- Det­te er en kjempe­over­gang

Den­ne uken har Tellef In­ge Mør­land (Ap) gått fra top­pen av po­li­ti­ker­hie­rar­ki­et i Aust-Ag­der til første­reis­gutt på Stor­tin­get. – En kjempe­over­gang, me­ner han selv.

Agderposten - - FORSIDE -

Tellef In­ge Mør­land (Ap) gikk fra å ha en sva­ert inn­fly­tel­ses­rik po­li­tisk rol­le i Aust-Ag­der til å bli første­reis­gutt på Stor­tin­get. I går steg han opp på ta­ler­sto­len i Oslo for førs­te gang.

– Jeg har prøvd å for­be­re­de meg på at det blir en stor over­gang. Som fyl­kes­ord­fø­rer har jeg hatt mye inn­fly­tel­se og blitt vant til det. Nå må jeg ven­ne meg til at det i mye stør­re grad er and­re som be­stem­mer. Det blir på sett og vis star­te på nytt og byg­ge opp inn­fly­tel­se også som stor­tings­po­li­ti­ker. Jeg hå­per jo at jeg skal få mer og mer inn­fly­tel­se her in­ne også, sier Mør­land til Ag­der­pos­ten.

De­bu­ter­te i tron­tale­de­bat­ten.

Mør­land var ikke sen om å mar­ke­re seg på Stor­tin­get. Bå­de han og den and­re fers­kin­gen på AustAg­der-ben­ken var på ta­ler­sto­len i lø­pet av tron­tale­de­bat­ten ons­dag.

For Mør­land var det al­ler førs­te gang han tal­te fra Stor­tin­gets ta­ler­stol, mens Ås­hild Bruun-Gun­der­sen (Frp) har va­ert in­ne som vara og der­med al­le­re­de snak­ket til na­sjo­nal­for­sam­lin­gen.

Li­ke­vel var de beg­ge lett ner­vø­se og pre­get av stun­den ons­dag for­mid­dag.

– Det er en høy­ti­de­lig stund og en ta­ler­stol man na­er­mer seg med en viss yd­myk­het, på­pek­te Mør­land, som bruk­te tale­ti­den sin til å snak­ke om helse.

Han trakk også fram «Insti­tut­tet» i Grim­stad som et ek­sem­pel til etter­føl­gel­se. «Insti­tut­tet» er et dag­til­bud for de­men­te der på­rø­ren­de og and­re job­ber fri­vil­lig for å bed­re hver­da­gen til de­men­te.

Ås­hild Bruun-Gun­der­sen snak­ket om forsk­ning og ut­dan­ning i sitt inn­legg. Spe­si­elt var hun opp­tatt av hvor vik­tig forsk­ning på vel­ferds­tek­no­lo­gi er.

Har fått ar­beids­opp­ga­ver

Ons­dag had­de de ti re­pre­sen­tan­te­ne fra Aust- og Vest-Ag­der sitt førs­te fel­les­møte og kon­sti­tu­er­te «Sør­lands­ben­ken». Svein Har­berg ble valgt til le­der med en klapp­sal­ve – og uten mot­kan­di­dat. Han får blant an­net som opp­ga­ve å set­te opp møte­ka­len­der og prio­ri­te­re fel­les­mø­ter med dem som øns­ker å be­sø­ke el­ler få be­søk fra Ag­der-re­pre­sen­tan­te­ne. Og det er ikke få. Bå­de UiA, NAV, syke­hu­set, Kunst­si­lo­en, medie­hu­se­ne, Fyl­kes­man­nen, No­de, Ey­de og NHO står på lista al­le­re­de.

Ås­hild Bruun-Gun­der­sen bruk­te førs­te møte til å fore­slå at Sør­lands­ben­ken bur­de skif­te navn til Ag­der­ben­ken si­den fyl­ke­ne vil­le bli slått sam­men i lø­pet av stor­tings­pe­rio­den. For­sla­get ble ikke gjen­stand for vo­te­ring.

– Det får vi kom­me til­ba­ke til når sam­men­slå­in­gen er en rea­li­tet i 2020, sa ord­fø­rer Svein Har­berg.

– Nav­net har en vik­tig sig­nal­ef­fekt og der bør vi gå foran med et godt ek­sem­pel. Må­let må va­ere at inn­byg­ger­ne skal mer­ke minst mu­lig til sam­men­slå­in­gen, sier Bruun-Gun­der­sen til Ag­der­pos­ten.

Selv om hun ikke fikk res­ten av Sør­lands­gjen­gen med seg i den­ne om­gang, er de­bu­tant­kol­le­ga Mør­land enig.

– Ag­der­ben­ken er et mer rik­tig navn. Det fav­ner bre­de­re enn bare «Sør­lan­det», men når det er sagt, sy­nes jeg ikke nav­net er så vik­tig. Det vik­tigs­te er at vi job­ber best mu­lig for inn­byg­ger­ne på Ag­der.

Hva skal til for å lyk­kes?

På spørs­mål på hva som skal til for å lyk­kes som stor­tings­re­pre­sen­tant sva­rer de slik:

– Godt hu­mør, evne til å sam­ar­bei­de og vil­je til å job­be mye, me­ner Ås­hild Bruun-Gun­der­sen.

– Byg­ge nett­verk, gjø­re en god jobb, byg­ge til­lit og le­ve­re på de opp­ga­ve­ne jeg får til­delt, me­ner Tellef In­ge Mør­land.

Pro­fes­sor i stats­vi­ten­skap ved UiA, Dag Ing­var Ja­cob­sen har føl­gen­de råd til de ny­bak­te re­pre­sen­tan­te­ne hvis de vil lyk­kes:

– Det spørs selv­sagt hva du me­ner med å lyk­kes, men hvis vi tar som ut­gangs­punkt at å lyk­kes i den­ne sam­men­heng er å frem­stå som syn­lig og få gjen­nom­slag for sa­ke­ne sine så vil jeg si føl­gen­de er vik­tig: Va­er ak­tiv og ta or­det i ple­nums­de­bat­ter. Jobb in­ternt i par­ti­et for å få tale­tid.

Det er i par­ti­et og parti­grup­pen alt star­ter, så mar­ker deg der først. Va­er godt for­be­redt, jobb hardt. For­be­re­del­se og det å va­ere frem­på er de to vik­tigs­te suk­sess­kri­te­ri­ene, på­pe­ker Ja­cob­sen.

– Hvor vik­tig er det å va­ere syn­lig i medie­ne?

– Det be­tyr mind­re. Me­die­ut­spill som man ikke har rygg­dek­ning for i parti­grup­pa kan vir­ke mot sin hen­sikt, sier Ja­cob­sen.

ALE­NE: Det var ikke ak­ku­rat folk­somt i stor­tings­sa­len da Tellef In­ge Mør­land for­be­red­te sitt al­ler førs­te inn­legg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.