Na­ess om Gis­ke: - Ser in­gen an­nen løs­ning

Byk­le-ord­fø­rer og sen­tral­styre­med­lem i Ar­bei­der­par­ti­et, Jon Rolf Na­ess, sy­nes det har va­ert vanskelig å lan­de Trond Gis­kes frem­tid i sen­tral­sty­ret.

Agderposten - - NYHETER -

▶ POLITIKK

Man­dag og tirs­dag er lands­sty­ret i Ar­bei­der­par­ti­et sam­let til eks­tra­or­di­na­ert møte på Gar­der­moen, og man­dag møt­tes også sen­tral­sty­ret for å av­gjø­re Trond Gis­kes frem­tid i sty­ret etter at han fra­tråd­te som nest­le­der i par­ti­et.

Fort­set­ter ikke

Gis­ke trakk seg som nest­le­der og fi­nans­po­li­tisk tal­s­per­son for par­ti­et 7. ja­nu­ar i år, etter at det først i de­sem­ber ble pub­li­sert fle­re sa­ker om hans opp­før­sel i Da­gens Na­e­rings­liv og VG.

Fle­re kvin­ner vars­let par­ti­et før jul om tra­kas­se­ring fra den frem­tre­den­de Ap-po­li­ti­ke­ren, og tors­dag for­ri­ge uke kon­klu­der­te Ar­bei­der­par­ti­et med at Gis­ke har brutt par­ti­ets ret­nings­lin­jer mot sek­su­ell tra­kas­se­ring.

Ar­bei­der­par­ti­ets sen­tral­sty­re kon­klu­der­te man­dag med at det er na­tur­lig at Trond Gis­ke ikke mø­ter i sen­tral­sty­ret i valg­pe­rio­den når han har truk­ket seg som nest­le­der i par­ti­et. Av ut­ta­lel­sen gikk det vi­de­re frem at sen­tral­sty­ret stil­ler seg bak kon­klu­sjo­ne­ne fra parti­le­der Jo­nas Gahr Stø­re i Gis­ke-sa­ken.

– Sen­tral­sty­ret kon­sta­te­rer at kon­klu­sjo­nen i be­hand­lin­gen av fle­re av vars­le­ne er at det har va­ert brudd på par­ti­ets ret­nings­lin­jer mot sek­su­ell tra­kas­se­ring, he­ter det.

– Vans­ke­li­ge sa­ker

Jon Rolf Na­ess, som er Bykle­ord­fø­rer, le­der av Aust-Ag­der Ar­bei­der­par­ti og sen­tral­styre­med­lem, støt­ter fullt og helt av­gjø­rel­sen fra sen­tral­sty­ret når det kom­mer til Gis­ke.

– Jeg sy­nes det er trist at det er slikt det har blitt, men jeg ser in­gen an­nen løs­ning, sier han til Ag­der­pos­ten.

Han for­tel­ler om et møte man­dag som ble inn­le­det med parti­le­de­rens ori­en­te­ring om sa­kens pro­gre­sjon si­den sist møte 8. ja­nu­ar. Sen­tral­sty­ret var sam­let fra klok­ken ni man­dag mor­gen, og like før klok­ken 12 ble det kjent at Gis­ke ikke fort­set­ter i sen­tral­sty­ret ut pe­rio­den.

På spørs­mål om det var vanskelig å lan­de sa­ken, sva­re Na­ess slik:

– Ja, jeg sy­nes det. Det var enig­het i sen­tral­sty­ret, men det er vans­ke­li­ge sa­ker, det er ikke til å leg­ge skjul på.

Na­ess un­der­stre­ker at Giske­sa­ken nå er luk­ket for par­ti­ets del, og at Ap nå hå­per å kun­ne kom­me vi­de­re med or­di­na­ert po­li­tisk ar­beid. Stø­re ori­en­ter­te man­dag om at Ap vil fort­set­te med én nest­le­der, Ha­dia Tajik, frem til det or­di­na­ere lands­mø­tet nes­te år.

Gle­der seg til re­tu­ren

Gis­ke er for ti­den syke­meldt. Na­ess har mye godt å si om parti­kol­le­ga­en, og ser frem til han er til­ba­ke på Stor­tin­get.

– Gis­ke har va­ert en mar­kant po­li­ti­ker som vi kjen­ner godt. Vi gle­der oss til å nyte hans po­li­tis­ke en­ga­sje­ment når han kom­mer til­ba­ke, sier Na­ess.

Lands­sty­ret fort­set­ter sitt møte tirs­dag, da med uli­ke po­li­tis­ke sa­ker på agen­da­en. ▶ Sil­je Brat­land Roks­våg

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.