Heste­han­del end­te i disk for urent trav

En «heste­han­del» i trav­mil­jø­et i Grim­stad end­te i el­le­vill ga­lopp i Aust-Ag­der ting­rett. Nå har dom­me­ren dis­ket heste­ei­er Kjell Sa­ge­dal for urent trav.

Agderposten - - NYHETER -

▶ FRA RET­TEN

Hva var inn­hol­det i av­ta­len som heste­ei­er Kjell Sa­ge­dal i fjor høst inn­gikk med heste­tre­ner Jen­ny Thy­ge­sen?

Det­te var spørs­må­let ting­retts­dom­mer Stef­fen Rog­stad måt­te ta stil­ling til i den el­le­vil­le kon­flik­ten i heste­mil­jø­et i Grim­stad.

En res­surs­kre­ven­de kon­flikt som til slutt end­te på dom­me­rens bord. I Aust-Ag­der ting­rett.

Iføl­ge heste­ei­er Kjell Sa­ge­dal skul­le han ikke be­ta­le for den ti­den hes­te­ne hans ble holdt til­ba­ke på grunn av en kran­gel om mang­len­de re­sul­ta­ter og pen­ger.

Iføl­ge heste­tre­ner Jen­ny Thy­ge­sen skul­le han selv­føl­ge­lig be­ta­le. Iføl­ge Thy­ge­sen var det ikke hen­nes skyld at Sa­ge­dal holdt igjen pen­ge­ne.

Krang­ler om 13.500 kro­ner

Bak­grun­nen for den el­le­vil­le kran­ge­len mel­lom Kjell Sa­ge­dal og Jen­ny Thy­ge­sen er den­ne:

På grunn av mang­len­de re­sul­ta­ter øns­ket Kjell Sa­ge­dal i fjor høst å flyt­te hes­ten sin «Kongs No­ta» til en an­nen tre­ner.

For Jen­ny Sa­ge­dal var det­te helt all right, men først måt­te han be­ta­le gjel­den han had­de opp­ar­bei­det den ti­den hun stel­te og tren­te hes­ten.

Inn­til pen­ge­ne kom på bor­det, valg­te hun der­for å hol­de til­ba­ke hes­ten. For den­ne ti­den skul­le hun ha 13.500 kro­ner.

Heste­han­del

Kjell Sa­ge­dal rea­ger­te kraf­tig på det­te.

I ret­ten men­te han å kun­ne do­ku­men­te­re at det var inn­gått en heste­han­del om at i lø­pet av den­ne ti­den ikke skul­le be­ta­le.

I til­legg fulg­te hel­ler ikke ride­sen­te­ret en sen­tralt ut­ar­bei­det kon­trakt om at hes­ter kan hol­des til­ba­ke hvis ei­er ikke be­ta­ler for mat til hes­te­ne, stall­plass og tre­ning.

Når det i til­legg skal ha blitt gjort en heste­han­del om at han skul­le få slip­pe å be­ta­le, had­de tre­ne­ren iføl­ge heste­ei­e­ren in­gen ting å kom­me med.

Nå har ting­retts­dom­mer Stef­fen Rog­stad i Aust-Ag­der ting­rett kon­klu­dert med at han med dis­se på­stan­de­ne gjor­de seg skyl­dig urent krav. Iføl­ge dom­men har Kjell Sa­ge­dal rett og slett ikke klart å do­ku­men­te­re.

Be­gren­set anke­ad­gang Han døm­mes der­for til å be­ta­le Jen­ny Thy­ge­sen de 13.500 kro­ne­ne han iføl­ge på­stan­den skyl­te hen­ne.

I til­legg må Kjell Sa­ge­dal be­ta­le for saks­om­kost­nin­ge­ne i for­liks­rå­det.

In­nen en må­ned må han ha be­stemt seg for om han vil anke. Iføl­ge tviste­lo­ven er det imid­ler­tid kla­re be­grens­nin­ger i anke­ad­gan­gen hvis ver­di­en av gjen­stan­den er un­der 125.000 kro­ner.

TAP­TE: Heste­ei­er Kjell Sa­ge­dal har tapt den el­le­vil­le kon­flik­ten mot heste­tre­ner Jen­ny Thy­ge­sen som star­tet med mis­nøye over mang­len­de re­sul­ta­ter. FOTO: AR­NE ING­MAR EG­GEN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.