– Vi gle­der oss til å spil­le sam­men igjen

Fra hver sin syke­hus­seng har mu­si­ker Tor­jus Vier­li (40) fra Ve­gårs­hei og Sig­vart Dags­land blitt eni­ge om å spil­le sam­men på sce­nen igjen.

Agderposten - - NYHETER -

▶ SAM­FUNN

Man­dag kun­ne ban­dets ma­na­ger fortelle at mu­si­ker­ne er uten­for fare etter den al­vor­li­ge bil­ulyk­ken.

– Nå har jeg be­gynt å kla­re meg litt selv, og blir bed­re dag for dag, for­tel­ler Tor­jus Vier­li fra Ve­gårs­hei.

Ag­der­pos­ten får snak­ke med han på te­le­fon mens han er inn­lagt på Ul­le­vål syke­hus i Oslo.

Vier­li ble hardt ska­det i ulyk­ken i midt­en av ja­nu­ar, der han var i bi­len sam­men med band­kol­le­ge­ne Sig­vart Dags­land og Hel­ge Leir­vik.

Alle tre men­ne­ne, pluss fø­rer av den and­re bi­len, ble sendt til syke­hus med al­vor­li­ge ska­der. De måt­te gjen­nom om­fat­ten­de ope­ra­sjo­ner.

– Jeg på­dro meg en del brudd, i til­legg til ind­re ska­der. Jeg er blitt ope­rert to gan­ger. Det vil ta tid å bli frisk, men det går ab­so­lutt frem­over, for­tel­ler Vier­li.

Snak­ker med Dags­land

Han har hatt lyd­mann Hel­ge Leir­vik i sam­me syke­hus­kor­ri­dor, og de to har snak­ket med Sig­vart Dags­land via Skype. Dags­land er inn­lagt på Hauke­land syke­hus i Ber­gen. Leir­vik er nå flyt­tet til Stav­an­ger uni­ver­si­tets­syke­hus.

– Ulyk­ken har bun­det oss sam­men gjen­nom en sterk, fel­les er­fa­ring. Vi skal spil­le sam­men igjen. Det gle­der vi oss til, selv om vi ikke helt vet når det blir, sier Vier­li.

– Hvor­dan vil du be­skri­ve ulyk­ken?

– Det er en hen­del­se som jeg tenk­te man bare le­ser om i avi­sa, og som man ikke ten­ker skal ram­me en selv. Det er ab­surd å va­ere i en slik si­tua­sjon. Jeg har sett bil­der av bi­len i etter­kant, og er vel­dig takk­nem­lig for at jeg blir iva­re­tatt av flin­ke folk, sier mu­si­ke­ren.

Han har et håp om å snart kom­me hjem til kona og sine to små døt­re i Grim­stad.

– Jeg er ikke blitt lo­vet noe, vi må se hvor­dan brud­de­ne gror, sier Vier­li.

Rø­ren­de om­tan­ke

Han og fa­mi­li­en opp­le­ver stor om­tan­ke.

– Det er rø­ren­de å opp­le­ve hvor­dan folk stil­ler opp. Det er en fan­tas­tisk opp­le­vel­se, tross alt, sier Vier­li.

Mel­din­ger om for­bønn og om­tan­ke strøm­mer inn til mu­si­ke­ren på Face­bo­ok.

– Jeg har ikke or­ket å åpne Face­bo­ok ennå. Det blir litt mye å hånd­te­re. Men nå skal jeg åpne for litt mer kon­takt med om­ver­de­nen igjen, sier Vier­li.

Ca­nal Stre­et-ak­tu­el­le Sig­vart Dags­land, Tor­jus Vier­li og Hel­ge Leir­vik var 17. ja­nu­ar på vei fra kon­sert på Re­na til Oslo, da de front­kol­li­der­te med en an­nen bil i Stan­ge kom­mu­ne i Hed­mark. Tur­ne­en fikk der­med en brå og uven­tet av­slut­ning.

Man­dag kun­ne ma­na­ger Jan Sol­le­nes opp­ly­se til VG at alle tre nå er uten­for fare.

Sig­vart Dags­land og ban­det hans, der Tor­jus Vier­li er med på tan­gen­ter, er book­et til Ca­nal Stre­ets kirke­gårds­kon­sert i 2018. Tor­jus Vier­li er også fast med­lem av grup­pa Vin­ter­måne. ▶ Ma­rit Eli­sa­beth Strand

FOTO: NTB SCANPIX

PÅ BEDRINGENS VEI: Mu­si­ker Tor­jus Vier­li (40) fra Ve­gårs­hei be­skri­ver hen­del­sen som noe man le­ser om i avi­sa, og som man ikke ten­ker skal ram­me en selv. Han er takk­nem­lig for å bli iva­re­tatt av dyk­tig helse­per­so­nell på Ul­le­vål syke­hus, og hå­per han snart kan kom­me hjem til Sør­lan­det. Ulyk­ken skjed­de i Hed­mark midt i ja­nu­ar.

SKAL SPIL­LE IGJEN: Tor­jus Vier­li er fast be­stemt på at han skal til­ba­ke på sce­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.