Det­te er også Far­men

Vi har be­søkt Far­men­mar­ke­det på Na­re­stø­bryg­ga i Aren­dal.

Agderposten - - FORSIDE - ▶ Irene Hegge Guttormsen irene@ag­der­pos­ten.no

– Har du hørt om den og om den. Tis­ke vis­ke.

Pra­ten gikk like kjapt som strikke­pin­ne­ne hos de tre som har fått rol­len som sladre­kjer­rin­ger. En sterk tår had­de de også med - litt skjult, Ma­ri­ta Moj­la­nen, Ka­ri Bor­ås og Ani­ta Hodne­fjell.

Hver ons­dag mor­gen i ti uker på rad, er det fullt liv på bryg­ga i Na­re­stø i Aren­dal. Rett rundt buk­ta og inn bak de po­pu­la­ere båt­plas­se­ne ved Skinn­fel­len, spil­les Far­men inn.

Der le­ver og ar­bei­der rea­li­ty­del­ta­ker­ne slik man gjor­de i 1917. En gang i uken får stor­bon­den og hans hjel­pe­re ta båt inn til Na­re­stø der de mø­ter folk på mar­ke­det, kjø­per, el­ler byt­ter til seg mat. de får også til­bud om å del­ta i en kon­kur­ran­se, el­ler ak­ti­vi­tet.

På bryg­ga er 90 sta­tis­ter langt inn i sin egen, hund­re år gam­le ver­den i lang tid før TV-del­ta­ker­ne an­kom­mer i ti-ti­den.

Det skal nem­lig fil­mes små­snut­ter som så klip­pes inn i TV-se­ri­en som star­ter på TV2 man­dag 25. sep­tem­ber.

Der­for slad­res det fra tid­lig mor­gen til langt utpå da­gen hos trio­en på stein­mu­ren.

Av sam­me grunn går Ole Skar­myr med hatt på hode og ame­rika­kof­fer­ten klar. Run­de på run­de, som om han ven­ter på bå­ten. Slik gikk han også da Far­men ble spilt inn i Grim­stad for fire år si­den. Man­ge av sta­tis­te­ne har va­ert med før.

Ele­ver på be­søk

Den­ne da­gen lø­per fem­te­klas­sin­ger fra Flos­ta sko­le rundt og er skue­spil­le­re.

De im­pro­vi­se­rer, lø­per ned til van­net der de fil­mes mens de spei­der etter fisk og krab­ber, stik­ker inn­om bo­der og le­ke­hand­ler, spil­ler dukke­tea­ter og le­ker til­skue­re.

Ved kafé­bor­de­ne går pra­ten. Fiske­hand­ler Stei­nar Hen­rik­sen «sel­ger» krab­ber og fisk han fak­tisk har fisket selv.

Et par ung­gut­ter, Luiz Akt­har og Es­pen Aas­bø, byt­ter på å spil­le fio­lin og har­ding­fele.

In­ne i sjø­bua står fri­sø­re­ne kla­re med saks og kam.

Slik ska­pes li­vet som blir ram­men rundt mar­ke­det i se­ri­en som har gått på TV2 si­den 2001.

Da vant Gau­te Grøt­ta Grav. Nå har han va­et se­ri­ens pro­gram­le­der i en år­rek­ke.

Inn­spil­lin­gen er ikke fer­dig før 8. ok­to­ber, og det blir mar­ke­der på ons­da­ger også etter at pre­mie­ren på TV har va­ert.

Sta­tist for tred­je gang

– Det­te er kjempe­gøy. Det er tred­je gang jeg er med som sta­tist i Far­men, for­tel­ler Jan Egil Pet­ter­sen Da­la­ne som sto på Far­men-mar­ke­det både i Grim­stad i 2013 – og i fjor på Kjen­disFar­men i Tele­mark.

Han la­ger saft, gelé, mun­ker, te­brød og kjeks – og rig­ger opp bo­den hver ons­dag,

– Jeg har stor in­ter­es­se for gam­le, nors­ke tra­di­sjo­ner og sy­nes det­te er helt opp.

– God dag, herr ord­fø­rer. Vel­kom­men hit, sier den godt voks­ne sjø­man­nen og buk­ker dypt.

