150.000 per­soner i Nor­ge har kols

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

▶ HVER 20. per­son over 40 år i Nor­ge har kols. Det vil si rundt 150.000 per­soner, og 10.000 av dis­se leg­ges inn på syke­hus hvert år, vi­ser nye be­reg­nin­ger. Det har va­ert uklart hvor man­ge men­nes­ker som har kols i Nor­ge. Det skyl­des blant an­net at de fles­te har mil­de syk­dom­mer og at man­ge ikke er klar over at de har syk­dom­men. De nye be­reg­nin­ge­ne er gjort på ba­sis av helse­re­gist­re, tall fra den sis­te helse­un­der­sø­kel­sen i Tromsø og an­nen forsk­ning. Data­grunn­la­get er gjen­nom­gått av fag­mil­jø­ene ved uni­ver­si­te­te­ne i Ber­gen, Trond­heim og Tromsø, samt Folke­helse­in­sti­tut­tet.

▶ RE­SUL­TA­TET av gjen­nom­gan­gen be­reg­nin­ger som vi­ser at rundt 6 pro­sent av be­folk­nin­gen over 40 år har syk­dom­men. De verst ram­me­de må sta­dig leg­ges inn på syke­hus, sa­er­lig i for­bin­del­se med in­flu­en­sa og luft­veis­in­fek­sjo­ner. Over 10.000 av dis­se inn­leg­ges hvert år på syke­hus, og nes­ten én av tre av dis­se leg­ges inn på nytt in­nen 30 da­ger.

▶ KOLS er en syk­dom som in­ne­ba­erer kro­nisk ned­satt lunge­funk­sjon, og skyl­des først og fremst røy­king, men også for ek­sem­pel støv i ar­beids­mil­jø­et, iføl­ge over­lege Per Naf­stad ved av­de­ling for ikke-smitt­som­me syk­dom­mer ved Folke­helse­in­sti­tut­tet. Syk­dom­men kan ikke ku­re­res, men be­hand­ling kan lind­re sym­pto­me­ne, og sa­er­lig røyke­stopp er vik­tig. Kols er en av de fire vik­ti­ge ikke-smitt­som­me syk­dom­me­ne som til dels er for­bun­det med ri­siko­fak­to­rer som røy­king, kost­hold, fy­sisk in­ak­ti­vi­tet og al­ko­hol. De and­re er hjer­te- og kar­syk­dom, kreft og dia­be­tes. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.