be­tryg­gen­de at re­gis­sø­ren har er­fa­ring fra til­sva­ren­de film­pro­sjek­ter. Jeg tror det er på tide med en slik film nå. Den kan bi­dra til at vi ald­ri glem­mer, sier Per Anders Tor­vik Lan­ge­rød fra Aren­dal.

Lan­ge­rød ble skutt etter to gan­ger på Utøya og måt­te svøm­me for å kom­me i sik­ker­het fra draps­man­nen. Nå sit­ter han i by­sty­ret i Oslo og job­ber også som politisk råd­gi­ver i Nor­ges Røde Kors.

- Kom­mer til å hate fil­men

Åse Loui­se Eg­ge fra Grim­stad er ikke like po­si­tiv. Hun var på Utøya sam­men med bro­ren Knut Jo­han, som den gang bare var 15 år. De to kom bort fra hver­and­re un­der fluk­ten og det gikk mange ti­mer før de ble gjen­for­ent sent på kvel­den på Sund­vol­len.

– Det er ikke det at jeg vil at 22.juli-ter­ro­ren skal ties i hjel, men jeg me­ner det fore­lø­pig er nok med de øyen­vitne­skild­rin­ge­ne som fin­nes. Jeg kan over­ho­det ikke skjøn­ne at det kan ha noen som helst un­der­hold­nings­ver­di å se en film om en per­son som jak­ta og slak­ta barn og ung­dom­mer. Jeg kom­mer nok til å se fil­men – og hate den. Sann­syn­lig­vis vil fil­men gjen­opp­li­ve gam­le trau­mer, sier Eg­ge, som får støt­te fra krise­psy­kia­ter At­le Dyre­grov.

– Trau­me­ne for­ster­kes

Dyre­grov sier til Ag­der­pos­ten at for de som ble ster­kest ram­met av ter­ro­ren vil er­fa­rings­mes­sig all mediedekning bi­dra til at trau­me­ne for­ster­kes og sor­gen for­len­ges.

– Det vil sik­kert va­ere for­skjel­lig fra per­son til per­son. Noen vil va­ere gla­de for at de­res tra­ge­die do­ku­men­te­res og ikke glem­mes, mens for de som ble ram­met har­dest vil det­te va­ere vans­ke­lig, sier Dyre­grov, som un­der­stre­ker at be­last­nin­gen må se­es opp mot and­re hen­syn.

– Tror det­te kan bli bra

– Fil­men kun­ne ab­so­lutt ikke va­ert la­get for fem år si­den. Men år er uan­sett kor­te for de som har mis­tet noen. Det vik­ti­ge nå er at film­ska­pe­ren kon­sul­te­rer støtte­grup­pen for de etter­lat­te.

Søs­ken­pa­ret Andrea og Si­gurd Røy­r­øy Bein­set fra Grim­stad var også på Utøya 22. juli. Nå stu­de­rer de øko­no­mi hen­holds­vis i Ber­gen og Oslo.

– Det er bra at re­gis­sø­ren har er­fa­ring. En dår­lig film om det­te te­ma­et vil­le va­ert en ka­ta­stro­fe. Det er kan­skje på tide med en film om ter­ro­ren 22. juli, me­ner Si­gurd Røy­r­øy Bein­set. Andrea har ikke gjort seg opp noen ster­ke me­nin­ger om film­pla­ne­ne.

– Jeg tror det­te kan bli bra, men vet ikke om jeg kom­mer til å se fil­men.

Pre­ben Vaer­holm fra Lil­le­sand sy­nes det er vans­ke­lig å for­hol­de seg til en film han ikke vet hvor­dan blir, og er usik­ker på om ti­min­gen for fil­men er god.

– Jeg tror det er for tid­lig å lage en Hol­ly­wood-ver­sjon av ter­ro­ren i Nor­ge. En do­ku­men­tar vil­le va­ert upro­ble­ma­tisk, men det­te. Selv så jeg ald­ri Behring Brei­vik på Utøya. Jeg gjem­te meg i en hule. Der­for er jeg redd at det å se en skue­spil­ler frem­stil­le ham på film, kan vek­ke til live nye trau­mer. Men for all del

Valg­fritt å se den

– jeg kan jo bare vel­ge å la va­ere å se fil­men, sier Vaer­holm. Høs­ten etter Utøya-dra­ma­et ble han valgt inn i by­sty­ret i Lil­le­sand. Nå har han tatt en pau­se fra po­li­tik­ken og er mest opp­tatt av å full­fø­re en mas­ter i for­ny­bar ener­gi ved Høg­sko­len i Sør­øst-Nor­ge.

– Utøya vil all­tid va­ere med meg og opp­le­vel­sen der en vik­tig del av meg, men trau­me­ne har blek­net. Det er ikke så ofte jeg ten­ker på det, un­der­stre­ker Vaer­holm.

As­sis­tent kon­tak­tet Ås­ne

Det har ikke lyk­kes Ag­der­pos­ten å kom­me i kon­takt med Ås­ne Sei­er­stad, men for­fat­te­ren sier til Ber­gens Ti­den­de:

– As­sis­ten­ten til Paul Gre­en­grass kon­tak­tet meg for en tid til­ba­ke, etter å ha lest «En av oss». Jeg for­sto det slik at han len­ge had­de hatt lyst til å lage en film om 22. juli, men slått det fra seg for­di det ikke syn­tes mu­lig. Etter å ha lest «En av oss» end­ret han me­ning.

I føl­ge avi­sa er pla­nen å lage en film som ikke bare skal re- kon­stru­ere de vold­som­me hen­del­se­ne den da­gen. Fil­men skal også vise hvor­dan Nor­ge som na­sjon re­spon­der­te på an­gre­pe­ne med å fo­ku­se­re på fel­les­ska­pet og retts­sik­ker­he­ten, og ikke på hevn.

FOTO: NTB

GRE­EN­GRASS-FAVORITT: Matt Damon er brukt mye i fil­me­ne til stjerne­re­gis­sø­ren. Blant an­net i rol­len som Ja­son Bour­ne.

LIKER DET IKKE: Pre­ben Vaer­holm fra Lil­le­sand me­ner det kan blir pro­ble­ma­tisk med film om ter­ro­ren i Nor­ge nå.

SKEPTISK: Åse Loui­se Eg­ge er skeptisk til at det skal la­ges en Hol­ly­wood-ver­sjon av ter­ror­dra­ma­et 22. juli.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.