Kut­tet mer på til­skudd

Etter run­der med kom­pro­miss­for­hand­lin­ger, lan­det po­li­ti­ker­ne på en pend­ler­løs­ning som de an­sat­te er skuf­fet over, men som fle­re po­li­ti­ke­re fort­satt sy­nes er for god.

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN - ▶ SAM FUNN

Det var job­bet in­tenst mel­lom par­ti­ene før Fel­les­nemn­da skul­le be­hand­le den ut­sat­te sa­ken om hvor­dan an­sat­te i fyl­kes­kom­mu­nen skal kom­pen­se­res for leng­re ar­beids­vei når ar­beids­ste­det flyt­tes fra Aren­dal til Kris­tian­sand fra nytt­år 2020.

Det var Høy­res Tor­unn Ostad som lan­ser­te for­sla­get som hun ga ty­de­lig ut­trykk for at det var del­te me­nin­ger om.

– Vi send­te ut kom­pro­miss­for­sla­get nå i hel­ga, og vi har fått til­bake­mel­din­ger på at det for raust, og for lite raust. Men nå kjen­ner vi den­ne sa­ken godt, og vi vet det er vik­tig å be­hol­de den kom­pe­tan­sen vi nå be­sit­ter inn i et nytt Ag­der. Våre an­sat­te skal ar­bei­de i en flek­si­bel og god or­ga­ni­sa­sjon hvor de tri­ves, po­eng­ter­te Ostad.

For­be­hol­den mot­ta­kel­se

Men for­sla­get hun kom med, fikk for­be­hol­den mot­ta­kel­se blant de an­sat­te. Det lig­ger langt unna det førs­te for­sla­get som ikke fant nåde hos Fel­les­nemn­da før jul. Det var alt for raust, men­te fler­tal­let da.

Men det er også bar­bert noe i for­hold til det jus­ter­te for­sla­get pro­sjekt­le­der Arild Ei­el­sen la fram på det­te mø­tet.

Men skul­le Ostad ha mu­lig­het for å sam­le et bredt fler­tall, var det­te så langt det var mu­lig å kom­me. Og hun var klar på at det var vik­tig å få lan­det sa­ken nå.

–Det er et vik­tig sig­nal at det er bredt fler­tall bak for­sla­get, og det er av stor be­tyd­ning for de an­sat­te at de får av­klart hva de har å for­hol­de seg til, sa hun om for­sla­get som sam­let Høy­re, KrF og Sp i beg­ge fyl­ke­ne, Ap og Venst­re i Aust-Ag­der og SV i Vest-Ag­der.

– Det lig­ger na­er­me­re det som Fyl­kes­man­nen har for sine an­sat­te. Vi har vi­dere­ført det jus­ter­te for­sla­get fra pro­sjekt­le­der om hjemme­kon­tor, men ikke som en ret­tig­het, men som en mu­lig­het etter av­ta­le med na­er­mes­te le­der. Dag­lig ar­beids­tid som blir reg­net inn i mer­reise­ti­den er re­du­sert fra halv­an­nen til en time og den gjel­der nå kun dem som to­talt har mer enn 120 kilo­me­ter reise­vei tur/re­tur. Og ord­nin­ge­ne gjel­der kun i fem år, ikke ti år som fore­slått, sa hun.

– Det er vik­tig å fin­ne å fin­ne ord­nin­ger som iva­re­tar de an­sat­te, men som ikke opp­fat­tes uri­me­li­ge ute blant folk, opp­sum­mer­te Tor­unn Ostad.

– Gått alt­for høyt ut

– Det er vanskelig å for­stå at det­te er kom­pro­miss. Det ble gått alt­for høyt ut førs­te gan­gen det­te for­sla­get kom, og det ble skapt urea­lis­tis­ke for­vent­nin­ger blant de an­sat­te. Hos Fyl­kes­man­nen var de godt for­nøy­de, til de hør­te hva fyl­kes­kom­mu­nens an­sat­te kun­ne få for å pend­le den sam­me strek­nin­gen, sa Ås­hild Bruun-Gun­der­sen (Frp).

▶ To­re El­ling­sen

END­TE MED REDUSERTE PENDLERGODER: For fyl­kes­kom­mu­nens an­sat­te som s 120 kilo­me­ter dag­lig ar­beids­rei­se som får inn­til en time av mer­reise­ti­den reg­net som a

BREDT FLER­TALL: I sis­te vo­te­rings­run­de var det til slutt kun de to Frp-re­pre­sen­tan­te­ne og Vest-Ag­der Ven­st­res re­pre­sen­tant som var imot.

FRP IMOT: Stei­nar Berg­støl An­der­sen (Vest-Ag­der) og Å shild Bru­unGun­der­sen øns­ket en løs­ning lik den Fyl­kes­man­nens an­sat­te har fått.

SAM­LET DE FLES­TE I ET KOM­PRO­MISS: H øyers Tor­unn Ostad sam­men med parti­fel­le Kris­tof­fer Lyng­vi-Øs­ter­hus.

SMI­LER TROSS ALT: Men LOs Ran­di Gun­steins­en er ikke for­nøyd.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.