Ti­de­nes størs­te be­slag av GHB

Po­li­ti­et skal ha gjort ti­de­nes størs­te be­slag av det nar­ko­tis­ke stof­fet GHB i Arendal i for­ri­ge uke.

Agderposten - - NYHETER -

▶ POLITI

En mann er ar­res­tert og va­re­tekts­fengs­let for 14 da­ger i full­sten­dig iso­la­sjon i sa­ken. Etter det Ag­der­pos­ten er­fa­rer skal po­li­ti­et ha be­slag­lagt hele 10 li­ter av stof­fet.

En li­ter GHB gir an­slags­vis 170 bru­ker­do­ser, som be­tyr at be­sla­get i Arendal utgjør 1.700 bru­ker­do­ser av det nar­ko­tis­ke stof­fet.

Man­nens for­sva­rer Thor Backe-Wiig er sva­ert spar­som med opp­lys­nin­ger, og sier han skal møte sin kli­ent for na­ere­re sam­ta­ler den­ne uken. Frem til da øns­ker han ikke å kom­men­te­re sa­ken el­ler hvor­dan kli­en­ten stil­ler seg til skyld­spørs­må­let.

Også po­li­ti­et er for­sik­ti­ge i sin om­ta­le av sa­ken, si­den den er un­der etter­forsk­ning.

På­gre­pet hjem­me

Man­nen skal ha blitt på­gre­pet i sitt egen hjem i Arendal i for­ri­ge uke.

Etter det Ag­der­pos­ten for­står skal de ha opp­søkt ham i for­bin­del­se med en be­kym­rings­mel­ding. Un­der det­te hus­be­sø­ket kom po­liti­men­ne­ne over stof­fet og man­nen ble på­gre­pet.

– Det ble også fun­net en del and­re nar­ko­tis­ke stof­fer hos ham. Vi vet ikke om han har la­get stof­fet selv, el­ler fått det fra noen and­re, sier po­liti­ad­vo­kat Ernst Rag­nar Paff.

Sist fre­dag ble man­nen frem­stilt for va­re­tekts­fengs­ling i Aust-Ag­der ting­rett. Der fikk Paff med­hold i på­stan­den om fengs­ling av man­nen.

Sva­ert far­lig

GHB kan va­ere sva­ert far­lig å inn­ta, for­di det er li­ten for­skjell mel­lom do­ser som gir rus og do­ser som fø­rer til be­visst­løs­het og død.

GHB kan fore­kom­me som en farge­løs, lukt­fri vaeske med salt smak, men fin­nes også som pul­ver og i kaps­ler. GHB do­se­res van­lig­vis i brus­kor­ker og drik­kes, men kan også set­tes in­tra­ve­nøst. Stof­fet er lett å frem­stil­le og ble førs­te gang frem­stilt i 1960. Stof­fet har i en rek­ke sam­men­hen­ger blitt om­talt som ”fly­ten­de ecsta­sy”.

– Det­te er så langt jeg kjen­ner til den førs­te sto­re GHB-sa­ken i Arendal, og det er ikke man­ge lov­av­gjø­rel­ser på det­te i lan­det tid­li­ge­re hel­ler, selv om det har va­ert en del over­dose­døds­fall i det sis­te, sier Pfaff.

Døds­fall er rap­por­tert ved bruk av GHB, og skyl­des ofte pus­te­stans. Ri­si­ko­en for be­visst­løs­het og død øker ved sam­ti­dig bruk av and­re dem­pen­de stof­fer. Ved gjen­tatt bruk av GHB må do­sen gjer­ne økes for å opp­nå sam­me rus­ef­fekt. Det­te skyl­des at det ut­vik­les to­le­ran­se for noen av GHBs virk­nin­ger.

Det ble i hele Nor­ge be­slag­lagt 235 li­ter GHB og GBL for­delt på 295 be­slag førs­te halv­år 2017, som er de sis­te tall Ag­der­pos­ten har fun­net. An­tall be­slag av GHB/GBL økte førs­te halv­del av 2017 med hele 40 % i for­hold til 2016. ▶ Frank Jo­hann­es­sen

FOTO: NTB SCANPIX

LIVSFARLIG: GHB er et av e ny­ere, og far­ligs­te stof­fe­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.