– Har Euro­pas kje­de­ligs­te vel­ge­re

Tys­ke vel­ge­re er blant de mest sen­trums­ori­en­ter­te i hele Euro­pa. Det gjør valg­kam­pen til en søv­nig af­fa­ere.

Agderposten - - ØKONOMI OG SAMFUNN -

I en fersk me­nings­må­ling fra tanke­smia Ber­tels­mann Stift­ung av­slø­res tys­ker­ne som Euro­pas kan­skje kje­de­ligs­te vel­ge­re.

El­ler som Ber­tels­mann sier det: en kil­de til sta­bi­li­tet i et uro­lig Euro­pa.

Hele 80 pro­sent av tys­ker­ne som har del­tatt i un­der­sø­kel­sen, de­fi­ne­rer seg selv som sen­trums­ori­en­ter­te: 44 pro­sent ser på seg selv som sen­trum-venst­re, mens 36 pro­sent ser på seg selv som sen­trum-høy­re.

Tal­le­ne skil­ler seg klart fra land som Frank­ri­ke, Ita­lia og Spa­nia. Der trek­ker langt fle­re vel­ge­re ut på de po­li­tis­ke fløy­ene.

SPD i skvis

Ikke over­ras­ken­de har stor­par­ti­ene tatt kon­se­kven­sen. De fisker etter vel­ge­re i sam­me vann, for­kla­rer Tysk­land-eks­pert Ka­te Han­sen Bundt, som er ge­ne­ral­sek­reta­er for Den nors­ke At­lan­ter­havs­ko­mi­té.

– Det blir en kamp om stem­me­ne i det po­li­tis­ke sen­trum, og det tror jeg so­sial­de­mo­kra­te­ne ta­per en del på, sier Bundt til NTB.

So­sial­de­mo­kra­tis­ke SPD sit­ter i dag i re­gje­ring med stats­mi­nis­ter Ange­la Mer­kel og hen­nes kris­ten­kon­ser­va­ti­ve parti­al­li­an­se, som be­står av Mer­kels eget par­ti CDU og det bay­ers­ke søs­ter­par­ti­et CSU.

SPD had­de hå­pet på et opp­sving med sin nye le­der Mar­tin Schulz, men lig­ger i dag dår­lig an på gal­lu­pen før val­get den 24. sep­tem­ber.

Må­lin­ge­ne gir Mer­kel en opp­slut­ning på rundt 38 pro­sent, mot rundt 23 pro­sent for Schulz.

Schlafwahl­kampf

Da Mer­kel og Schulz møt­tes til TV-du­ell for­ri­ge søn­dag, var det til ti­der vans­ke­lig å få øye på de po­li­tis­ke for­skjel­le­ne.

– De kal­ler det en «Schlafwahl­kampf», en søvn­dys­sen­de valg­kamp, sier Bundt.

En del av for­kla­rin­gen er at Tysk­land går så det gri­ner. Øko­no­mi­en er god, ar­beids­løs­he­ten er lav, og Tysk­land har et stort over­skudd på han­dels­ba­lan­sen med ut­lan­det.

Sam­ti­dig har Mer­kel brakt CDU na­er­me­re sen­trum, i til­legg til at hun har gjort fle­re av SPDs hjerte­sa­ker til sine egne.

– Det gjør at det blir vel­dig trangt for so­sial­de­mo­kra­te­ne, og det er noe av det de sli­ter med, sier Bundt.

Mis­nøye sel­ger ikke

Enk­le­re blir det ikke av at vel­ge­re på venstre­si­den i Tysk­land er gans­ke for­nøy­de.

I alt 57 pro­sent av de spur­te i ka­te­go­ri­en sen­trum-venst­re sier de er til­freds med ret­nin­gen lan­det be­ve­ger seg i. Blant dem som de­fi­ne­rer seg som venstre­ori­en­ter­te, er an­de­len 52 pro­sent. I et slikt felt er det vans­ke­lig å mo­bi­li­se­re vel­ge­re på grunn­lag av mis­nøye, me­ner Elin Ne­sje Vest­li, pro­fes­sor ved Høg­sko­len i Øst­fold.

– SPD ver­ken kla­rer el­ler øns­ker å pro­fi­le­re seg som et mis­nøye­par­ti. På venstre­si­den er det Die Lin­ke som har gjort det­te, men Die Lin­ke har et be­gren­set ned­slags­felt, sier hun.

Vest­li tror det i det hele tatt vil va­ere vans­ke­lig for and­re par­ti­er å vin­ne fram.

– Jeg tror ikke det blir så vel­dig spen­nen­de i Tysk­land før den da­gen Mer­kel går av.

Kamp om tredje­plas­sen

I dag er det kam­pen om bronse­plas­sen som løf­tes fram som det størs­te spen­nings­mo­men­tet i val­get. Her er det fire som kon­kur­re­rer: venstre­ra­di­ka­le Die Lin­ke, miljø­par­ti­et Grü­ne, li­be­ra­le FDP og høyre­po­pu­lis­tis­ke AfD. Alle fire lig­ger om­trent likt på gal­lu­pen.

Blir in­gen av dem sto­re nok, kan en ny koa­li­sjon mel­lom CDU og SPD bli enes­te ut­vei etter val­get.

– Jeg hå­per det ikke blir en ny stor­koa­li­sjon, sier Bundt.

– Det svek­ker junior­part­ne­ren og styr­ker yt­ter­fløy­ene, og de­mo­kra­tisk er det håp­løst for­di du ikke får kla­re skille­lin­jer i po­li­tik­ken, sier hun. (©NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

STOR­KOA­LI­SJON: Kon­ser­va­ti­ve Ange­la Mer­kel ut­ford­res av so­sial­de­mo­kra­ten Mar­tin Schulz i val­get 24. sep­tem­ber. I dag re­gje­rer par­ti­ene de­res sam­men i en stor­koa­li­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.