Varm vin­ter, men lite vår fore­lø­pig

Til tross for at de­ler av vin­te­ren har va­ert mild og med lite snø, er vår­teg­ne­ne få, fire da­ger før vår­en of­fi­si­elt kom­mer til Sør­lan­det.

Agderposten - - NYHETER - ▶ VA­E­RET Frank Jo­hann­es­sen frjo@ag­der­pos­ten.no

Vin­te­ren har va­ert varm, men ikke så ille at plan­te­ne har blitt helt va­er­for­vir­ret.

– Du må ned og kik­ke godt for å se de førs­te bloms­te­ne, smi­ler gart­ner Hil­de Hag­li i Aren­dal kom­mu­ne.

Kro­kus, påske­lil­jer og snø­klok­ke­ne er så vidt kik­ket frem i sen­trum. I en­kel­te sol­fyl­te ha­ger er kro­ku­sen og snø­klok­ke­ne imid­ler­tid i full blomst.

– Det har va­ert en vel­dig grønn vin­ter, med noen kulde­pe­rio­de. Jeg tror nok vårens bloms­ter kom­mer se­ne­re i år enn i fjor, sier Hag­li.

Vått og varmt

Årets fe­bru­ar lig­ger an til å bli om­trent dob­belt så våt som nor­ma­len, men tak­ket va­ere kulde­pe­rio­den i midt­en, hav­ner den om­trent som nor­malt på tem­pe­ra­tur.

– Den­ne vin­te­ren har ikke noe en­ty­dig møns­ter. Det var tør­re­re enn nor­malt i de­sem­ber og ja­nu­ar og tem­pe­ra­tu­ren var langt var­me­re enn en skik­ke­lig og nor­mal vin­ter, mens no­vem­ber og fe­bru­ar er na­er­me­re tem­pe­ra­tur­mes­sig, sier Lai­la Fod­nes Sidsel­rud ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt.

Som me­teoro­log de­fi­ne­rer hun vår­en fra mid­del­tem­pe­ra­tu­ren for et døgn lig­ger over null og er sti­gen­de in­nen­for nor­ma­len. Det be­tyr at vår­en egent­lig kom­mer til Tor­un­gen 1. mars, Land­vik 2. mars og Aren­dal 4. mars.

Vent med ute­plan­te­ne

I gart­ner­hal­le­ne til Skog­heim i Grim­stad står imid­ler­tid ting i full blomst i noen de­ler, mens det spi­rer godt i and­re de­ler.

– Kryd­der­ur­te­ne her ble sådd for halv­an­nen uke siden og som du ser har de spirt godt, sier Leif Hodne­brog.

Han er over­be­vist om at det kom­mer minst et snø­fall til før vår­en er skik­ke­lig på plass, og ber der­for kun­de­ne ven­te med å stil­le klø­en i de grøn­ne fing­re­ne.

– Det snør «all­tid» i mars på Sør­lan­det. Sjan­sen er i hvert fall vel­dig stor. Vent til det er godt med pluss­gra­der over en len­gre pe­rio­de, før du plan­ter ting ute, sier Hodne­brog.

Na­tur­fo­to­graf Jar­le Kvam i Aren­dal er enig i snø­spå­dom­men.

– Snør det ikke all­tid en gang i mars da? Jeg er nes­ten 100 pro­sent sik­ker på at det kom­mer mer snø den­ne vin­te­ren, sier man­nen som er ute nes­ten hver dag for å fan­ge na­tur­blink­skudd.

Lør­dag fikk han sik­ret seg blå­veis som tit­tet ut fra snø­en, som lå en snau time på Trom­øy før den smel­tet.

Tenk til­ba­ke på 2. mars i fjor, da snød­de det kraf­tig med bløt, tung ek­kel snø. Bare vent og se, sier Kvam.

PLANT NÅ: Sel­leri­per­sil­le og blad­per­sil­le kom­mer opp av pot­te­ne ved Skog­heim Gart­ne­ri.

SNØKLOKKEBED: I sol­rike skrå­nin­ger og bed kan du fin­ne man­ge snø­klok­ker nå.

JULEROSE: På Fe­vik har Siv Ulve­stad den­ne flot­te bloms­ten som blomst­rer un­der snø­en. Foto: Siv Ulve­stad

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.