Be­skri­ves som iv­rigst i klub­ben

Han ble ikke re­gions­mes­ter, men det lot ikke Ve­bjørn Sand­ås gå inn på seg.

Agderposten - - SPORT -

Tre­ne­re i Aren­dal Ten­nis­klubb be­skri­ver 14-årin­gen som den iv­rigs­te spil­le­ren i hele klub­ben, den som tre­ner mest og som er sva­ert ak­tiv på alle mu­li­ge må­ter.

I hel­gen spil­te han re­gions­mes­ter­skap sam­men med over 70 and­re spil­le­re fra Ag­der­fyl­ke­ne, Tele­mark og Vest­fold. Over 70 spil­le­re i klas­se­ne opp til 19 år er noe av det mest som Aren­dal Ten­nis­klubb no­en gang har hatt på en lig­nen­de tur­ne­ring.

– Jeg er i hal­len hver dag og fant tid­lig ut at tennis var det ret­te for meg, opp­ly­ser Ve­bjørn Sand­ås.

Sølv i double

I Re­gion­mes­ter­ska­pet ble det sølv i double i klas­sen un­der 16 år, sam­men med klubb­ka­me­rat Ei­vind Fod­stad.

I B-slutt­spil­let i sing­le i sam­me års­klas­se end­te det med andre­plass.

– Jeg møt­te en spil­ler i inn­le­den­de run­de som bare var bed­re enn meg. Da hand­ler det om å gjø­re sitt bes­te, sli­te han mest mu­lig ut til han skal i il­den mot nes­te mot­stan­der, for­kla­rer han.

Fle­re me­dal­jer

Aren­dal Ten­nis­klubb sine spil­le­re bet godt fra seg på hjemme­bane. De pluk­ket med seg fle­re me­dal­jer i det tøf­fe sel­ska­pet.

I den elds­te klas­sen (G19) stakk Mat­hias Se­land Hel­les­mark med seg re­gions­tit­te­len, det sam­me gjor­de han i double. Der spil­te han med Did­rik Se­ta­lid.

I G14-klas­sen ble det ju­bel for sei­er til Aren­dal i double. Ja­mie Bent­sen og Tho­mas Bjørn­stad Me­ling sør­get for det, etter godt spill gjen­nom hele tur­ne­rin­gen.

Tho­mas Bjørn­stad Me­ling vis­te seg som en double­eks­pert i hel­gen, da han også vant mixed-double sam­men med An­ne-Gud­run Mar­grethe Van Dits­huizen fra Kris­tian­sand. De slo Ja­mie Bent­sen og Kris­tin Hel­le Ahl­qvist i fi­na­len.

Jen­te­sei­er

I jente­klas­se­ne ble det også re­gions­tit­ler til Aren­dal.

I klas­sen for dem som er un­der 16 år, så var det Hel­ne Saxe Grø­dal som var best un­der hel­gens tur­ne­ring, til stor ju­bel for hjemme­fan­sen.

Pall­plas­ser ble det også til Ei­vind Fod­stad og Ve­bjørn Stad­ås i double i G14, som tok sølv, det sam­me tok Char­lot­te Nylén Kris­ti­an­sen og Emi­lie Ber­gum Mil­ten­burg i double i 12-års­klas­sen.

Tredje­plas­ser ble det på Ja­mie Bent­sen (G14), Ei­vind Fod­stad (G16), Ing­rid Tvei­ten Fens­li (J12) og Ma­rie Kross­bekk Ou­stad (J12).

▶ Vidar Lorent­sen vilo@ag­der­pos­ten.no

FOTO: AN­NE HELENE MOKSNESS/ATK

IVRIG: Ve­bjørn Sand­ås i ak­sjon un­der re­gions­mes­ter­ska­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.