An­meld helse­kjø­pe­ne

Agderposten - - NYHETER -

jaere po­li­ti­ker i Grim­stad. Se deg i spei­let i mor­gen tid­lig på ba­det og si «po­li­ti». Det er ikke så vanskelig. Det er litt ube­ha­ge­lig, men prøv fle­re gan­ger. For det­te må du snart si og gjø­re. Ti­den er mo­den for å vur­de­re en po­liti­an­mel­de i helsekjøpsaken i Grim­stad.

Or­ga­ni­sa­sjo­nen og sam­fun­net

Om­døm­met til Grim­stad er fal­len­de på grunn at helsekjøpsaken. Det er flaut å va­ere an­satt og ir­ri­te­ren­de å va­ere inn­byg­ger. Pro­ble­me­ne er vans­ke­li­ge å for­stå og løs­nin­ge­ne er få. Res­sur­se­ne går til å for­kla­re uli­ke si­der av helsekjøpsaken, iste­den for å gå til ut­vik­ling av kom­mu­nen og kom­mu­na­le tje­nes­ter. Fort­set­ter det­te har vi en or­ga­ni­sa­sjon i kri­se.

Le­de­re som ser bort

Det å ob­ser­ve­re, se og ikke hand­le, er et stort pro­blem over alt. Er det noe som man ikke li­ker, så ser man bort, går vi­de­re og la­ter som det ikke er der. Det er som å stik­ke hode i san­den, det man ikke ser, er ikke. Hand­lings­plik­ten til le­de­re er for­ank­ret i Ar­beids­miljø­lo­ven. Le­de­re som har an­sat­te rundt seg, har plikt til å hand­le når uhel­di­ge ting skjer. I bi­be­len kal­les det unn­la­tel­ses­syn­der, og det er stor synd. Jeg opp­le­ver at det skjer også i Grim­stad.

Ta sty­rin­gen til­ba­ke

Nå har media, Ag­der­pos­ten og Grim­stad Adresse­ti­de­ne satt agen­da­en i helsekjøpsaken. En stor takk til avi­se­ne for de­res sam­funns­an­svar og grav­en­de jour­na­lis­tikk for å be­ly­se den­ne sa­ken. Sa­ken har på­gått i snart to år, og man­ge opp­le­ver den be­las­ten­de. Det drei­er seg om le­del­se og åpen­het, det tror jeg alle er enig i. Ta sty­rin­gen til­ba­ke ved mer åpen­het om fak­ta i sa­ken.

Vars­ling

Vår­en/som­mer­en 2016 vars­let jeg til le­del­sen at det var en mu­lig til­rette­leg­ging for kor­rup­sjon i for­bin­del­se helsekjøpsaken. Kom­mu­nens fas­te pro­sess­full­mek­ti­ge, ad­vo­kat­fir­ma­et KLU­GE, be­kref­tet i sin rap­port at det­te vars­let var rik­tig og vik­tig for kom­mu­nen. Jeg har fle­re gan­ger tid­li­ge­re va­ert i dia­log med le­del­sen da jeg har ob­ser­vert hand­lin­ger som fø­rer til økt sann­syn­lig­het for kor­rup­sjon. På sist møte den 3. ja­nu­ar 2018, nevn­te jeg at po­li­ti måt­te va­ere rik­tig in­stans nå. Det­te ble strø­ket fra re­fe­ra­tet. Jeg har der­for et be­hov for å si «po­li­ti».

BDO vs PriceWa­ter­houseCo­opers (PwC)

Kon­troll­ut­val­get i Grim­stad en­ga­sjer­te BDO til å «grans­ke» helse­kjøps­sa­ken. Men det var no­en «løse trå­der» etter BDO, blant an­net en mang­len­de le­ve­ran­dør­kon­troll. Kom­mune­sty­ret ved­tok at råd­man­nen skul­le ha an­sva­ret for den vi­de­re «grans­kin­gen» gjen­nom le­ve­ran­dør­kon­trol­len. Det ble av­hold et opp­starts­møte mel­lom PwC og kom­mu­nen, øns­ket der var også en la­eren­de pro­sess for or­ga­ni­sa­sjo­nen. La­e­rings­do­ku­men­tet er del­vis unn­tatt for of­fent­lig­het av PwC. Kon­troll­ut­val­get som had­de det opp­rin­ne­li­ge opp­dra­get om gransk­nin­gen, og hol­de i de løse trå­de­ne, får ikke det­te do­ku­men­tet ut­le­vert. Alle aere til kon­troll­ut­val­get som kla­rer å ar­bei­de un­der sli­ke ramme­vil­kår.

Pen­ge­ne og pa­si­ent­jour­na­le­ne

Det er i pa­si­ent­jour­na­le­ne og i penge­strøm­men vi fin­ner løs­nin­gen. Helse­ar­bei­de­re er en dyk­tig og plikt­opp­fyl­len­de fag­grup­pe. De er nøye med å do­ku­men­te­re alt som fore­går i og rundt pa­si­ent­be­hand­lin­gen. Mø­ter som av­hol­des, hvem som del­tok, be­slut­nin­ger no­te­res nøy­ak­tig ned i den en­kel­tes pa­si­ent­jour­nal. Pa­si­ent­jour­na­len blir der­med en del av løs­nin­gen. Følg pen­ge­ne, velg ut de tre til fem pa­si­en­ter, de med størst om­set­ning og følg penge­strøm­men og alle fi­nan­si­el­le for­hold rundt dis­se.

Til­lit til po­li­ti

Po­li­ti­et er et uav­hen­gig or­gan. Po­li­ti­et er en del av retts­sta­ten. De har me­to­der som ska­per trygg­het for at alle in­volver­te par­ter blir iva­re­tatt. Er alt ål­reit kom­mer det fram, er det skjedd noe straff­bart iva­re­tar de det.

Det bes­te val­get for alle er å po­liti­an­mel­de helse­kjøps­sa­ken, om ikke an­net ta de­bat­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.