Ak­sjo­ner­te mot 21 bil­verk­ste­der

I en ko­or­di­nert ak­sjon tors­dag, slo Sta­tens veg­ve­sen til mot 21 bil­verk­ste­der i og rundt Aren­dal.

Agderposten - - FORSIDE - ▶ Stein Lar­sen lar­sen@ag­der­pos­ten.no

Ved 14 av dis­se av­dek­ket de det ak­sjo­nens le­der Ei­nar Eskilt be­teg­ner som ulov­li­ge virk­som­he­ter.

– Ved fem av dem me­ner vi at vi kan do­ku­men­te­re at de dri­ver ulov­lig. Dis­se vil vi vur­de­re å an­mel­de. Her er det fun­net fak­tu­ra­er som vi­ser at de dri­ver uten god­kjen­nel­se, for­tel­ler han.

Ak­sjo­nen av­dek­ket for øv­rig at god­kjen­te verk­ste­der har satt ut opp­drag til ulov­li­ge verk­ste­der.

– Ak­ku­rat det skuf­fer oss. Men det er ikke bare det. Ved å gjø­re slikt som det­te un­der­gra­ver verk­ste­de­ne egen kva­li­tets­sys­tem, sier Eskilt.

Av­skil­tet

På seks adres­ser møt­te kon­trol­lø­re­ne steng­te dø­rer.

– Dis­se tror vi er av­vik­let el­ler flyt­tet. Ved åtte av de 21 ste­de­ne vi var fant vi man­ge kjøre­tøy­er. Det­te har to­talt re­sul­ter­te i at sju kjøre­tøy­er ble av­skil­tet i dag. Det­te var bi­ler som mang­let EU­god­kjen­nel­se, for­sik­ring el­ler ikke had­de be­talt års­av­gift, for­tel­ler Eskilt.

På en adres­se frem­sto det som om verk­ste­det var god­kjent, noe det ikke var.

Pa en an­nen adres­se var den egent­li­ge virk­som­he­ten brukt­bil­han­del. Men i bak­går­den ble det dre­vet verk­sted.

– Vi kom ut i bak­går­den og der job­bet man som bare det. Nå skal vi sam­le alle fun­ne­ne i rap­por­ter for hvert sted. Så blir dis­se delt med and­re eta­ter slik at de kan føl­ge det­te opp. Da snak­ker vi om po­li­ti­et, skatte­ve­se­net, toll­ve­se­net og ar­beids­myn­dig­he­te­ne, for­tel­ler han.

Egne bi­ler

Ved en­kel­te av de kon­trol­ler­te virk­som­he­te­ne hev­det per­sone­ne på ste­det at de eide bi­le­ne som var der.

– På et lak­ke­rings­verk­sted vis­te det seg at de to på ste­det lak­ket på egne bi­ler. Man tren­ger ikke god­kjen­nel­se for å lak­ke­re, slik man tren­ger for å skru på en bil, for­kla­rer Eskilt.

På et verk­sted vis­te det seg at bi­le­ne som var der til­hør­te per­sonen som drev ste­det.

– Men her har vi va­ert før, så her vet vi at det har va­ert ulov­lig ak­ti­vi­tet. Nå har vi fun­net noen fak­tu­ra­er her, så får vi se hvor de de­le­ne har tatt vei­en, sier kon­trol­lø­ren.

Far­lig

For kon­trol­lø­re­ne fra Sta­tens veg­ve­sen er ho­ved­driv­kraf­ten frykt for å få feil­re­pa­rer­te bi­ler på vei­en.

– Det er ikke øns­ke­lig at bi­ler hvor ulov­li­ge verk­ste­der har skrudd på brem­ser, styre­ku­ler og slikt, kom­mer ut på vei­ene. Det kan med­føre al­vor­li­ge ulyk­ker. Så tra­fikk­sik­ker­het er ho­ved­grun­nen til at vi gjen­nom­fø­rer dis­se kon­trol­le­ne. Sam­ti­dig går slik ulov­lig virk­som­het ut over dem som dri­ver skik­ke­lig in sam­me bran­sjen, sier Eskilt.

– Er det pen­ger å tje­ne for dem som dri­ver slik?

– Ja, de som dri­ver slik som det­te tje­ner gode pen­ger, me­ner han.

– Hvor­dan fin­ner dere dem? – Det er man­ge må­ter det skjer på, men først og fremst etter tips fra pub­li­kum. Som tar kon­takt og ber oss sjek­ke. Det­te er hen­ven­del­ser vi er vel­dig gla­de for, sier Ei­nar Eskilt.

AV­SKIL­TET SJU: Ei­nar Eskilt og kol­le­ge­ne ved Sta­tens veg­ve­sen i Aren­dal av­skil­tet sju bi­ler un­der kon­trol­le­ne tors­dag. Via data­ma­ski­ner i bi­le­ne kun­ne de sjek­ke kjøre­tøy­ene med en gang.

ALT I OR­DEN: Da kon­trol­lø­re­ne fra Sta­tens veg­ve­sen (bil­det) slo til mot det­te lakk­rap­port på for­hol­de­ne, som vil bli over­sendt and­re eta­ter som toll­ve­sen og skatt.

21 ADRES­SER: Sta­tens veg­ve­sen slo til mot 21 adres­ser i og rundt Aren­dal tors­dag. Kon­trol­le­ne av­slør­te fle­re an­gi­ve­lig ulov­li­ge verk­ste­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.