Hel av­de­ling tru­et med opp­si­gel­se

I et nytt vars­lings­brev blir topp­le­del­sen i Grim­stad kom­mu­ne an­kla­get for tra­kas­se­ring og hevn­ak­sjon mot an­sat­te i en hel av­de­ling.

Agderposten - - NYHETER - GRIM­STAD-BRÅ­KET

Agderposten kan i dag for­tel­le om mer bråk og trøb­bel bak veg­ge­ne på råd­hu­set i Aren­dals­vei­en.

Avi­sen er i be­sit­tel­sen av et brev som vi­ser en mis­nøye så stor at kom­mu­nen sto i fare for å stå uten opp­må­lings­av­de­ling fra 1. sep­tem­ber i år.

Bre­vet ba­erer tit­te­len «Var­sel om uak­sep­ta­bel le­del­se i Grim­stad kom­mu­ne», og er sig­nert av en­hets­le­der Gun­nar Gun­der­sen 5. juli.

«På gren­sen til il­lo­ja­li­tet»

Den kon­kre­te for­an­led­nin­gen er en så­kalt pri­vat hø­rings­ut­ta­lel­se de fire an­sat­te kom med til «Or­ga­ni­se­ring av ei­en­doms­opp­må­lin­gen. For­slag til end­rin­ger i ma­trik­kel­lova».

Av­de­lin­gen støt­tet opp om forslaget til lov­end­rin­ger, noe som iføl­ge de opp­må­lings­an­sat­te vil føre til opp­he­vel­se av det kom­mu­na­le mono­po­let på ut­sen­del­se av ge­by­rer for kom­mu­nal ei­en­doms­opp­må­ling. Men det­te ini­tia­ti­vet skal ha fått topp­le­del­sen til å rea­ge­re.

«Et­ter at vi had­de av­gitt den­ne hø­rings­ut­ta­lel­sen fikk vi sva­ert ne­ga­tiv til­bake­mel­ding fra så vel kom­mu­nal­sjef for sam­funn og mil­jø som fra råd­man­nen med be­skjed om at ut­ta­lel­sen var «på gren­sen til il­lo­ja­li­tet».

Opp­må­lings­av­de­lin­gen skal de­ret­ter i vår ha fått be­skjed om at tje­nes­ten vil­le bli vur­dert end­ret, slik at en­he­ten ble ned­lagt og tje­nes­ten lagt inn un­der en an­nen en­het. Be­grun­nel­sen skal ha va­ert at av­de­lin­gen var for li­ten.

«På fore­spør­sel opp­lys­te le­del­sen (kom­mu­nal­sjef og råd­mann) at nå­va­eren­de en­het fun­ger­te ut­mer­ket, og at de ikke had­de mot­tatt noen kla­ger på våre tje­nes­ter. De an­sat­te ved opp­må­lings­av­de­lin­gen vur­der­te mel­din­gen om om­or­ga­ni­se­ring som en slags «hevn­ak­sjon» på vår pri­va­te hø­rings­ut­ta­lel­se, og vars­let kol­lek­tiv opp­si­gel­se fra 1. sep­tem­ber», skri­ver Gun­der­sen vi­de­re.

Vars­lings­bre­vet er sendt til råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim, kom­mu­nal­sjef Guri Ull­tveit-Moe, ord­fø­rer Kje­til Glims­dal (KrF), vara­ord­fø­rer Per Svenn­ings­en (Ap), kon­troll­ut­valgs­le­der Gun­nar Top­land (H) og til­lits­valgt Per Ivar Fell­dal.

«Ikke tjent med en slik le­del­se»

De fire an­sat­te, med rundt 143 års er­fa­ring fra kom­mu­nal opp­må­ling, rea­ge­rer også på en ut­lys­ning av le­der­stil­lin­gen i en­he­ten og på­føl­gen­de an­gi­ve­lig mang­len­de in­volve­ring.

De ka­rak­te­ri­se­rer topp­le­del­sens handle­måte som eks­klu­de­ren­de, og hev­der den rett og slett kom­mer som enda en ne­ga­tiv kon­se­kvens av den nevn­te hø­rings­ut­ta­lel­sen.

