Bren­de byt­ter jobb

Bør­ge Bren­de (H) har tak­ket ja til job­ben som pre­si­dent i World Eco­no­mic Fo­rum (WEF).

Agderposten - - NORGE & VERDEN - OSLO

Bren­de ven­der der­med til­ba­ke til or­ga­ni­sa­sjo­nen han var di­rek­tør og nest­le­der for i 2008– 2009 og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for fra 2011 til han ble uten­riks­mi­nis­ter i Er­na Sol­bergs (H) re­gje­ring høs­ten 2013.

Be­slut­nin­gen om å tak­ke ja til job­ben ble tatt den­ne uken – alt­så etter stor­tings­val­get man­dag – opp­lys­te Bren­de på en presse­kon­fe­ran­se i stats­mi­nis­ter­bo­li­gen i går etter­mid­dag.

– Fram til jeg til­trer er jeg uten­riks­mi­nis­ter for Nor­ge på hel­tid. Job­ben som pre­si­dent i WEF vil jeg si mer om når jeg har til­trådt, sa Bren­de, som sit­te rosm mi­nis­ter til midt i ok­to­ber.

Vik­tig rol­le

På spørs­mål fra NTB om han li­ke­vel kun­ne si noe om am­bi­sjo­ne­ne, sa Bren­de at WEF er en non­pro­fit-or­ga­ni­sa­sjon med fem kon­to­rer rundt om ver­den og en om­set­ning på 2 mil­li­ar­der kroner.

– Det hand­ler om å løse de sto­re ut­ford­rin­ge­ne i ver­den sam­men, na­e­rings­liv, po­li­ti­ke­re og stor­sam­funn. Og der spil­ler WEF en vik­tig rol­le, sa stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg.

Taus om etter­føl­ger

Stats­mi­nis­te­ren sa at hun kom­mer med den­ne ny­he­ten nå, selv om det er over fire uker til Bren­de byt­ter jobb.

– Slike ny­he­ter har en tendens til å kom­me ut. Jeg har bedt Bren­de om å fort­set­te til etter tron­tale­de­bat­ten og stats­bud­sjet­tet er lagt fram. I den­ne ti­den kan han ikke kom­men­te­re sa­ker som ved­rø­rer WEF, sa Sol­berg. Hvem som over­tar, vil­le stats­mi­nis­te­ren ikke si noe om:

– Det kom­mer jeg ikke til å sva­re på. Jeg har god tid til å be­stem­me meg, så står dere fritt til å spe­ku­le­re. Men det er bare én som vet, og hun kom­mer ikke til å si noe, sa Sol­berg på en has­tig inn­kalt presse­kon­fe­ran­se i stats­mi­nis­te­rens re­pre­sen­ta­sjons­bo­lig fre­dag.

▶ Jon Even An­der­sen, NTB

FOTO: NTB SCANPIX

PRE­SI­DENT: Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg og uten­riks­mi­nis­ter Bør­ge Bren­de møt­te pres­sen for å for­tel­le at Bren­de blir ny pre­si­dent i World Eco­no­mic Fo­rum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.