Hal­vor Abus­land fra ytre de­ler av Trom­øy, har nett­opp tøf­fet inn til bryg­ga i tre­sjek­ta si. Han går i gen­se­ren han ofte bru­ker også til van­lig, og glir fort inn i gjen­gen på brygge­kan­ten. Den­ne da­gen har han med en gam­mel sy­ma­skin som ord­fø­re­ren blir vel­dig in­ter­es­sert i.

Abus­land le­ver seg helt inn i rol­len – og stor­ko­ser seg.

– Ja, det­te måt­te jeg ha med meg. Nå man først le­ver, er det jo gilt å va­ere med på litt, hum­rer Abus­land, også kjent som kniv­sli­per.

– Det­te er jo helt fan­tas­tisk. Så au­ten­tisk og så flott. Og jeg er im­po­nert over alle de fri­vil­li­ge som stil­ler opp, sier ord­fø­rer Robert Cor­nels Nord­li som ser at det­te blir fin aren­dals­re­kla­me.

Pro­du­sent Amund Si­men­sen går rundt og ny­ter stem­nin­gen.

– Det er jo vel­dig hyg­ge­lig her – og en in­tim mar­keds­plass på bryg­ga, sier han før vi ge­lei­des ut bare mi­nut­ter før stor­bon­den og en hjel­per el­ler to glir inn mot bryg­ga.

Kan­skje er det birke­ne­s­jen­ta Ama­lie Snø­løs?

FA­MI­LIE PÅ TUR: Lai­la, Luiz (10) og Riaz Akt­har fra Bjor­bekk sy­nes det er vel­dig stas å kle seg i fine ge­van­ter.

MED DØTRENE: Le­ne Jør­gen­sen og tvil­ling­døt­re­ne So­fie (t.v.) og Alex­and­ra Jør­gen­sen (9) fra Trom­øy stor­ko­ser seg.

SKOLEDAG: Harald Gus­tav Snar­heim og Phil­lip Gus­tav­sen går på Flos­ta sko­le.

SPILLEMANN: Es­pen Aas­bø ska­per gjer­ne god stem­ning med har­ding­fele­to­ner.

HAR DU HØRT: Ka­ri Bor­ås (i midt­en) spil­ler en skik­ke­lig skrav­le­te og slad­re­te kjer­ring, Sam­men med Ma­ri­ta Moj­la­nen (t.v.), 90 sta­tis­te­ne på mar­ke­det på Na­re­stø­bryg­ga le­ver seg skik­ke­lig inn i rol­le­ne sine.

BARNELEK: Barn fra Flos­ta sko­le lek­te ved dukke­tea­te­ret før stor­bon­den og med­hjel­per­ne an­kom.

FOTO: IRENE HEGGE GUTTORMSEN

og Ani­ta Hodne­fjell, får hun kak­let mye tull de ti­me­ne inn­spil­lin­gen va­rer. Dis­se tre vet det mes­te om de fles­te. Lik­som. de

HJEMME­LA­GET BOD: Søs­ken­pa­ret El­se Ma­rie Da­le­ne og Jan Egil Pet­ter­sen Da­le­ne i bo­den der han har la­get saft, gelé, kjeks og te­brød selv.

MED KOFFERT: Ole Skar­myr fra Ry­ke­ne er klar for å rei­se ut i ver­den, slik han var på mar­ke­det i Grim­stad i 2013.

SEL­GER: Grethe Da­len be­tje­ner korn­bo­den og har man­ge fris­tel­ser til Far­men-del­ta­ker­ne som kom­mer på vi­sitt.

FILMING PÅGÅR: Gutte­gjen­gen fra Flos­ta sko­le lø­per ned til van­net for å spei­de etter skat­ter i det våte. Til høy­re er sme­den Bjørn Bøe fra Stren­ger­eid som måt­te ned og av­kjø­le verk­tøy­et sitt.

SNURREPIPERIER: Nils Inge­bret­sen får be­søk av den for­nem­me her­ren Karl Gus­tav Thor­kild­sen som all­tid har øl i grå pose på in­ner­lom­ma.

MED HEST: Le­vi­na Lin­né og mam­ma Ai­lin Irén Guttormsen fra Vive­søl er fas­te sta­tis­ter. Ons­dag fikk hes­ten Lulu va­ere med.

SY­MA­SKIN: Ord­fø­rer Robert Cor­nels Nord­li var ikke like 1917-ak­tig som Hal­vor Abus­land.

SØRLANDSK: Tre­sjek­te­ne pyn­ter opp ved bryg­ga.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.