Med for­ti­den inn i frem­ti­den

Agderposten - - MENINGER -

▶ FLE­RE må stå len­ger i jobb for å ber­ge frem­ti­dens vel­ferds­stat, sa

da han man­dag åp­net Stor­tin­get. Selv står han len­ger i jobb for å ber­ge for­ti­dens mo­nar­ki.

Ha­rald kong

på sikt. Hvil­ket sig­nal sen­der de be­folk­nin­gen? Hvor­dan kan po­li­ti­et håpe på til­lit fra en si­vil­be­folk­ning som for­ven­ter å kun­ne bli holdt be­skyt­tet mot høyre­eks­tre­mis­tisk vold og pro­pa­gan­da i Kris­tian­sands ga­ter på høy­lys dag?

Kris­tof­fer Andersen sløy­fe en unød­ven­dig ka­nal.

Det er som man­nen sa; «Mi tren­ger ikkje ka­nal, mi ha­er jo Pål­len!». Da vil Aren­dal kom­mu­ne og fol­ket vil spa­re fle­re hund­re mil­lio­ner kro­ner.

Kjell Kit­tel­sen og kunn­skap. Vi for­ven­ter at de skal opp­dra og ut­dan­ne de­mo­kra­tis­ke med­bor­ge­re. Det er in­gen li­ten be­stil­ling og kre­ver mye av hver en­kelt.

Det er man­ge grun­ner til at re­gje­rin­gen sta­dig in­sis­te­rer på kom­pe­tan­se blant la­ere­re. Jeg tror for ek­sem­pel at en fag­lig trygg la­erer har mer over­skudd til å se hele ele­ven.

Kja­ere la­ere­re. Først og fremst vil jeg tak­ke for den inn­sat­sen dere hver dag leg­ger ned i nors­ke klasse­rom. Jeg vil også tak­ke for bok­an­be­fa­lin­ge­ne dere gir til hun som vis­te eks­tra in­ter­es­se i for­dyp­nings­em­net. For de ti­me­ne dere sit­ter og pøn­sker ut hvor­dan lig­nin­ger med to ukjen­te best kan for­kla­res.

Og ikke minst, takk for de eks­tra spørs­må­le­ne og kra­ve­ne dere stil­ler til han som i en pe­rio­de ber om å få gå på toa­let­tet litt for ofte, og som all­tid kom­mer til­ba­ke med røde øyne. Hen­rik As­heim til inn­sats.

Det er umu­lig å si med ab­so­lutt sik­ker­het at ak­ku­rat den flom­men som ram­met Sør­lan­det, er en di­rek­te kon­se­kvens av men­neske­skap­te klima­end­rin­ger. Men vi vet at ver­den al­le­re­de har blitt en grad var­me­re si­den før­in­du­stri­ell tid.

Vi vet at den­ne tem­pe­ra­tur­stig­nin­gen to­talt sett ska­per mer eks­trem­va­er: Mer tør­ke, mer flom, far­li­ge­re sy­klo­ner og hef­ti­ge­re or­ka­ner. Sti­ger tem­pe­ra­tu­ren med enda en grad, vet vi at va­e­ret vil bli mer eks­tremt. For oss be­tyr det et vil­le­re og vå­te­re kli­ma hele året, med mind­re stabile som­re og vin­tre.

I mø­tet med den­ne kunn­ska­pen skal vi ikke la oss druk­ne i al­vo­ret og dyst­re fram­tids­ut­sik­ter. Men vi kan hel­ler ikke stik­ke ho­det i san­den. Po­li­ti­ker­ne som be­gyn­ner en ny stor­tings­pe­rio­de vet in­nerst in­ne, vel­dig mye om hva som skal til for at vi kut­ter vår an­del klima­gass­ut­slipp i Nor­ge. De vet hva som skal til for at vi gjør vår del av den inn­sat­sen som kre­ves for å nå klima­må­le­ne. De vet hvil­ke til­tak som må til i trans­por­ten, in­du­stri­en og land­bru­ket for å re­du­se­re etter­spør­se­len etter kull, olje og gass.

Grønn Ung­doms ap­pell til de 169 nye stor­tings­re­pre­sen­tan­te­ne er klokke­klar: Ikke la den nes­te stor­tings­pe­rio­den bli fire nye år med sys­te­ma­tis­ke brudd på alle klima­må­le­ne Nor­ge har satt seg! Skriv his­to­rie! La flom­men på Sør­lan­det føre til hand­ling!

Jose­fi­ne Gjerde

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.