Får mil­lion­krav et­ter takst­jobb

Sak­sø­ker­ne me­ner takst­man­nen over­så vik­ti­ge kon­struk­sjons­feil på hu­set han skul­le tak­se­re. Byg­nings­in­ge­ni­ør Vi­dar Aar­nes fryk­ter for kon­se­kven­se­ne hvis takst­man­nen nå blir dømt.

Agderposten - - FORSIDE - ▶ Ar­ne Ingmar Eg­gen aie@agderposten.no

Gjor­de takst­man­nen nok for å av­dek­ke al­vor­li­ge kon­struk­sjons­feil ved hu­set han un­der­søk­te?

Byg­nings­in­ge­ni­ør Vi­dar Aar­nes fryk­ter for kon­se­kven­se­ne hvis takst­man­nen blir dømt.

▶ FRA RET­TEN

Tirs­dag star­tet retts­sa­ken mot takst­man­nen fra Aren­dal, Jens Chris­ti­an Ed­vard­sen, som skal ha over­sett vik­ti­ge kon­struk­sjons­feil på et hus han tak­ser­te i ok­to­ber 2013.

Iføl­ge byg­nings­in­ge­ni­ør Vi­dar Aar­nes – som i sin tid var med på å ut­ar­bei­de in­struk­sen i bo­lig­salgs­rap­por­ten som Jens Chris­ti­an Ed­vard­sen fulg­te, vil dommen i Aust-Ag­der ting­rett få stor prin­si­pi­ell be­tyd­ning.

– I den­ne sa­ken me­ner jeg takst­man­nen har opp­fylt sin un­der­sø­kel­ses­plikt og tatt de for­be­hold som er nød­ven­dig, sier han.

Tirs­dag vit­net Vi­dar Aar­nes i Aust-Ag­der ting­rett i den me­get spe­si­el­le sa­ken ei­er­skifte­for­sik­rings­sel­ska­pet AmTrust In­ter­na­tio­nal Un­der­wri­ters Ltd har an­lagt mot takst­man­nen og hans for­sik­rings­sel­skap.

Mil­lion­be­løp

Det var 24. ok­to­ber 2013 at takst­mann Jens Chris­ti­an Ed­vard­sen - gjen­nom sitt sel­skap His Bygg AS - skul­le ut­ar­bei­de en bo­lig­salgs­rap­port på en eld­re ene­bo­lig som de sis­te åre­ne er blitt mo­der­ni­sert med et på­bygg.

Se­ne­re skul­le det vise seg at tak­kon­struk­sjo­nen på bo­li­gen var feil­kon­stru­ert og un­der­di­men­sjo­nert.

Det­te med­fø­rer at mye må ri­ves og byg­ges om. Det­te vil et­ter alt å døm­me be­lø­pe seg til over en mil­lion kro­ner.

Bo­lig­salgs­rap­port

Ei­er­skifte­for­sik­rings­sel­ska­pet AmTrust In­ter­na­tio­nal Un­der­wri­ters har ut­be­talt den uhel­di­ge hus­kjø­pe­ren pen­ge­ne det nå krang­les om.

Nå jak­ter sel­ska­pet på takst­man­nen og hans for­sik­rings­sel­skap som – et­ter de­res opp­fat­ning – må stå an­svar­lig for det an­gi­ve­li­ge mil­lion­ta­pet de er

blitt på­ført.

Iføl­ge sel­ska­pet bur­de han ha opp­da­get fei­le­ne i tak­kon­struk­sjo­nen – og gjort kjø­per opp­merk­som på dis­se.

– En bo­lig­salgs­rap­port er en til­stands­rap­port. Det må for­ven­tes at takst­man­nen un­der sitt man­dat opp­da­ger feil av den­ne al­vor­lig­hets­grad, hev­der sel­ska­pet.

Slett ikke enig

Det­te er takst­man­nen fra Aren­dal, Jens Chris­ti­an Ed­vard­sen, slett ikke enig i.

Iføl­ge Ed­vard­sen vil­le det va­ert nød­ven­dig å lage en luke i ta­ket for å kun­ne av­slø­re den elen­di­ge tak­kon­struk­sjo­nen. Noe slikt vil­le va­ere langt unna den tje­nes­ten han var satt til å le­ve­re.

I bo­lig­salgs­rap­por­ten har han da også slått fast at han ikke har hatt til­gang til tak­kon­struk­sjo­nen.

At den elds­te de­len av bo­li­gen er fra 1830 – der det nor­malt vil va­ere snakk om vis­se skjev­he­ter, in­ne­ba­erer iføl­ge Ed­vard­sen at det hel­ler ikke var mu­lig å opp­da­ge fei­le­ne fra ut­si­den.

Iføl­ge AmTrust In­ter­na­tio­nal Un­der­wri­ters Ldt – som har gått til sak mot meg­le­ren fra Aren­dal, bur­de han ha opp­da­get fei­le­ne med det blot­te øyet.

Kat­ta i sek­ken

Er­stat­nings­sa­ken som nå skal av­gjø­res i Aust-Ag­der ting­rett er in­ter­es­sant for­di den vil si noe om hvor langt an­sva­ret til en takst­mann går når noen skal kjø­pe et hus og ikke øns­ker å ende opp med kat­ta i sek­ken.

Hvert år om­set­tes det fle­re tu­sen hus i Aust-Ag­der. Til sju­en­de og sist hand­ler det der­for om hvor trygt dis­se hand­le­ne kan gjen­nom­fø­res. Og hva man kan for­lan­ge for en bo­lig­salgs­rap­port som ikke kos­ter mer enn rundt 5.000 kro­ner. And­re bo­lig­salgs­rap­por­ter er mer om­fat­ten­de – men da må også kun­den be­ta­le mer.

