Klar­te ikke red­de skøy­te for Ri­sør

Kyst­kul­tur­sen­te­ret i Ri­sør øns­ket å kjø­pe den gam­le red­nings­skøy­ta RS 14 Stav­an­ger for å vise den til frem­ti­di­ge ge­ne­ra­sjo­ner, men ser ut til å tape kam­pen mot Larvik.

Agderposten - - NYHETER -

▶ BÅT

Det kom­mer frem i et brev Kyst­kul­tur­sen­te­ret ved Ole Ja­cob Broch har sendt til by­sty­ret, mel­der Aust Ag­der Blad.

Kyst­kul­tur­sen­te­ret på Mo­en i Ri­sør har kjem­pet mot et Vest­fold-pro­sjekt om å få den gam­le red­nings­skøy­ta RS 14 Stav­an­ger. Iføl­ge Red­nings­sel­ska­pets hjemme­side var RS 14 Stav­an­ger i ope­ra­tiv tje­nes­te fra 1901 til 1939. Den red­det 53 liv og as­sis­ter­te 2.996 far­tøy i lø­pet av dis­se åre­ne.

Flyt­tet til Ri­sør

I dag er det Jep­pe Jul Nil­sen som ei­er bå­ten. I 2015 ga Red­nings­sel­ska­pet opp sine pla­ner fra 1997 om å set­te RS 14 Stav­an­ger på mu­se­um, iføl­ge Jul Nil­sens egen hjemme­side. Det ble da be­stemt at bå­ten skul­le hu­ses av Kyst­kul­tur­sen­te­ret i Ri­sør, og an­kom byen på lek­ter 15. de­sem­ber sam­me år.

Si­den har den stått i Ri­sør, og Kyst­kul­tur­sen­te­rets opp­rin­ne­li­ge plan var å kjø­pe bå­ten og set­te den i båt­bua til tid­li­ge­re båt­byg­ge­ri Em­ma­nu­el Mo­en og sønn, for å vise den frem til frem­ti­di­ge ge­ne­ra­sjo­ner Et ei­er­skif­te gjor­de imid­ler­tid at dis­se pla­ne­ne falt, og den gam­le red­nings­skøy­ta står der­med fort­satt ute un­der pre­sen­ning på Mo­en.

– Vik­tigst at det skjer noe

For vel et år si­den tok Stif­tel­sen Tol­lerod­den i Larvik kon­takt med Jul Nil­sen og yt­ret øns­ke om å kjø­pe bå­ten. RS 14 Stav­an­ger ble byg­get i nett­opp Larvik, og Jul Nil­sen sy­nes der­for ikke det er en uting om skøy­ta til slutt hav­ner her. Han har der­for sagt ja til sal­get der­som fi­nan­sie­rin­gen går i boks.

– Det vik­tigs­te er at det skjer noe med skøy­ta. Den er byg­get i Larvik og hø­rer godt hjem­me der, sier Jul Nil­sen til Ag­der­pos­ten.

Han har der­for gitt stif­tel­sen for­kjøps­rett, men Kyst­kul­tur­sen­te­ret i Ri­sør har fort­satt mu­lig­het til å over­ta bå­ten om fi­nan­sie­rin­gen i Larvik ikke ord­ner seg.

«Det plan­leg­ges Co­lin Ar­cher-sen­ter i Larvik. Tol­lerod­dens ven­ner ar­bei­der med å få pri­va­te spon­so­rer/fond til å gi bi­drag med 4,2 mil­lio­ner til et for­pro­sjekt» opp­ly­ser Ole Ja­cob Broch iføl­ge Aust-Ag­der Blad til po­li­ti­ker­ne i sitt brev.

– Bort­kas­tet

Nå an­ser han at kam­pen om den his­to­ris­ke skøy­ta er tapt.

«Jeg reg­ner det nå som over­vei­en­de sann­syn­lig at pro­sjek­tet va­rig vern av RS 14 av­slut­tes for Ri­sør kyst­kul­tur­sen­ter sin side.»

«Sett i etter­tid har ar­bei­det kyst­kul­tur­sen­te­ret har lagt ned va­ert bort­kas­tet, men vi har nå i alle fall sik­ret kul­tur­min­net RS14 i en vanskelig over­gangs­pe­rio­de» står det i bre­vet. ▶ Sil­je Brat­land Roks­våg

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.