Beis­tet beit om­si­der på

Det­te er litt av en fiske­his­to­rie – og den er sann. Nå har As­geir Alve­stad tro på ny nor­ges­re­kord.

Agderposten - - NYHETER -

▶ FRI­LUFTS­LIV

I vår­es sik­ret hobby­fis­ker As­geir Alve­stad fra Lil­le­sand seg nor­ges­re­kord etter at han dro i land en slett­var på 64,5 centi­me­ter og 3.625 gram.

Den­ne uka dro han ut i kvelds­mør­ket sam­men med to fiske­komppi­ser, på jakt etter nye rug­ger.

– Jeg har len­ge tenkt på at det nå skul­le va­ere rik­tig tid for å jak­te etter dem, men sto­re ned­bør­meng­der og uklart vann har gjort at de plan­lag­te tu­re­ne har blitt ut­satt. Nå har hel­dig­vis en god fra­lands­vind fått rens­ket opp slik at sik­ten igjen har blitt bruk­bar, i alle fall uta­sk­ja­ers. Sjøtem­pe­ra­tu­ren har også sun­ket til 12 gra­der og det til­si­er at flat­fis­ke­ne har truk­ket inn grunt for å jak­te, slik de ofte gjør vår og høst, skri­ver Alve­stad på sin egen blogg.

Det er nett­ste­det hook­ed.no som om­ta­ler nor­ges­mes­ter Alve­stads fers­ke his­to­rie.

«Et kum­lokk»

Med seg på tu­ren had­de han lil­le­san­de­ren Torolf Kroglund, som skri­ver på en bok om ålen, og hans ka­me­rat fra Ber­gen, Er­lend A. Lorent­zen.

De tre jak­tet på rød­spet­te da Alve­stad fikk syn på «et kum­lokk» av en slett­var på en me­ters dyp:

«Den lå langt in­ne på den fin­kor­ne­de stran­den i førs­te buk­ten vi be­søk­te. Det var in­gen tvil, den­ne var opp­i­mot re­kord­stør­rel­se. Spen­nin­gen var der­for eks­tra stor når jeg fir­te ned agn­fis­ken for førs­te gang,» be­skri­ver Alve­stad selv.

De tok seg en run­de i and­re buk­ter, før de kjør­te til­ba­ke for å prø­ve lyk­ken med slett­va­ren igjen. Men hel­ler ikke nå lot beis­tet seg fris­te…

«15 mi­nut­ter se­ne­re hold vi på å gi opp. Men ak­ku­rat i det vi skul­le til å pak­ke sam­men og rei­se til nes­te bukt, gjor­de fisken et lite vift med ha­len og sluk­te agn­fis­ken gans­ke så for­sik­tig. Jeg ble like over­ras­ket som de and­re to om bord. Et så ro­lig «take» på en slett­var had­de jeg ikke sett før. Det var ak­ku­rat som den vil­le ha en smak før vi ga oss. Van­lig­vis eks­plo­de­rer dis­se fisken og slu­ker helt ned i hal­sen. Nå had­de den så vidt sugd inn agn­fis­ken. Det var al­li­ke­vel nok til at jeg fikk satt kro­ken og fisken var på vei opp fra bun­nen i noen hek­tis­ke se­kun­der,» be­skri­ver han.

Ny nor­ges­re­kord

Hans for­ri­ge kjem­pe-slett­var ble re­gist­rert med må­le­ne 64,5 centi­me­ter og 3.625 gram. Den­ne ukas drømme­fangst var på 67 centi­me­ter og 3860 gram. Alve­stad vil der­for gjø­re krav på ny nor­ges­re­kord.

Og han har fire­ki­los­mer­ket i sik­te.

– Jeg tror nok fire­ki­los­gren­sen er in­nen rekke­vid­de. Det hand­ler jo mest om å va­ere mye ute, og det har jeg fak­tisk ikke va­ert i det sis­te. Det lig­ger enda stør­re fisker på stren­de­ne våre, sier han til Hook­ed.

▶ Liv Eke­berg

FOTO: ASGEIRS FISKEBLOGG

FISKELYKKE: As­geir Alve­stad had­de re­kor­den på slett­var fra i vår. Nå vil han gjø­re krav på ny re­kord etter at den­ne rug­gen beit på ag­net den­ne uka.

FOTO: ASGEIRS FISKEBLOGG

LANG: «Et kum­lokk» kal­ler fiske­ren den­ne rug­gen han så på 1 me­ters dyp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.