Iføl­ge byg­nings­in­ge­ni­ør Vi­dar Aar­nes – som selv var med på å ut­ar­bei­de in­struk­sen i Ni­tos bo­lig­salgs­rap­port, må der­for in­struk­sen skri­ves om hvis AustAg­der ting­rett kom­mer frem til at takst­man­nen fra Aren­dal er er­stat­nings­plik­tig.

Det­te vil igjen bety at un­der­sø­kel­ses­plik­ten blir mer om­fat­ten­de – med om­kost­nin­ger for kun­den som be­stil­ler rap­por­ten.

In­gen var­sel­lam­per

I sin parts­for­kla­ring

i AustAg­der ting­rett var takst­man­nen fra Aren­dal, Jens Chris­ti­an Ed­vard­sen, helt klar på at han ald­ri un­der­søk­te tak­kon­struk­sjo­nen.

Rett og slett for­di det ikke var noen luke opp i ta­ket han kun­ne stu­de­re kon­struk­sjo­nen igjen­nom.

At se­ne­re takst­mann har av­dek­ket sto­re feil og mang­ler – et­ter at den de­fek­te tak­kon­struk­sjo­nen en­de­lig ble opp­da­get, skyl­des iføl­ge Ed­vart­sen det fak­tum at de har fått et man­dat til å gå mer bru­talt til verks for å fin­ne fei­le­ne.

– I etter­tid har takst­men­ne­ne kun­ne rive ned for å av­dek­ke feil og mang­ler, un­der­stre­ket Ed­vard­sen i sitt parts­inn­legg.

Ad­vo­kat Joakim Bak­ke-Ni­el­sen:

– Var det in­gen var­sel­lam­per som lys­te.

Takst­mann Jens Chris­ti­an Ed­vard­sen: – Jeg had­de ikke til­gang til tak­kon­struk­sjo­nen. Det­te har jeg også skre­vet i rap­por­ten.

På­stand mot på­stand

På­stand står mot på­stand i den­ne sa­ken som kan få stor be­tyd­ning for hvor­dan frem­ti­di­ge bo­lig­salgs­rap­por­ter skal ut­for­mes her i lan­det.

Mens byg­nings­in­ge­ni­ør Vi­dar Aar­nes støt­ter Jens Chris­ti­an Ed­vard­sen i sy­net på at fei­le­ne

i tak­kon­struk­sjo­nen ikke kun­ne opp­da­ges, er and­re takst­menn sva­ert kri­tis­ke til den job­ben som ble gjort.

Iføl­ge takst­mann takst­menn Tor­bjørn Hjell­vik fra Aren­dal – som har be­sik­ti­get det falle­fer­di­ge hu­set og tirs­dag ble inn­stev­net som vit­ne i Aust-Ag­der ting­rett, var det fle­re in­di­ka­sjo­ner som bur­de fått var­sel­lam­pe­ne til å ly­se.

– Jeg vil­le opp­lyst om at det var ting som ikke var som de skul­le her, sier han.

Iføl­ge takst­mann og tek­nisk le­der i skade­opp­gjørs­sel­ska­pet, Kje­til Rei­ers­rud, var det fle­re for­hold ved byg­nin­gen som in­di­ker­te at tin­ge­ne bur­de un­der­sø­kes na­er­me­re.

– Det bur­de kom­met frem at det var noe som bur­de gjø­res her – og det gans­ke umid­del­bart, hev­det han i sin for­kla­ring i Aust-Ag­der ting­rett.

Opp til ting­ret­ten

Nå er det opp til ting­retts­dom­mer Daniel Løste­gaard Olsen å av­gjø­re søks­må­let som AmTrust In­ter­na­tio­nal Un­der­wri­ters Ltd har ret­tet mot His Bygg AS ved dag­lig le­der Jens Chris­ti­an Ed­vard­sen og hans for­sik­rings­sel­skap, Gjen­si­di­ge For­sik­ring ASA.

Før dom­sto­len trakk seg til­ba­ke på tirs­dag – før pro­se­dy­re­ne skul­le star­te på ons­dag, un­der­stre­ket ting­retts­dom­me­ren mu­lig­he­ten for at par­te­ne fort­satt kun­ne kom­me frem til et for­lik.

Ting­retts­dom­mer Daniel Løste­gaard Olsen lot ut­fal­let av sa­ken stå helt åpent da han kon­klu­der­te med at beg­ge par­ter ba­erer en stor ri­si­ko hvis ved en even­tu­ell dom og fare for yt­ter­li­ge­re saks­om­kost­nin­ger.

FRYK­TER FOR KON­SE­KVEN­SE­NE: Byg­nings­in­ge­ni­ør Vi­dar Aar­nes – her fo­to­gra­fert uten­for Aust-Ag­der ting­rett der in­gen ting med den­ne sa­ken å gjø­re.

FOTO: AR­NE INGMAR EG­GEN

FOTO: AR­NE INGMAR EG­GEN

han tirs­dag vit­net, fryk­ter for kon­se­kven­se­ne hvis takst­man­nen fra Aren­dal nå blir dømt. Byg­nin­ge­ne i bak­grun­nen har

FOTO: NTB SCANPIX

NETT SLUKKES: I dag slukkes de riks­dek­ken­de kom­mer­si­el­le ka­na­le­ne i Ag­der. Nå er det DAB-ra­dio som gjel­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.