Lov­på­lag­te re­no­va­sjons­opp­ga­ver til selv­kost

Vi vi­ser til le­der­ar­tik­kel i Ag­der­pos­ten 14. sep­tem­ber: «Skal du le­ve­re søp­pel her, kom­mer du alt­for of­te til steng­te por­ter».

Agderposten - - ME­NIN­GER - Aa­ge Ny­støl Styre­le­der Ani­ta Aa­non­sen Jern­quist Dag­lig le­der i Ag­der Re­no­va­sjon IKS

Ag­der Re­no­va­sjon er opp­tatt av å til­by en best mu­lig tje­nes­te og ser­vice for inn­byg­ger­ne, på veg­ne av kom­mu­ne­ne. Når det gjel­der sam­men­lig­ning av re­no­va­sjons­ge­byr, er det fle­re for­hold som spil­ler inn.

Pors­grunn har i år, som le­der­ar­tik­ke­len nev­ner, kr 2.813,- i år­lig re­no­va­sjons­ge­byr sam­men­lig­net med Aren­dal kom­mu­ne, som har kr 3.929,-. Men det er en del for­skjel­ler i tje­nes­ten.

Pors­grunn har be­ta­lings­tje­nes­ter på sine gjen­vin­nings­sta­sjo­ner, men Ag­der Re­no­va­sjon til­byr gra­tis­bil­let­ter som kan be­nyt­tes pr hus­stand. For nes­te år er det ved­tatt en øk­ning til seks gra­tis­bil­let­ter pr hus­stand.

Pors­grunn har hel­ler ikke hente­ord­ning hjem­me for glass/ me­tall­em­bal­la­sje. Der må folk brin­ge av­fal­let til re­tur­punkt, og po­ser/sek­ker ut­le­ve­res ikke. Det­te må hen­tes på kom­mu­nens ser­vice­sen­ter. Hva øns­ker egent­lig kun­de­ne?

Til­bu­de­ne vi gir, kan selv­føl­ge­lig end­res el­ler ska­le­res ned på man­ge om­rå­der, og på den må­ten vil ge­by­re­ne re­du­se­res. Vi gjør kon­ti­nu­er­lig vur­de­rin­ger av det­te og fore­tar de val­ge­ne vi me­ner er best for våre kun­der og mil­jø­et.

Så må vi også ta med at det er sva­ert man­ge me­nin­ger om det­te blant våre abon­nen­ter, og vi må for­sø­ke å fin­ne løs­nin­ger som det er bre­dest mu­lig enig­het om.

Når det gjel­der sa­ken om å leg­ge fra seg søp­pel, til­la­ter vi å min­ne om at for­urens­nings­lo­ven er klar på det­te punkt, hver og en har plikt til å unn­gå forsøpling og for­urens­ning.

Det er ugreit for både men­nes­ker og mil­jø at noen bare over­ser det­te.

Når det gjel­der kom­men­ta­re­ne med plast­be­hol­der­ne, har de fles­te hus­hold­nin­ge­ne nå fire el­ler fem be­hol­de­re, der­som de ikke de­ler abon­ne­ment med nabo. Al­ter­na­ti­ver til an­tall be­hol­de­re, er op­tisk sor­te­ring som ble vur­dert.

Selv med op­tisk sor­te­ring kom­mer en ikke uten­om tre be­hol­de­re hos hver hus­stand, om en ikke skal ha bringe­ord­ning. En til po­se­ne for op­tisk sor­te­ring, en til glass og me­tall og en til papp og pa­pir.

For dem som i dag har valgt å ha fire be­hol­de­re, vil­le en ord­ning med op­tisk sor­te­ring alt­så med­føre en re­duk­sjon med én dunk.

Op­tisk sor­te­ring kre­ver in­ves­te­ring i et sor­te­rings­an­legg, med­fø­rer økte drifts­ut­gif­ter, gir dår­li­ge­re kva­li­tet på av­fal­let og la­ve­re meng­de på det kilde­sor­ter­te av­fal­let, og der­for ble den­ne løs­nin­gen ikke valgt.

