Fle­re fin­ner myn­ter

La­get i Ips­wich i an­nen halv­del av 1100-tal­let – fun­net i Grim­stad i 2015. Med me­tall­s­ø­ker er mynt­fun­ne­ne blitt fle­re.

Agderposten - - KULTUR -

▶ FRITID

Stef­fen Salve­sen er en av man­ge iv­ri­ge me­tall­s­ø­ker­bru­ke­re, som sør­ger for at sta­dig fle­re gam­le myn­ter duk­ker opp, og blir le­vert inn til Kul­tur­his­to­risk mu­se­um slik at all­menn­he­ten også kan ta del i den­ne de­len av his­to­ri­en.

Ny­lig fikk han fin­ner­lønn for en mynt han le­ver­te inn i 2015. Det er i hvert fall ikke pen­ge­ne som er driv­kraf­ten i den­ne hobby­en. Fin­ner­lønn de­les likt mel­lom fin­ner og grunn­ei­er. Salve­sen fikk 2.000 kroner.

– I ut­lan­det be­ta­les mar­keds­pris for myn­te­ne, mu­se­er får en frist på om de vil be­ta­le mar­keds­pris. Så det kom­mer nok inn enda fle­re myn­ter i de lan­de­ne de har den­ne ord­nin­gen. Men det øker her også, for­sik­rer Salve­sen.

Po­si­ti­ve grunn­ei­ere

Sva­ert man­ge grunn­ei­ere er po­si­ti­ve til å slip­pe me­tall­s­ø­ker­ne til. Salve­sen for­tel­ler at de sø­ker kun 20 centi­me­ter ned jor­da, og gjer­ne i plog­fu­rer, så myn­te­ne kan lig­get et helt an­net sted og blitt dratt med plo­gen, så et funn ut­lø­ser ikke ver­ken fred­ning el­ler un­der­sø­kel­ser i bak­ken.

Pre­get un­der Hen­ry II

Han har gjort fle­re funn i Tem­se-om­rå­det, og den elds­te myn­ten er alt­så den han fant for et par år si­den.

Pen­ny­en er pre­get un­der kong Hen­ry II, som re­gjer­te i Eng­land fra 1154 til 1189.

Salve­sen la fun­net ut på en bri­tisk mynt­side, og det var­te ikke len­ge før det kom god re­spons.

– Den gan­gen ble myn­te­ne pre­get fle­re ste­der i lan­det, og den­ne er pre­get i Ips­wich, og til med nav­net på mynt­mes­te­ren, Tur­stain, er kjent, for­tel­ler Grim­stad-man­nen.

Histo­rie­in­ter­es­se

Gjen­nom mynt­le­tin­gen har han blitt in­ter­es­sert i his­to­rie, og når en har slike knag­ger å hen­ge det på, blir det mye mer in­ter­es­sant.

– Sølv er edelt og hol­der seg

– Det selv­føl­ge­lig all­tid ar­tig å gjø­re funn, en­ten det er and­re myn­ter el­ler gjen­stan­der. Men det spe­si­elt fa­sci­ne­ren­de med sølv­myn­ter, for sølv er edelt og hol­der seg godt i jor­da. Der­med er de let­te å da­te­re også, for­tel­ler mynt­fin­ne­ren i Grim­stad.

MYNTFUNN: Her fram- og bak­si­der på en en­gelsk mynt fra 1100-tal­let og en fransk mynt fra 1200-tal­let fun­net med me­tall­de­tek­tor. En mex­i­cansk mynt fra 1885 lå oppe i da­gen.

TREN­GER IKKE ME­TALL­S­Ø­KER: Noen gan­ger lig­ger fun­ne­ne rett foran øyne­ne, det­te viss­te seg å va­ere en mex­i­cansk mynt fra 1885.

PENNY: Den er pre­get i Ips­wich un­der Hen­ry II (1154- 1189).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.