«Le­del­sen har inn­røm­met mang­len­de fag­lig kunn­skap om opp­må­lings­tje­nes­ten, og det er der­for spe­si­elt vik­tig at de an­sat­te blir tatt med på råd i en slik fag­lig vik­tig stil­ling», un­der­stre­kes det i bre­vet.

Gun­der­sen vi­ser dess­uten til kom­mu­nens etis­ke ret­nings­lin­jer om yt­rings­fri­het, der det he­ter at alle an­sat­te har rett til å ut­ta­le seg kri­tisk til for­hold som be­rø­rer virk­som­he­ten de job­ber i.

Opp­må­lings­sje­fen på­pe­ker vi­de­re at hø­rings­ut­ta­lel­sen var ba­sert på fag­lig inn­sikt, og at re­ak­sjo­nen til le­del­sen i Grim­stad sy­nes å va­ere po­li­tisk mo­ti­vert.

«Jeg slut­ter som en­hets­le­der 1.1.2018, men de øvri­ge an­sat­te har krav på re­spekt som an­sat­te

og for den må­ten de har ar­bei­det på og som de an­ser som et livs­verk, og slip­pe å bli tra­kas­sert av en le­del­se med po­li­tis­ke mo­ti­ver. Grim­stad kom­mu­ne kan ikke va­ere tjent med å ha en slik le­del­se».

Råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim vil ikke kom­men­te­re på­stan­de­ne, og hen­vi­ser til ord­fø­rer Kje­til Glims­dal. Han skri­ver føl­gen­de i en e-post til Agderposten.

«Var­se­let er blitt fulgt opp ved at det 16. au­gust 2017 ble gjen­nom­ført in­ter­vju­er med de som had­de vars­let, og de det var vars­let på. I dis­se in­ter­vju­ene del­tok ad­vo­kat Er­na Larsen som er en­ga­sjert til å bi­stå oss i un­der­sø­kel­sen av var­se­let», for­tel­ler Glims­dal.

Møt­te po­li­tis­ke top­per

«I til­legg del­tok ord­fø­rer Kje­til Glims­dal, vara­ord­fø­rer Per Svenn­ings­en og op­po­si­sjons­le­der Trond Erik Bog­nø. HR-sjef Liv In­gjerd Byr­kje­land var med som sek­reta­er og skrev re­fe­rat fra in­ter­vju­ene. Re­fe­ra­te­ne er først god­kjent av Bog­nø, Svenn­ings­en og meg. De er nå sendt til kon­tra­dik­sjon hos de som ble in­ter­vju­et. Kom­mu­nal­sje­fens og råd­man­nens kom­men­ta­rer til på­stan­de­ne i var­se­let er gitt til oss som gjen­nom­før­te in­ter­vju­et. Yt­ter­li­ge­re kom­men­ta­rer vil vi av­ven­te til re­sul­ta­tet av un­der­sø­kel­sen fore­lig­ger», opp­ly­ser ord­fø­re­ren i e-pos­ten.

Et­ter for­hand­lin­ger ble opp­må­lings­av­de­lin­gen et­ter som­mer­fe­rien enig med le­del­sen i mid­ler­ti­di­ge løs­nin­ger frem til nytt­år for å «skå­ne pub­li­kum fra en krise­si­tua­sjon». Det­te er ett av fem punk­ter:

«Gun­nar Gun­der­sen (på pen­sjo­nist­lønn fra 1.9. 2017) av­slut­ter sitt ar­beids­for­hold 1.1. 2018. De øvri­ge an­sat­te vil ta stil­ling til an­set­tel­ses­for­hold fort­lø­pen­de. 3 mnd opp­si­gel­ses­tid

gjel­der».

Agderposten var i kon­takt med opp­må­lings­sje­fen tors­dag for­mid­dag, men vi mak­tet ikke, tross gjen­tat­te hen­ven­del­ser, å få ut­dy­pen­de kom­men­ta­rer til bre­vet.

MERBRÅK: Opp­må­lings­av­de­lin­gen i Grim­stad kom­mu­ne vars­let kol­lek­tiv­opp­si­gel­se fra 1. sep­tem­ber, og har skre­vet vars­lings­brev om det de kal­ler en «uak­sep­ta­bel le­del­se». Bil­det vi­ser råd­hus­foa­je­en.

FOTO: IN­GER STAVELIN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.