Tau­se om hva de me­ner om et Frp-sam­ar­beid

Mens Ven­st­res sis­te stor­tings­re­pre­sen­tant fra Ag­der, An­ne Mar­grethe Lar­sen, ad­va­rer mot et sam­ar­beid med Frp i re­gje­ring, er Petter Told­naes, Sa­ra Sa­egrov Ruud og Jan Kløv­stad tau­se om hva de me­ner.

Agderposten - - NYHETER - An­ne Gro Balle­stad agro@ag­der­pos­ten.no

Lar­sen har gitt Told­naes som var Ven­st­res stor­tings­kan­di­dat i det­te val­get, om at vel­ger­ne på Sør­lan­det ikke vil ha Venst­re inn i en blå re­gje­ring.

– Det er man­ge venstre­folk som ikke kjen­ner seg igjen i at par­ti­et går så langt mot Høy­re, sier Lar­sen til Faed­re­lands­ven­nen.

Told­naes vil ikke ut­ta­le seg for­di han sit­ter for tett på pro­ses­sen. Han lo­ver at Ven­stre­le­del­sen skal ta seg god tid og vur­de­rer al­ter­na­ti­ve­ne nøye.

Parti­ve­te­ran Jan Kløv­stad er også taus.

– Jeg sto­ler på at de som sit­ter i stor­tings­grup­pa og lands­sty­ret ten­ker godt igjen­nom det­te og kom­mer frem til noe for­nuf­tig, sier han.

Frisk de­batt in­ternt

Kløv­stad rø­per at de­bat­ten går friskt i luk­ke­de fora, og at det blir lands­sty­ret som kom­mer sam­men i nes­te uke, som må av­gjø­re det­te.

– Det er vik­tig at dis­ku­sjo­nen fore­går in­ternt i par­ti­et. Det er en vel­dig spen­nen­de si­tua­sjon, inn­røm­mer han.

Hel­ler ikke nest­le­der i Ag­der Venst­re og fyl­kes­ut­valgs­med­lem, Sa­ra Sa­egrov Ruud, vil si noe om hva hun me­ner.

– Det­te har jeg ab­so­lutt in­gen kom­men­tar tid. Tri­ne og den nye stor­tings­grup­pen snak­ker sam­men. Vi skal ha sen­tral­styre­møte om ei uke, der sit­ter jeg, er alt hun vil si.

Glims­dal av­vi­ser ikke Frp

I KrF har parti­le­der Knut Arild Harei­de ald­ri vur­dert å åpne dø­ra for et regjeringssamarbeid der både KrF og Frp er med. Det har Grim­stads KrF-ord­fø­rer Kje­til Glims­dal rea­gert på.

– Jeg er vel så­pass prag­ma­tisk an­lagt at jeg ikke ka­te­go­risk vil­le ha av­vist å gå inn i re­gje­ring. Jeg had­de der­for øns­ket at vi had­de ord­lagt oss litt an­ner­le­des før val­get. Det er li­ke­vel fort­satt en mu­lig­het å gå inn i re­gje­ring og prø­ve å få gjen­nom­slag for po­li­tik­ken der, sier Glims­dal til Grim­stad Adresse­ti­den­de.

Glims­dal me­ner par­ti­et bur­de ha va­ert mer for­sik­tig med å ka­te­go­risk av­vise et sam­ar­beid med Frp.

– En kan fort kom­me i en si­tua­sjon hvor det kan va­ere nyt­tig med litt stør­re hand­lings­rom, sier Glims­dal.

På fe­rie

For ti­den skjer det lite på for­hand­lings­fron­ten. Tri­ne Skei Gran­de har iføl­ge Af­ten­pos­ten dratt på fe­rie, Knut Arild Harei­de har tatt lang­helg og Er­na Sol­berg drar man­dag til FN. Først tors­dag kveld er det førs­te mø­tet av­talt.

RØ­PER IN­TET: Venst­re-top­pe­ne Sa­ra Sa­egrov Ruud og Jan Kløv­stad vil ikke si om de me­ner parti­le­der Tri­ne Skei Gran­de bør åpne for Frp og re­gje­ring, el­ler tak­ke nei.

AV­VI­SER IKKE: Grim­stad KrF-ord­fø­rer Kje­til Glims­dal, me­ner parti­le­del­sen ikke bur­de ha va­ert så av­vi­sen­de over­for Frp.

AD­VA­RER: Ag­ders sis­te stor­tings­re­pre­sen­tant fra Venst­re, An­ne Mar­grethe Lar­sen, ad­va­rer mot et Frp-sam­ar­beid i re­gje­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.