Ber re­gje­rin­gen igjen gjø­re for­søk på å kjø­pe sex straff­bart

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

▶ KRISTELIG Folke­par­ti (KrF) ber re­gje­rin­gen sør­ge for at det ikke er no­en uklar­he­ter i lov­ver­ket om hvor­vidt også for­søk på å kjø­pe sex er straff­bart. Iføl­ge jus­tis­mi­nis­ter Syl­vi List­haug (Frp) er en util­sik­tet kon­se­kvens av ny straffe­lov i 2015 at det ikke len­ger er straff­bart å for­sø­ke å kjø­pe sex. Nå ber KrF jus­tis­mi­nis­te­ren ryd­de opp: – KrF rea­ge­rer på at po­li­ti­et nå har fått be­skjed av Riks­ad­vo­ka­ten om at for­søk på sex­kjøps­lo­ven ikke len­ger skal va­ere straff­bart. Retts­til­stan­den har end­ret seg uten at det­te har blitt dis­ku­tert i Stor­tin­get. Jeg vil frem­me for­slag i Stor­tin­get om at det må kom­me klart fram av straffe­lo­ven at for­søk på kjøp av sek­su­el­le tje­nes­ter skal va­ere straff­bart, sier KrFs stor­tings­re­pre­sen­tant Jor­unn Eli­sa­bet Gle­ditsch Los­si­us til NTB. – Sex­kjøps­lo­ven er et vel­dig vik­tig virke­mid­del i kam­pen mot men­neske­han­del. Det­te er noe også po­li­ti­et har på­pekt gjen­tat­te gan­ger. Men­neske­han­del er vår tids sla­ve­ri. Vi må der­for in­ten­si­ve­re inn­sat­sen for å ta bak­menn som ut­nyt­ter men­nes­ker på det gro­ves­te, sier Los­si­us. I et skrift­lig svar til KrF om sa­ken tid­li­ge­re den­ne må­ne­den skri­ver jus­tis­mi­nis­te­ren at «av­kri­mi­na­li­se­rin­gen sy­nes å va­ere en util­sik­tet kon­se­kvens av at skil­let mel­lom for­bry­tel­ser og for­se­el­ser ble for­latt ved inn­fø­rin­gen av den nye straffe­lo­ven». (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.