Etter kort tids bruk av ny be­hol­der­ord­ning, ser vi nå en hyg­ge­lig øk­ning i spe­si­elt inn­sam­let meng­de plast og mat­av­fall/hage­av­fall. Til­bake­mel­din­ger fra fle­re, er at det nå er enk­le­re å kilde­sor­te­re, og det gir mind­re rest­av­fall. Det var også noe av hen­sik­ten med end­rin­gen.

Fle­re og fle­re kom­mu­ner har tatt kon­takt og vil la­ere av Ag­der Re­no­va­sjon, og er i ferd med å set­te ut fle­re be­hol­de­re til sine abon­nen­ter. Myn­dig­he­te­ne set­ter krav om økt kilde­sor­te­ring, og be­hol­de­re er for de fles­te mind­re kom­mu­ner, den bes­te løs­nin­gen.

Når det gjel­der kunde­til­pas­nin­ger, star­ter vi i ok­to­ber en prøve­ord­ning med miljø­taxi. Det­te vil va­ere et til­bud med hente­ord­ning for grov­av­fall, spe­si­elt til­pas­set inn­byg­ge­re som ikke har mu­lig­het for å selv le­ve­re av­fall på gjen­vin­nings­sta­sjo­ner.

For våre an­legg og åp­nings­tid, er det klart at det­te er et til­budsog kost­nads­spørs­mål som må vur­de­res. Ag­der Re­no­va­sjon har inn­ført to lang­da­ger i uka og en­kel­te lør­da­ger.

For de fles­te vil det­te va­ere til­strek­ke­lig, men vi er åpne for inn­spill, for tje­nes­ten må vur­de­res og til­pas­ses. Når åp- nings­ti­der vur­de­res, må vi også ta hen­syn til at det er gans­ke man­ge abon­nen­ter som ikke har be­hov for det­te, og som li­ke­vel må va­ere med å dele på eks­tra­kost­na­de­ne.

En ut­vi­del­se av åp­nings­ti­den vil i mid­ler­ti­dig gi økte kost­na­der i form av drift og be­man­ning. Våre tje­nes­ter er lov­på­lag­te kom­mu­na­le opp­ga­ver, som skal ut­fø­res til selv­kost.

Re­no­va­sjons­ge­by­ret skal alt­så

dek­ke alle kost­na­de­ne kom­mu­nen og inn­byg­ger­ne har med inn­sam­ling og be­hand­ling av hus­hold­nings­av­fal­let in­klu­si­ve drift av gjen­vin­nings­sta­sjo­ne­ne. Ikke mer og ikke mind­re.

Vi gjen­tar at vårt ho­ved­mål er å ut­fø­re re­no­va­sjons­opp­ga­ve­ne vi er blitt til­delt av våre tre ei­er­kom­mu­ner, slik at pris og til­bud av­vei­es best mu­lig. Vi til­stre­ber å gjø­re job­ben, slik at flest mu­lig av inn­byg­ger­ne og mil­jø­et er best mu­lig for­nøyd.

FOTO: IRENE HEGGE GUTTORMSEN

ÅPNINGSTIDER AG­DER RE­NO­VA­SJON: For de fles­te vil to lang­da­ger i uka og en­kel­te lør­da­ger va­ere til­strek­ke­lig, men vi er åpne for inn­spill, for tje­nes­ten må vur­de­res og til­pas­ses, skri­ver Ani­ta Aa­non­sen Jern­quist og Aa­ge Ny­støl.

FOTO: ERIK HOLAND

PLASTBEHOLDERE: Al­ter­na­ti­vet til plastbeholdere er op­tisk sor­te­ring, som både gir økte drifts­ut­gif­ter og dår­li­ge­re kva­li­tet på av­tal­let. Der­for valg­te vi ikke den­ne ord­nin­gen, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­ter­ne, her ved Ani­ta Aa­non­sen Jern­quist.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.