Syk­kel­sje­fen er klar for gull­jakt

Mål­set­tin­gen til lands­lags­sjef Stig Kris­ti­an­sen er klar. Han vil va­ere for­nøyd med minst ett gull un­der syk­kel-VM i Ber­gen.

Agderposten - - SPORT -

– Jeg for­ven­ter gode pre­sta­sjo­ner, og at vi tar minst en me­dal­je. Helst av ed­les­te va­lør. Res­ten får va­ere bo­nus, sier Kris­ti­an­sen.

Han skal ha over 30 ut­øve­re i ak­sjon i lø­pet av VM-uka.

Alex­an­der Kristoff og Truls Kor­saeth er førs­te duo på vei­en i søn­da­gens lag­tempo­ritt. Der skal dess­uten de fire hel­nors­ke la­ge­ne Jo­ker Ico­pal, Team Fixit, Team Uno-X og Team Spare­ban­ken Sør del­ta.

– Vi and­re får stå og heie. Nå er alle mann i støtte­ap­pa­ra­tet på plass i VM-byen. Den sis­te som kom var er­na­e­rings­eks­per­ten, så da kan VM star­te, smi­ler lands­lags­sjef Kris­ti­an­sen.

Førs­te test tors­dag

– Hvor­dan er det med løy­pe­ne. Har ar­ran­gø­re­ne fått på plass all as­fal­ten?

– Jeg reg­ner med at det er i or­den. Når det gjel­der prof­fe­ne, får vi imid­ler­tid ikke tes­tet løy­pe­ne før tors­dag, men vi skal li­ke­vel kla­re å fin­ne noen par­ti­er med bro­stein å få trent på fram til da, sier lands­lags­sje­fen.

Ed­vald Boas­son Ha­gen og Andreas Vang­stad skal for øv­rig re­pre­sen­te­re de nors­ke far­ge­ne på den in­di­vi­du­el­le tem­po­en kom­men­de ons­dag.

Det nors­ke la­get har sin ho­ved­base på Sands­li uten­for selve Ber­gen sen­trum. Der er al­le­re­de et ti­talls hjel­pe­re kla­re for å as­sis­te­re de nors­ke hå­pe­ne i jak­ten på gul­let lands­lags­sje­fen øns­ker seg.

Usik­ker Sa­gan

Noen av de størs­te in­ter­na­sjo­na­le stjer­ne­ne, som Chris Froo­me og Philip­pe Gil­bert, an­kom også Ber­gen tors­dag.

Re­gje­ren­de mes­ter Pe­ter Sa­gan duk­ket der­imot ikke opp. Han sli­ter med syk­dom og har meldt av­bud til tempo­rit­tet. Slo­va­ken, som har vun­net de to sis­te VM-fel­les­star­te­ne an­kom­mer etter pla­nen VM-byen først nes­te fre­dag.

Sa­gan la­det opp til VM med å syk­le et par ver­dens­tour­ritt i Ca­na­da.

Ed­vald Boas­son Ha­gen og Alex­an­der Kristoff syk­let på sin side Tour of Bri­tain, mens fle­re and­re ryt­te­re av­slut­tet opp­kjø­rin­gen med Vu­el­ta a Es­paña for­ri­ge helg. (©NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

OPTIMIST: Lands­lags­sjef Stig Kris­ti­an­sen er optimist med tan­ke på nors­ke me­dal­je­sjan­ser i syk­kel VM som inn­le­des i Ber­gen med lag­tem­po søn­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.