Må ven­te i spen­ning på OL-ut­ta­ket

Cur­ling­sjef Pål Trul­sen har be­stemt seg for hvil­ket lag som skal re­pre­sen­te­re Nor­ge i Py­e­ong­chang-OL. Val­get ven­ter han imid­ler­tid med å av­slø­re.

Agderposten - - SPORT -

15. sep­tem­ber var i ut­gangs­punk­tet satt som dato for når Nor­ges Cur­ling­for­bund skul­le ha sin inn­stil­ling klar. Olym­pia­top­pen står så bak det for­mel­le ut­ta­ket. Over­for NTB be­kref­ter for­bun­dets sports­sjef og ge­ne­ral­sek­reta­er Pål Trul­sen at en av­gjø­rel­se er tatt.

– Ja, vi har be­stemt oss for hvor­dan vi gjør det, sier han.

Of­fent­lig­gjør til uka

Om det blir Team Wal­stad el­ler Team Uls­rud som rei­ser til SørKorea i fe­bru­ar nes­te år, får ver­ken ho­ved­per­sone­ne selv el­ler om­ver­de­nen vite før i nes­te uke.

– Jeg kom­mer ikke til å si noe før jeg snak­ket med la­ge­ne selv, be­kref­ter Trul­sen.

– Når gjør du det?

– I hel­gen spil­ler de beg­ge tur­ne­ring i Ca­na­da, så det blir når de kom­mer hjem i nes­te uke, sva­rer cur­ling­sje­fen som sier at re­sul­ta­te­ne der ikke på­vir­ker ut­ta­ket.

Tok OL-sølv

Team Uls­rud tok OL-sølv i Van­cou­ver i 2010. La­get ble sam­ti­dig minst like kjen­te for sine farge­spra­ken­de buk­ser. Året etter flyt­tet Hå­vard Vad Pe­ters­son til Aren­dal. Han del­tok også i OL i Sot­sji 2014.

Til vin­ter­le­ke­ne i Py­e­ong­chang er det ikke gitt at han og Uls­rud-la­get kom­mer.

Stef­fen Wal­stad og hans lag­ka­me­ra­ter i Team Wal­stad har nem­lig im­po­nert stort den sis­te ti­den og do­ku­men­tert so­lid form. Sist helg ble la­get num­mer to i en Grand Slam-tur­ne­ring i Ca­na­da etter å ha spilt seg ube­sei­ret fram til fi­na­len.

Det var også Team Wal­stad som re­pre­sen­ter­te Nor­ge un­der VM tid­li­ge­re i år etter å ha slått Team Uls­rud i kva­li­fi­se­rin­gen. (©NTB)

FOTO: THO­MAS S. THOR­SEN

KJENNEMERKE: Hå­vard Vad Pe­ters­son i en av klovne­buk­se­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.