Ser mu­lig­he­ter for om­kam­per

Sen­ter­par­ti­et hå­per på om­kamp om fly­sta­sjo­nen på And­øya, re­gion­re­for­men, tvangs­sam­men­slå­ing av kom­mu­ner og rov­dyr­po­li­tik­ken i det nye Stor­tin­get.

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

Par­ti­et fikk nes­ten dob­let stor­tings­grup­pen et­ter å ha fått over 10 pro­sents opp­slut­ning i val­get.

Parti­le­der Tryg­ve Slags­vold Ve­dum har tenkt mye på hvor­dan han skal bru­ke den økte inn­fly­tel­sen i et stor­ting som er mind­re av­klart enn i for­ri­ge pe­rio­de. Al­le­re­de i parti­le­der­de­bat­ten på valg­kvel­den vars­let han at par­ti­et vil ta opp ned­leg­gel­sen av fly­sta­sjo­nen på nytt.

– Vi kom­mer til å frem­me for­slag om And­øya nett­opp for­di det er en an­nen sam­men­set­ning på Stor­tin­get og for­di i lø­pet av valg­kam­pen har det kom­met nye og re­le­van­te opp­lys­nin­ger, og det er usik­ker­het rundt tall­grunn­la­get, sier Ve­dum til NTB

Han hå­per på å kun­ne sam­le et fler­tall i op­po­si­sjo­nen som kan dem­me opp for re­gje­rin­gen, som har be­slut­tet ned­leg­gel­se.

– De to re­gje­rings­par­ti­ene har va­ert ty­de­li­ge på hva de me­ner i den­ne sa­ken, men i de and­re par­ti­ene har det va­ert åp­nin­ger. Når KrF står fritt, er det en helt an­nen mulighet til å få gjen­nom­slag, sier Ve­dum.

Kom­mune­sam­men­slå­ing

Tvangs­sam­men­slå­ing og re­gion­re­for­men er to and­re sa­ker hvor Sen­ter­par­ti­et varsler en ny run­de.

– I de­ler av vo­te­rin­gen om tvangs­sam­men­slå­in­gen, så var fler­tal­let på ett man­dat. Nå er det fler­tal­let borte, sier Ve­dum.

Også i rov­dyr­po­li­tik­ken øyner Sen­ter­par­ti-le­de­ren at det kan åpne seg nye mu­lig­he­ter til å på­vir­ke. (©NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

FØRS­TE MØTE: Stor­tings­grup­pa til Sen­ter­par­ti­et møt­tes for førs­te gang tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.