Ikke akku­rat hylle­vare...

Fire nye dekk på 2,5 tonn hver ble i dag satt på mons­ter­ma­ski­nen CAt992H på det nye E18-an­leg­get. De er ikke akku­rat hylle­vare.

Agderposten - - NYHETER -

▶ DYRE HJUL

– De står ikke i pris­lis­te­ne våre og må spe­sial­be­stil­les lang tid i for­vei­en, sier Jarl Egil Ber­get i Vianor Grim­stad.

Han tip­per de vil lig­ge på rundt 200.000 kro­ner styk­ket i Nor­ge, et­ter at ra­bat­ter er truk­ket fra.

Fir­ma­et har ikke selv skaf­fet dek­ke­ne, det har AF-grup­pen selv gjort. Men Svein Erik Jacobsen fra Vianor Grim­stad var man­nen for job­ben.

Treng­te eks­tra hjul­las­ter

– Det er en spe­si­ell jobb, men det ser mer vold­somt ut enn det er. Går alt som det skal, tar det to-tre ti­mer, men vi fikk litt trøb­bel med litt ut­styr, sier Jacobsen.

Han er en av sva­ert få med kom­pe­tan­sen til å skif­te dekk på så sto­re ma­ski­ner.

Iste­det for den van­li­ge jek­ken, ble en an­nen, mind­re hjul­las­ter brukt til å løf­te den sto­re ma­ski­nen på 110 tonn. Dek­ke­ne med dim­men­sjo­nen 45/65 ale­ne vei­er 2,5 tonn styk­ket, og der­med må det job­bes for­sik­tig.

Unik jobb

– Du bru­ker litt an­net verk­tøy enn van­lig, men det er gans­ke over­kom­me­lig. Og så får jeg kom­me meg ut av verk­sted­hal­len, sier Jacobsen. – Jeg har 33 år i bran­sjen på Sør­lan­det og kan ikke hus­ke å ha va­ert borti så sto­re dekk før, sier Jarl Egil Ber­get.

Det fin­nes en an­nen Vianor­bu­tikk i Aren­dal som lå na­er­me­re, men tak­ket va­ere tid­li­ge­re er­fa­ring på så sto­re dekk, ble job­ben satt bort til verk­ste­det i Grim­stad. Det gjor­de de gjer­ne. For et­ter at ar­bei­det med den nye E18 kom, har det blitt langt fle­re opp­drag på sto­re ma­ski­ner.

– Det er all­tid spen­nen­de å prø­ve noe nytt. Men når dek­ke­ne først er på, va­rer de en stund, ty­pisk 6.000-7.000 ti­mer, sier Jacobsen.

▶ Frank Jo­hann­es­sen

FOTO: JARL EGIL BER­GET, VIANOR GRIM­STAD

IKKE NOE Å LØF­TE: For hånd. Svein Erik Jacobsen gjor­de dekk­skif­tet i Tvede­strand.

FOTO: JARL E. BER­GET, VIANOR GRIM­STAD

DE NYE DEK­KE­NE: De­nye hjul­las­ter­dek­ke­ne har godt med møns­ter å sli­te på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.