5.000 cy­be­ran­grep mot nors­ke in­ter­es­ser

I fjor gikk alar­men om mu­li­ge data­an­grep mot nors­ke in­ter­es­ser 20.000 gan­ger hos Na­sjo­nal sik­ker­hets­myn­dig­het. 5.000 av dem ut­gjor­de en re­ell trus­sel.

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

▶ DATATEKNOLOGI

I ope­ra­sjons­sen­tra­len til NorCERT i Oslo går alar­men fle­re gan­ger i ti­men året rundt. Der over­vå­kes data­strøm­men inn til Nor­ge, og di­rek­te inn i en rek­ke be­drif­ter og sår­ba­re or­ga­ni­sa­sjo­ner. I et sen­sor­nett­verk kan NSM måle an­grep el­ler for­søk på inn­brudd hos be­drif­ter som for­val­ter el­ler ei­er kri­tisk in­for­ma­sjon el­ler kunn­skap i Nor­ge. I fjor av­slør­te sen­so­re­ne i sys­te­met 20.000 mis­ten­ke­li­ge data­strøm­mer. Etter sjekk var det 5.000 vars­ler som ble fulgt opp som en ekte trus­sel.

– I gam­le da­ger var det dyrt og ri­si­ka­belt å dri­ve spio­na­sje for å stje­le tek­nis­ke hem­me­lig­he­ter el­ler in­for­ma­sjon. I dag kan man jo sit­te ufor­styr­ret og uhem­met prø­ve og prø­ve. Får de det til én gang, så har de lyk­kes, sier le­der Hans Chris­ti­an Pre­to­ri­us for cy­ber­sik­ker­het i Na­sjo­nal sik­ker­hets­myn­dig­het (NSM) til NTB.

Ny trus­sel­vur­de­ring

Tirs­dag leg­ger Po­li­ti­ets sik­ker­hets­tje­nes­te (PST) fram sin år­li­ge trus­sel­vur­de­ring. De sis­te åre­ne har PST og E-tje­nes­ten for­talt om øken­de trykk fra Russ­land mot nors­ke nett­verk. Også Ki­na er fram­he­vet for et spe­si­elt høyt nivå på sin etter­ret­nings­virk­som­het mot Nor­ge.

Da den til­sva­ren­de vur­de­rin­gen ble lagt fram i fjor, ble det ut­trykt en for­vent­ning om at den­ne ty­pen trus­ler bare vil­le øke i om­fang. Mens man for­ven­tet at Russ­land vil­le stå for sa­bo­ta­sje og skjult på­virk­ning, vil­le Ki­na ut­gjø­re en stør­re trus­sel når det gjaldt in­du­stri­spio­na­sje.

Det var sa­er­lig inn­for om­rå­de­ne for­ny­bar ener­gi og grønn tek­no­lo­gi, bed­re in­du­stri­ell pro­duk­sjons­kva­li­tet, in­nen­for ut­vik­ling av medi­si­ner og rom- ba­ser­te sys­te­mer, E-tje­nes­ten spåd­de høy grad av spio­na­sje da den la fram sin trus­sel­vur­de­ring i fjor.

Sen­sor­nett­verk

NSM for­val­ter Vars­lings­sys­tem for di­gi­tal in­fra­struk­tur (VDI) som over­vå­ker nett­ver­ke­ne og vars­ler dem som ei­er nett­ver­ke­ne som blir ut­satt for an­grep.

– Vi vars­ler alle i sen­sor­nett­ver­ket når alar­men går, og vi opp­ford­rer alle til å an­mel­de sa­ken, men en be­drift kan ha man­ge grun­ner til å la va­ere å for­føl­ge en hen­del­se, og vi be­stem­mer ikke over det­te. Og det er hel­ler ikke opp til oss, sier Pre­to­ri­us.

PST, E-tje­nes­ten el­ler po­li­ti­et kan der­imot vur­de­re på egen hånd om hen­del­ser skal etter­fors­kes vi­de­re.

Tors­dag send­te NorCERT ut et var­sel­til IKT-an­svar­li­ge i Nor­ge om å va­ere på vakt mot så­kalt CEO-svin­del hvor le­de­re i be­drif­ter får vi­dere­sendt sine epos­ter til ukjen­te mot­ta­ke­re.

– Akku­rat sli­ke svin­de­l­for­søk ser vi er mål­ret­tet mot penge­over­fø­rin­ger som fals­ke fak­tu­ra­er, end­ring av konto­num­re el­ler å sen­de epos­ter med end­re­de opp­lys­nin­ger, sier Pre­to­ri­us.

450.000 nors­ke epost­adres­ser

Til­bake­mel­din­ger NorCERT har fått har av­slørt at en­kel­te le­de­re har fått vi­dere­sendt epos­te­ne sine i opp­til sju må­ne­der. Pre­to­ri­us sier dår­lig sik­ker­het knyt­tet til epost­adres­sen ofte er vei­en inn for hacke­re med onde hen­sik­ter. En sva­ert høy an­del av inn­brudd i data­sys­te­mer som opp­da­ges, star­ter med en dår­lig sik­ret epost­kon­to.

Te­le­nor­opp­lys­te tid­li­ge­re i ja­nu­ar om at om lag 450.000 nors­ke epost­adres­ser er lek­ket ut på det mør­ke net­tet etter at fle­re sto­re ba­ser er blitt hack­et. De opp­ford­rer alle om å sjek­ke sin egen epost blant an­net på nett­si­den­til den ame­ri­kans­ke sik­ker­hets­eks­per­ten Troy Hunt. (©NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

20.000 SIKKERHETSALARMER: Av­de­lings­di­rek­tør for IKT-sik­ker­het Hans Chris­ti­an Pre­to­ri­us i Na­sjo­nal sik­ker­hets­myn­dig­het (NSM) for­tel­ler at det ble målt 20.000 sikkerhetsalarmer i nors­ke data­nett­verk i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.