Vil hol­des ori­en­tert om inn­kjøps­sa­ken

Kom­mune­sty­ret vil fort­satt ha jevn­lig rap­por­te­ring om hva som fore­går i helse­kjøps­av­ta­len.

Agderposten - - NYHETER -

▶INNKJØPSAVTALEN

Da kom­mune­sty­ret man­dag kveld fikk råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heims rede­gjø­rel­se for hva som er gjort i opp­føl­gin­gen av helse­kjøps­av­ta­len, etter at kom­mune­sty­ret for ett år si­den ba om det­te, fikk de be­skjed om at det he­ret­ter vil bli slutt på rede­gjø­rel­se­ne for hva som er gjort i sa­ken på hvert for­mann­skaps­møte og kom­mune­styre­møte.

Mye å føl­ge opp

Men Ma­rit Gref­stad, Ap, men­te at her er det frem­de­les mye som må føl­ges opp og fikk fler­tall for for­sla­get om at de folke­valg­te ori­en­te­res i for­bin­del­se med ter­tial­rap­por­te­ne.

Råd­man­nen kun­ne av­kref­te at det på­går en per­so­nal­sak over­for Rag­nar Hol­vik.

– Jeg fikk inn­trykk av det­te i et inn­legg Bjørg Ei­de, KrF had­de i Grim­stad Adresse­ti­den­de lør­dag, sa Arnt Gun­nar Tøn­nes­sen, V.

E-post­grans­king snart klar

Le­der av kon­troll­ut­val­get, Gun­nar Top­land, H, kun­ne for­tel­le at de snart reg­ner med å få re­sul­ta­tet av ana­ly­se­ne av e-pos­te­ne som til­hø­rer an­sat­te som kan ha til­knyt­ning til helse­kjøps­sa­ken.

Han for­sik­ret at le­ve­ran­dør­kon­trol­len og slad­den der, føl­ges opp.

Ikke sett be­kym­rings­mel­ding

– Jeg har ald­ri sett hva som står i be­kym­rings­mel­din­gen fra PwC (sel­ska­pet som har gjen­nom­gått inn­kjøps­sa­ken i Grim­stad kom­mu­ne, journ. anm.), for­sik­ret råd­mann Ny­bø Sol­heim.

Sam­ti­dig la hun til at hun ald­ri vil blan­de meg in­ne i fag­per­soners vars­ling om be­kym­ring for barn el­ler and­re ikke får godt nok til­bud.

– Jeg vil ald­ri stop­pe en be­kym­rings­mel­ding. Det er ikke min opp­ga­ve, for­sik­ret hun.

Ut­le­vert mye do­ku­men­ter

Råd­man­nen for­klar­te at hun har ut­le­vert sto­re meng­der do­ku­men­ter til pres­sen, og at det­te har krevd så mye res­sur­ser at det ikke all­tid har va­ert mu­lig å over­hol­de tre­da­gers­fris­ten.

– Vi har av­vist inn­syns­be­g­ja­e­rin­ger som vil­le med­ført stor­stilt slad­ding av do­ku­men­ter, for­klar­te hun.

Og la til at unn­tak fra of­fent­lig­het har sin bak­grunn fra lov. Og at unn­tak er kla­get inn til Fyl­kes­man­nen fra Ag­der­pos­ten.

Hun for­sik­ret at kon­troll­ut­val­get vil bli ori­en­tert på nes­te møte. Og at PwC fri­gir do­ku­men­te­ne som hand­ler om le­ve­ran­dør­kon­trol­len til Grim­stad kom­mu­ne in­nen det­te mø­tet.

▶An­ne Gro Balle­stad agro@ag­der­pos­ten.no

FOTO: AN­NE GRO BALLE­STAD

oli­ti­et til sy­nen­de og sist. Her i kom­mune­styre­mø­tet man­dag kveld sam­men med fra venst­re råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Top­land, H.

DISKUTERTE: Råd­mann Tone Ma­rie Ny­bø Sol­heim og kon­troll­ut­val­gets le­der og kom­mune­styre­re­pre­sen­tant, Gun­nar Top­land, H, diskuterte helse­kjøps­sa­ken i en pau­se i gårs­da­gens kom­mune­styre­møte.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.