– Po­li­ti­ets ut­len­dings­en­het bry­ter lo­ven

Si­vil­om­buds­man­nen me­ner at Po­li­ti­ets ut­len­dings­en­het (PU) har brutt for­valt­nings­lo­ven i et stort an­tall ved­tak i asyl­søk­na­der fra Stor­skog-sø­ke­re.

Agderposten - - NYHETER -

Det­te gjel­der spe­si­fikt en stor meng­de asyl­sø­ke­re som kom over til Nor­ge fra Russ­land via Stor­skog grense­sta­sjon vin­te­ren 2015–2016. Det var PU som fikk i opp­drag å un­der­ret­te asyl­sø­ker­ne om av­sla­ge­ne.

Si­vil­om­buds­man­nen­be­teg­ner det som «al­vor­lig» at man­ge asyl­sø­ke­re ver­ken har fått be­skjed om av­slag, fått be­skjed om av­sla­get vel­dig sent el­ler ikke fått in­for­ma­sjon om klage­ad­gan­gen ved sli­ke av­slag.

Om­buds­man­nen be­stem­te å un­der­sø­ke det­te na­er­me­re etter et møte med Norsk or­ga­ni­sa­sjon for asyl­sø­ke­re (NOAS) i 2016. NOAS opp­lys­te å ha va­ert i kon­takt med fle­re asyl­sø­ke­re som ikke ble un­der­ret­tet om at søk­na­den de­res var av­vist før lang tid etter ved­taks­tids­punk­tet, noe Si­vil­om­buds­man­nen nå har fun­net ut er rik­tig.

«Be­ty­de­lig an­tall sa­ker»

«Ut fra det to­ta­le an­tall sa­ker i por­te­føl­jen og den av­vis­nings­prak­sis som fulg­te av de­par­te­men­tets in­struk­ser, an­tas det­te å gjel­de et be­ty­de­lig an­tall sa­ker. Nøy­ak­tig hvor man­ge gir ikke den­ne un­der­sø­kel­sen svar på», he­ter det i ved­ta­ket fra Si­vil­om­buds­man­nen.

De ak­tu­el­le søk­na­de­ne var av­vist i sam­svar med Jus­tis- og be­red­skaps­de­par­te­men­tets in­struks GI-13/2015, – kjent som Stor­skog-in­struk­sen – som for­ut­sat­te at sø­ker­ne skul­le re­tur­ne­res til Russ­land så raskt som mu­lig.

PU men­te at de fles­te av­vis­te sa­ke­ne uan­sett bur­de rea­li­tets­be­hand­les for­di det ikke var mu­lig å re­tur­ne­re sø­ker­ne til Russ­land. De in­for­mer­te både Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI), Po­liti­di­rek­to­ra­tet og de­par­te­men­tet om sitt syn.

PU fikk etter hvert ak­sept for sitt syn, og de­par­te­men­tet åp­net for rea­li­tets­be­hand­ling av søk­na­der fra sø­ke­re med fler­reise­vi­sum el­ler opp­holds­til­la­tel­se i Russ­land som var ut­løpt i tid, og som opp­holdt seg på kjent adres­se i Nor­ge.

Pro­ble­met i man­ge til­fel­ler var li­ke­vel at en stor an­del av asyl­sø­ker­ne var re­gist­rert for­svun­net, og hel­ler ikke over­holdt plik­ten om å mel­de fra om end­ret adres­se. Når PU ikke fant fram til sø­ker­ne fikk de ver­ken gitt be­skjed om ved­tak el­ler om klage­rett.

Al­vor­lig

Det­te har om­bu­det for­stå­el­se for, men pe­ker li­ke­vel på at «om no­en av sø­ker­ne ikke over­hol­der sin plikt til å opp­ly­se om adresse­end­rin­ger, er det­te imid­ler­tid nep­pe unikt for den­ne por­te­føl­jen, og kan åpen­bart ikke in­ne­ba­ere noe ge­ne­relt fri­tak for un­der­ret­nings­plik­ten etter for­valt­nings­lo­ven § 27 for den ak­tu­el­le grup­pen.»

PU har ut­talt at den mang­len­de un­der­ret­nin­gen er «uhel­dig». Om­buds­man­nen me­ner på sin side at den mang­len­de un­der­ret­nin­gen er klart i strid med for­valt­nings­lo­ven. «At det­te har skjedd med et stort an­tall ved­tak, er al­vor­lig», he­ter det.

Fra au­gust til no­vem­ber 2015 kom det over 20.000 asyl­sø­ke­re til Nor­ge. Rundt 5.400 av dis­se tok seg fra Russ­land til Nor­ge ved Stor­skog grense­over­gang i Finn­mark. Det sto­re an­tal­let skap­te fle­re ut­ford­rin­ger for nors­ke ut­len­dings­myn­dig­he­ter.

▶ Per Hel­ge Berg, NTB

FOTO: CORNELIUS POPPE, NTB SCANPIX

– BRUDD PÅ FOR­VALT­NINGS­LO­VEN: Po­li­ti­ets ut­len­dings­en­het har brutt for­valt­nings­lo­ven i et stort an­tall ved­tak i asyl­søk­na­der fra sø­ke­re som pas­ser­te grense­sta­sjo­nen ved den norsk-rus­sis­ke gren­sen på Stor­skog i Finn­mark, me­ner Si­vil­om­buds­man­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.